Summary Cover Image

Zusammenfassung
Summary

Author(s): Tünde Lengyelová, Géza Pálffy
Subject(s): Cultural history, Customs / Folklore, Essay|Book Review |Scientific Life, Middle Ages, Modern Age, Cultural Anthropology / Ethnology, Culture and social structure
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Kingdom of Hungary; Thurz family; aristocracy; culture; history; economy; middle ages; modern age;
Summary/Abstract: Oravský hrad patril medzi dôležité opevnené sídla rodiny Thurzovcov v období 16. a 17. storočia.Napriek tomu, že sa nezdržiavali na ňom rovnako často, ako napr. v Bytči, alebo na hradeLietava, patril k dôležitému centru rozsiahleho Oravského panstva. Dôsledkom jeho významubola skutočnosť, že Thurzovci sa postarali o jednu z najvýznamnejších prestavieb Oravskéhohradu. Zároveň môžeme povedať, že ich iniciatívou nadobudol hrad pôdorys a takú objemovúskladbu objektov, aká sa zachovala do súčasnosti. Prakticky zavŕšili stavebný vývoj hradnéhoareálu, pretože mladšie úpravy hradu súviseli s odstraňovaním následkov tragického požiaruv roku 1800. O význame thurzovských prestavieb svedčí skutočnosť, že renesančná „thurzovská“podoba hradu, bola prijatá v 50. až 70. rokoch 20. storočia za základnú východiskovúmetodickú ideu pri Generálnej obnove hradného areálu.

  • Page Range: 255-256
  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2012
  • Language: German