French diplomacy, the Czechoslovak exile government and Slovakia at the time of the SNP Cover Image

Francúzska diplomacia, československá exilová vláda a Slovensko v čase SNP
French diplomacy, the Czechoslovak exile government and Slovakia at the time of the SNP

Author(s): Pavol Petruf
Subject(s): Diplomatic history, Recent History (1900 till today), Interwar Period (1920 - 1939), WW II and following years (1940 - 1949)
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Slovakia; zechoslovakia; France; diplomacy; SNP; interwar; WWII;
Summary/Abstract: Keďže francúzska diplomacia sa po Mníchove kontinuálne zaoberala vzťahom k formujúcemu sa československému exilovému hnutiu na Západe a v rokoch 1939 – 1945 venovala sporadicky pozornosť i prvej Slovenskej republike, vo svojom príspevku prekročím chronologický rámec daný jeho názvom a pokúsim sa zmapovať: po prvé, vývoj vzťahov pomníchovskej francúzskej zahraničnej politiky k československému exilovému vedeniu i k slovenskému štátu pred porážkou Francúzska v lete 1940; po druhé, podobu vzťahu diplomacie Pétainovho Francúzskeho štátu k uvedeným politickým entitám a po tretie, vývin diplomatických vzťahov de Gaullovho Slobodného Francúzska s československou exilovou vládou od ich začiatkov v lete 1940 do obdobia Povstania. Na pozadí rozboru uvedených otázok i na ich azda najdôležitejšiu zložku, a síce na vzťah česko-slovenský v podobe, v akej ho francúzska diplomacia vnímala v rokoch, ktoré boli kritické nielen pre vzťahy Čechov a Slovákov, ale i pre ňu samotnú