Economic relations in thurzian provinces at the turn of the 16th and 17th centuries Cover Image

Hospodárske pomery na thurzovských panstvách na prelome 16. a 17. storočia
Economic relations in thurzian provinces at the turn of the 16th and 17th centuries

Author(s): Tünde Lengyelová
Subject(s): Cultural history, Economic history, Modern Age, Culture and social structure , 16th Century, 17th Century
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Kingdom of Hungary; Thurz family; aristocracy; thruzian provinces; 16th century; 17th century; economic relations;
Summary/Abstract: Pre rod Thurzovcov, ktorý je mimoriadne bohatý na výnimočných ľudí, je charakteristickou vlastnosťou ekonomický talent. Vďaka nemu sa rod vyšvihol a celkom netradičnou cestou – dočasným opustením šľachtického stavu a prechodom k meštianstvu a potom opäť návratom do šľachtického stavu, ale už do aristokracie – sa dostal na najvyššie posty a v niekoľkých generáciách sa podieľal na politickej a hospodárskej správe krajiny. Okrem toho desať členov rodu a jedna žena boli županmi v stoliciach Pest-Pilišskej, Nitrianskej, Trenčianskej, Oravskej, Šarišskej a Spišskej. Okrem výkonu vysokých štátnických funkcií však spravovali aj svoje súkromné majetky a panstvá, od prosperovania ktorých závisela aj ich vlastná prosperita. V príspevku sa zameriame na panstvá a hospodárenie predposledných a posledných príslušníkov thurzovského rodu, ktorí žili a spravovali svoje majetky v prvej tretine 17. storočia, najmä na palatínov Juraja a Stanislava Thurzu a ich dedičov.

  • Page Range: 119-134
  • Page Count: 16
  • Publication Year: 2012
  • Language: Slovak