Aspects of US attitudes towards Czechoslovakia (January - August 1968) Cover Image

Aspekty postojov USA k Československu (január – august 1968)
Aspects of US attitudes towards Czechoslovakia (January - August 1968)

Author(s): Slavomír Michálek
Subject(s): Diplomatic history, Political history, Post-War period (1950 - 1989)
Published by: Historický ústav SAV
Summary/Abstract: Ak chceme objasniť a teda aj pochopiť postoj USA k československému obrodnému procesu do augustovej invázie vojsk „päťky“ krajín Varšavskej zmluvy, musíme aspoň v krátkosti a v zjednodušenej podobe načrtnúť základné súvislosti predošlého medzinárodného vývoja. Hlavnú úlohu pri tvorbe medzinárodných vzťahov po druhej svetovej vojne hrali dve víťazné veľmoci, ZSSR a USA. Bipolárne rozdelenie sveta bolo dlhé desaťročia jednou z rozhodujúcich medzinárodných konštánt, ktoré malo svoje fázy. V polovici 50. rokov 20. storočia sa vo vzťahu dvoch veľmocí začala do popredia dostá- vať otázka politiky uvoľnenia (détente). Faktory, ktoré by sme mohli označiť za „spúš- ťače“ détente medzi Východom a Západom, resp. nukleárnymi veľmocami ZSSR a USA, sa dajú zjednodušene zhrnúť do obojstranného presvedčenia, že konfrontácia nie je cestou budúcnosti. Ak nemalo dôjsť k veľmocenskému „sebazničeniu“, musela nastúpiť cesta dialógu, obojstranne prijateľných kompromisov, politickej stability a mocenskej rovnováhy. Politika uvoľnenia teda neznamenala istotu svetového mieru, skôr ju treba vnímať ako proces. Aké motivácie k nemu superveľmoci viedli?

  • Page Range: 57-71
  • Page Count: 15
  • Publication Year: 2008
  • Language: Slovak