Introduction Cover Image

Úvod
Introduction

Author(s): Tünde Lengyelová, Géza Pálffy
Subject(s): Social history, Recent History (1900 till today), Culture and social structure , Social development, Social differentiation
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: noble families; research; 20th century; aristocracy; Central Europe; introduction;
Summary/Abstract: Dejiny ranonovovekých šľachtických rodov nepatrili v druhej polovici 20. storočia na území Strednej Európy – snáď s výnimkou Rakúska – k obľúbeným či podporovaným výskumným témam. V Maďarsku, na Slovensku, v Rakúsku, Chorvátsku či Rumunsku zachované archívy aristokratických rodov, ktoré zohrávali v živote Uhorského kráľovstva v 16.-18. storočí často rozhodujúcu úlohu, tak pred pádom železnej opony ani slovenskí, ani maďarskí historici nepodrobili systematickému výskumu. Zatiaľ čo od druhej polovice 19. storočia v priebehu takmer celého storočia bolo vydaných množstvo základných pramenných edícií a monografi í, vzťahujúcich sa na najdôležitejšie rody a ich predstaviteľov, od konca 40. rokov 20. storočia počas viac než troch desaťročí venovali aristokracii pozornosť takmer výlučne len historici hospodárskych dejín. Od polovice 80. rokov sa ľady pomaly prelomili a vzniklo niekoľko zásadných monografi í, zborníkov, výstavných katalógov či pramenných edícií. O jednotlivých osobnostiach (napríklad Alžbete Báthoryovej, Adamovi I. Batthyányovi, palatínoch Mikulášovi a Pavlovi Esterházyovcoch, Valentínovi Törökovi, Jurajovi a Mikulášovi Zrínyiovcoch, Tomášovi a Františkovi Nádasdyovcoch či Jurajovi Thurzovi) boli napísané obsiahlejšie monografi e v maďarskom, slovenskom, chorvátskom či nemeckom jazyku. Zaoberali sa v prvom rade dvorským životom aristokracie, ich mecénstvom, sobášnymi stratégiami, odievaním, stravovacími zvykmi či kniž- nou kultúrou, resp. peregrináciami.

  • Page Range: 5-6
  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2012
  • Language: Slovak