PART II: 1941-1945. World War II and Bosnian women experience Cover Image

II DIO: 1941–1945. Drugi svjetski rat i iskustva bosanskohercegovačkih žena
PART II: 1941-1945. World War II and Bosnian women experience

Author(s): Amila Ždralović
Subject(s): Politics, Gender Studies, Civil Society, Public Law, WW II and following years (1940 - 1949)
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: women; public life; BiH; WWII; experiences;
Summary/Abstract: Ovaj dio knjige bavi se položajem i djelovanjima žena u BiH za vrijeme Drugog svjetskog rata. Obilježje ovog perioda jeste uključivanje žena u različite oblike aktivnosti narodnooslobodilačke borbe za slobodu unutar koje se profiliraju drugačije društvene vrijednosti uključujući i ideju ravnopravnosti spolova u svim društvenim segmentima. Društvene promjene koje će uslijediti nisu bile samo deklarativne i formalno-pravne prirode, već su ozbiljno dovele u pitanje tradicionalne predrasude i stereotipe o mjestu i ulozi žene u društvu. Novi sociokulturalni kontekst omogućava i stvaranje organizacije Antifašističkog fronta žena (AFŽ). Iako ostaje otvoreno pitanje da li i u kojoj mjeri ovo organizovanje žena može nositi prefiks feminističkog, neupitna je uloga koju je odigralo u procesima emancipacije žene. Pored mnogobrojnih zadatka, žene okupljene oko jedinstvene organizacije AFŽ-a posebno su se isticale svojim kulturno-prosvjetnim radom. Uklanjanjem formalno-pravnih prepreka za uključivanja žena u različite vidove društvenog djelovanja u duhu komunističke ideologije, urušavanjem tradicionalne slike o mjestu i društvenoj ulozi žena kroz njihovo masovno uključivanje u Narodno oslobodilačku borbu (NOB), te osnivanjem AFŽ-a kao jedinstvene organizacije žena koja je između ostalog provodila i različite programe obrazovanja žena – stvorene su ključne pretpostavke za ulazak žena u javnu sferu i njihovo učešće na mjestima donošenja značajnih političkih odluka. Ipak, ovo se nije desilo što potvrđuju i različite analize (ne)učešća žena u ZAVNOBiH-u i AVNOJ-u,249 koje se razmatraju u posljednjem dijelu ovog rada.

  • Page Range: 71-102
  • Page Count: 32
  • Publication Year: 2015
  • Language: Bosnian
Toggle Accessibility Mode