Information of the French Consul General in Bratislava E. M. Manac’h about the key political phenomena in Slovakia during the Czechoslovak government crisis in February 1948 Cover Image

Správa francúzskeho generálneho konzula v Bratislave E. M. Manac’ha o kľúčových politických udalostiach na Slovensku počas československej vládnej krízy vo februári 1948
Information of the French Consul General in Bratislava E. M. Manac’h about the key political phenomena in Slovakia during the Czechoslovak government crisis in February 1948

Author(s): Pavol Petruf
Subject(s): Diplomatic history, Political history, Recent History (1900 till today), WW II and following years (1940 - 1949)
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Czechoslovak government crisis; February 1948; French Consul General in Bratislava;
Summary/Abstract: Francúzsky generálny konzul na Slovensku Etien M. Manac’h venoval v čase februárovej vládnej krízy v Československu značnú pozornosť politickému vývoju vo východnej časti republiky. Sledoval tak zahraničnopolitické, ako aj vnútropolitické aspekty vládnej krízy a ich odraz na Slovensku. Pokiaľ šlo o zahraničnopolitické aspekty vývoja, v správach odosielaných francúzskemu veľvyslancovi v Prahe Mauriceovi Dejeanovi už pred vypuknutím vládnej krízy zdôrazňoval, že slovenskí komunisti sa zrejme definitívne zriekli akejkoľvek formy politického spojenectva so západnými krajinami. Vychádzal predovšetkým z verejných vystúpení popredných slovenských komunistických činiteľov a komentárov denníka Pravda, zdôrazňujúcich, že medzinárodnú bezpečnosť Československa možno dosiahnuť výlučne spojenectvom so Sovietskym zväzom a zapojením republiky „do mocného bezpečnostného systému vedeného ZSSR“. Akýkoľvek iný postoj by podľa Pravdy viedol k oslabeniu medzinárodné- ho postavenia ČSR a ohrozeniu jej bezpečnosti. Manac’h upozorňoval na apely zaznievajúce z tlačových orgánov slovenských komunistov, ktoré vystríhali pred pokusmi podlomiť „dôveru ľudu v Sovietsky zväz“ a v správnosť zahraničnopolitickej orientácie Československa na východnú superveľmoc. Orientácia na Západ i Východ by bola podľa slovenských komunistov iba opätovným pokusom uskutočňovať „politiku dvoch stoličiek“.

  • Page Range: 89-114
  • Page Count: 26
  • Publication Year: 2006
  • Language: Slovak