Balkanism and Ottoman Cultural Legacy in Contemporary Serbia: Between Negation and Autoexoticising Cover Image
  • Price 2.00 €

Balkanizam i osmansko kulturno nasleđe u savremenoj Srbiji: između negacije i autoegzotizacije
Balkanism and Ottoman Cultural Legacy in Contemporary Serbia: Between Negation and Autoexoticising

Author(s): Marko Pišev
Subject(s): Cultural Anthropology / Ethnology, Culture and social structure
Published by: Srpski genealoški centar
Summary/Abstract: Orijentalno nasleđe se u dobroj meri ogleda u svojevrsnim napetostima između pojmova "Balkana" i "Evrope" i pruža konceptualnu potporu za mentalističko poimanje "narodne kulture" i "narodne tradicije." Latentno poimanje "Balkana", u kulturnoj imaginaciji Srba, smešteno u međuprostoru koje oscilira "na istoku zapada, i zapadu istoka", rezultovalo je, u kontinuiranom dodiru s islamskim svetom, razvitkom pop-kulturnog transbalkanskog "hibridnog orijentalizma." Sagledan kroz prizmu balkanizma, orijentalizam nema čvrsto fiksiran predznak. On uistinu služi da se "Orijent" potčini "Balkanu", ali u isti mah priznaje – i do izvesne mere čak prihvata – endemsku "turskost" Balkana, i time se u lokalnim okvirima transformiše

  • Page Range: 73-91
  • Page Count: 19
  • Publication Year: 2011
  • Language: Serbian