Judicial Practice of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina Cover Image

Судска пракса Уставног суда Босне и Херцеговине
Judicial Practice of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina

Author(s): Dimitrije Ćeranić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law
Published by: Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву

Summary/Abstract: Одбија се захтјев тридесет осам (38) посланика Народне скупштине Републике Српске за оцјену уставности одредаба чла- на 4. ст. 2. и 3, члана 5, члана 6. став 3, члана 9. став 1, члана 10, члана 11. став 1. тачка д), члана 17, члана 18. став 1. и члана 21. став 1. Закона о колективном остваривању ауторског и сродних права („Службени гласник БиХˮ број 63/10). Утврђује се да су од- редбе члана 4. ст. 2. и 3, члана 5, члана 6. став 3, члана 9. став 1, члана 10, члана 11. став 1. тачка д), члана 17, члана 18. став 1. и члана 21. став 1. Закона о колективном остваривању ауторског и сродних права („Службени гласник БиХˮ број 63/10) у складу с чланом II/3.и) и к) и чланом II/4. Устава Босне и Херцеговине. Од- бацује се захтјев тридесет осам (38) посланика Народне скупшти- не Републике Српске за оцјену законитости чл. 4, 5. и 6. Закона о колективном остваривању ауторског и сродних права („Служ- бени гласник БиХˮ број 63/10) у односу на Закон о ауторском и сродним правима („Службени гласник 100 Билтен Уставног суда Босне и Херцеговине, 2015. година БиХˮ број 63/10) и члан 10. За- кона о облигационим односима („Службени лист СФРЈˮ бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, „Службене новине РБиХˮ бр. 2/92, 13/93, 13/94, „Службене новине ФБиХˮ бр. 29/03 и 42/11 и „Службени гласник Републике Српскеˮ бр. 17/93, 3/96, 39/03 и 74/04), због ненадлежно- сти Уставног суда за одлучивање.

  • Issue Year: 6/2015
  • Issue No: 1
  • Page Range: 130-137
  • Page Count: 8
  • Language: Serbian