Collection of papers "Law, Tradition and Changes" Vol I - A scientific meeting (Belgrade, October 26, 2019) Cover Image

Зборник радова "Право, традиција и промјене" Tom I - Научни скуп. (Београд, 26. октобра 2019. на Палама)
Collection of papers "Law, Tradition and Changes" Vol I - A scientific meeting (Belgrade, October 26, 2019)

Contributor(s): Dimitrije Ćeranić (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву
Keywords: International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia;war crimes;religious marriage in Bosnia and Herzegovina; constitutional law;
Summary/Abstract: Зборник радова Право, традиција и промјене резултат је научног ску- па који је под истим називом одржан на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву, у Палама, октобра 2019. године. За овај скуп пријављено је 75 реферата, од 90 аутора и коаутора, из осам држава (Босне и Херцеговине, Србије, Словеније, Хрватске, Црне Горе, Сјеверне Македоније, Руске Федерације и САД). У раду скупа учествовало је више од 60 референата, а у овом зборнику у два тома објављујемо 45 реферата. Научни скуп је организован осми пут поводом Дана Правног фа- култета, а у септембру 2019. године, Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске категорисало га је као научни скуп са међународним учешћем, што је најбоље категорисан научни скуп који организује један факултет друштвених или хуманистичких наука у Републици Српској. Очекујемо да ће у октобру 2020. године, научни скуп бити категорисан као међународни научни скуп, чему ће свој допринос дати не само организатор скупа и приређивач овог зборника, него и сви учесници научног скупа и аутори реферата у овом зборнику.

  • Print-ISBN-13: 978-99938-57-50-1
  • Page Count: 428
  • Publication Year: 2019
  • Language: Russian, Macedonian, Serbian
Принцип суверенитета и Међународни кривични трибунал за бившу Југославију и Руанду

Принцип суверенитета и Међународни кривични трибунал за бившу Југославију и Руанду
(The Principle of Sovereignty and the International Criminal Tribunals the Former Yugoslavia and for Rwanda)

Еволутивно тумачење међународних уговора

Еволутивно тумачење међународних уговора
(The Evolutive Interpretation of International Treaties)

Проблем одговорности за ратне и друге злочине припадника међународних мировних снага

Проблем одговорности за ратне и друге злочине припадника међународних мировних снага
(The Problem of Liability for War and Other Crimes Committed by Members of the International Peace Forces)

Подјела надлежности између институција Босне и Херцеговине и ентитета, (не)оправданост преноса и могућност њиховог поврата

Подјела надлежности између институција Босне и Херцеговине и ентитета, (не)оправданост преноса и могућност њиховог поврата
(Division of Competencies Between Institutions of Bosnia and Herzegovina and Entities, Unjustified Transfer and Possibility of Their Restoration)

Правосознание как основа совершенствования законодательства

Правосознание как основа совершенствования законодательства
(The Sense of Justice as a Base for Improvement of the Legislation)

Značaj pravne normativnosti za sadržaj pravnog iskustva

Značaj pravne normativnosti za sadržaj pravnog iskustva
(The Significance of Legal Norms for the Content of the Legal Experience)

Интернационализовање уставног права Босне и Херцеговине - процес коме се (не) види крај

Интернационализовање уставног права Босне и Херцеговине - процес коме се (не) види крај
(Internationalization of the Constitutional Law of Bosnia and Herzegovina - a Process With (No) End in Sight)

Странке у управном поступку - позитивно-правни аспекти са освртом на поједине земље бивше СФРЈ

Странке у управном поступку - позитивно-правни аспекти са освртом на поједине земље бивше СФРЈ
(Parties to Administrative Procedure - From the Aspect of Positive Law With the Overview of Former SFRJ Countries)

Право народа на самоопредељење - уставноправни и међународноправни аспекти

Право народа на самоопредељење - уставноправни и међународноправни аспекти
(People's Right to Self-determination - Constitutional and International Law Aspects)

Родовата рамноправност стереотипна фраза или демократско право?

Родовата рамноправност стереотипна фраза или демократско право?
(Gender Equality - Stereotyped Phrase or a Democratic Right?)

О социјално-економском бикамерализму

О социјално-економском бикамерализму
(On Socio-economic Bicameralism)

Pravo na sklapanje vjerskog braka u Bosni i Hercegovini

Pravo na sklapanje vjerskog braka u Bosni i Hercegovini
(The Right to Conclude Religious Marriage in Bosnia and Herzegovina)

Родна равноправност у јавним политикама

Родна равноправност у јавним политикама
(Gender Equality in Public Policies)

Пореска ослобођења за почетнике у пословању у Србији

Пореска ослобођења за почетнике у пословању у Србији
(Tax Exemptions for Beginner Entrepreneurs in Serbia)

Престанак радног односа на иницијативу послодавца

Престанак радног односа на иницијативу послодавца
(Termination of Employment on the Initiative of the Employer)

Преиспитивање традиционалних схватања о међународноправном субјективитету

Преиспитивање традиционалних схватања о међународноправном субјективитету
(Rethinking Traditional Doctrines on International Legal Subjectivity)

Утврђивање пореза и покретање пореског поступка

Утврђивање пореза и покретање пореског поступка
(Tax Assessment and Determination and Commencement of Tax Proceeding)

Законоправило Светог Саве као смјерница савременом законодавству

Законоправило Светог Саве као смјерница савременом законодавству
(St. Sava's Legislation as a Guideline for the Modern Legislator)

Српска револуција (1804-1813) и античке правне и политичке идеје

Српска револуција (1804-1813) и античке правне и политичке идеје
(Serbian Revolution (1804-1813) and the Legal and Political Ideas of Antiquity)

Право у Босни и Херцеговини за време аустроугарске владавине

Право у Босни и Херцеговини за време аустроугарске владавине
(Law in Bosnia and Herzegovina During Austro-Hungary Government)

Структура и садржај касносредњовјековних дубровачких тестамената

Структура и садржај касносредњовјековних дубровачких тестамената
(Structure and Content of Late Medieval Testaments in Dubrovnik)

  • Price: 0.00 €