Difficulties of the student with reduced cognitive efficiency and dysgraphic problems in multiplication and their compensation Cover Image

Obtíže žáka se sníženou kognitivní efektivitou a dysgrafickými problémy při násobení a jejich kompenzace
Difficulties of the student with reduced cognitive efficiency and dysgraphic problems in multiplication and their compensation

Author(s): Irena Budínová
Subject(s): Education, School education, Pedagogy
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: education; pedagogy; compesation; difficulties;
Summary/Abstract: Uvedená kazuistika pojednává o potížích žáka 3. ročníku při osvojování si operace násobení. Jejím cílem je poukázat na možné obtíže některých žáků, které mají své kořeny ve snížené kognitivní efektivitě (Budínová & Janík, 2021). Jedná se často o problémy s pamětí či se soustředěností. Ty vedou k tomu, že má žák obtíže zapamatovat si základní spoje operace a je nutné hledat alternativní postupy, které žákovi pomohou operaci zvládnout. Přitom je nutné dbát nejen na proceduru, tj. provádění jednotlivých kroků operace, ale také na správné pochopení operace a vytvoření její představy.

  • Page Range: 53-68
  • Page Count: 16
  • Publication Year: 2022
  • Language: Czech
Toggle Accessibility Mode