Contribution to the Study of Urban Cultural Heritage by Deconstructing the Process of Constructing Age as a Social Problem in Serbia: Preliminary Considerations Cover Image
  • Price 3.00 €

Prilog proučavanju urbanog kulturnog asleđa putem dekonstruisanja procesa konstruisanja starosti kao društvenog problema u Srbiji: preliminarna razmatranja
Contribution to the Study of Urban Cultural Heritage by Deconstructing the Process of Constructing Age as a Social Problem in Serbia: Preliminary Considerations

Author(s): Ljubica Milosavljević, Marko Pišev
Subject(s): Culture and social structure , Gerontology
Published by: Srpski genealoški centar
Summary/Abstract: Prilog proučavanju urbanog kulturnog nasleđa baziran je na dekonstrukciji procesa konstruisanja starosti kao društvenog problema u Srbiji od otpočinjanja sazdavajućeg perioda sredinom 19. veka. Označeni proces konstruisanja analiziran je kroz dekonstrukciju dva odvojena, ali i preklapajuća, potprocesa ukupnog procesa konstruisanja. Prvi se odnosi na proces konstruisanja starosti kao društvenog problema u vezi sa nastankom i razvojem penzijskog osiguranja, penzionih fondova i penzionisanog dela društva. Drugi je u vezi sa nastankom i razvojem organizovanog stanovanja za stare. Oba izdvojena potprocesa, međutim, snažno su zavisila od procesa koji su se odvijali u gradu, najpre kao administrativnom centru iz kojeg dolaze pravne regulative koje oblikuju ukupni proces konstruisanja, ali i kao mestu u kojem je starost počela da se razvija na drugačiji način od one starosti koja je pripadala autarhičnoj privredi sela i u kojoj je ranije mogla biti isključivo lični ili porodični problem.

  • Page Range: 81-100
  • Page Count: 20
  • Publication Year: 2013
  • Language: Serbian