Convergence criteria after the 2008+ crisis Cover Image

Kryteria konwergencji w świetle kryzysu 2008+
Convergence criteria after the 2008+ crisis

Author(s): Magdalena Nawrot
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Economy, Law, Constitution, Jurisprudence, Supranational / Global Economy, Government/Political systems, International relations/trade, Law on Economics, EU-Accession / EU-DEvelopment, Fiscal Politics / Budgeting, EU-Legislation
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: Unia Europejska;strefa euro;kryzys 2008;kryteria konwergencji;
Summary/Abstract: Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o skuteczność kryteriów konwergencji oraz przyczyny niewystarczającej zbieżności między państwami strefy euro. Przedstawiona będzie geneza kryteriów konwergencji oraz ich teoretyczne podstawy. Zaprezentowane zostaną doświadczenia pierwszej dekady funkcjonowania strefy euro, kiedy to kryteria konwergencji były niekiedy traktowane jedynie jako luźne wskaźniki. W celu odpowiedzi na pytanie, czy kryteria konwergencji są wystarczającymi oraz adekwatnymi warunkami członkostwa w strefie euro, analizie zostaną poddane najważniejsze przyczyny leżące u podstaw kryzysu 2008+ w Europie, zmiany w zarządzaniu gospodarczym strefą euro oraz najważniejsze koncepcje literatury przedmiotu. W efekcie możliwe będzie sformułowanie wniosków dotyczących skuteczności kryteriów konwergencji oraz nowych rozwiązań dotyczących zarządzania gospodarczego w strefie euro.

  • Page Range: 200-210
  • Page Count: 11
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish