Ideological and doctrinal foundations of systemic changes in the countries of Central and Eastern Europe after 1989 Cover Image
 • Offer for Individuals Only 6.00 €

Ideologiczne i doktrynalne podstawy zmian ustrojowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989
Ideological and doctrinal foundations of systemic changes in the countries of Central and Eastern Europe after 1989

Contributor(s): Marek Barański (Editor), Maciej Guzy (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Governance, Public Administration, Public Law, Geopolitics
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: Central and Eastern Europe
Summary/Abstract: Głównym celem niniejszej publikacji jest próba opisania i wyjaśnienia wszelakiej - nieraz mocno złożonej - problematyki zmian ideologicznych i doktrynalnych, jakie dokonały się i wciąż mają miejsce w Europie Środkowej i Wschodniej. Większość autorów stanowią doktoranci oraz absolwenci Uniwersytetu Śląskiego, jak również innych uczelni, polskich i zagranicznych. Zagadnienia ideologiczne i doktrynalne są sferą niezwykle szeroką, co pozwoliło autorom na oryginalne podejście do tegoż tematu poprzez spojrzenie na nie przez pryzmat swych zainteresowań naukowych. Z tego też powodu praca ta nie zamyka się jedynie w ciasnych ramach danej dyscypliny, a czerpie - poza politologią - z takich dziedzin jak filozofia, socjologia, czy prawo.Monografia podzielona jest na dwie zasadnicze części. Pierwsza - „Ideologiczne aspekty zmian ustrojowych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej”, dotyczy filozoficznych podstaw wpływających na kreowanie polityki w poszczególnych państwach, jak również nastrojów panujących w zamieszkujących je społeczeństwach, które przekładają się na tworzenie zaplecza ideologicznego omawianego przez nas regionu. Rozpoczyna ją artykuł Macieja Guzy „Trzecia Pozycja jako ewolucja ideowa radykalnej prawicy w Europie po roku 1989”, w którym autor dokonuje analizy profilu ideologicznego obecnych na scenie politycznej ugrupowań nacjonalistycznych. Drugi tekst autorstwa Natalii Rudakiewicz „Ideologia i działalność ukraińskich prawicowych partii politycznych w procesie modernizacji systemu politycznego i obrony niepodległości Ukrainy (na przykładzie OZ „ Swoboda” i „Prawy Sektor”)” dotyczy badań nad stopniem zaangażowania partii radykalnej prawicy w walkę o niepodległość i suwerenność Ukrainy. Trzecim z kolei artykułem jest tekst Marka Barańskiego poświęcony wizji polskiego samorządu terytorialnego jako społeczeństwa obywatelskiego. Pierwszą część publikacji zamyka artykuł Natalii Minienkowoj „Lustracja na Ukrainie – niezbędna przesłanka konsolidacji demokracji czy krok w odwrotnym kierunku?”, który porusza tematykę transformacji systemowej Ukrainy po „Euromajdanie”.Druga część książki „Wybrane skutki zmian ustrojowych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej” ukazuje nam, w jaki sposób omawiana przez nas tematyka wpłynęła na zmiany, które dokonały się w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz, w jaki sposób zmiany te przejawiają się w polityce poszczególnych państw regionu. Otwiera ją artykuł autorstwa Marka Margońskiego o tytule „Gwardia Narodowa czy Armia Krajowa? Koncepcja systemu Obrony Terytorialnej po 1989 roku”, który dotyka problematyki ewolucji podejścia do zagadnień bezpieczeństwa w Polsce po transformacji systemowej. W dalszej części książki Marek Tyrała w swoim artykule „Przyczyny porażki wyborczej lewicy w wyborach parlamentarnych w Polsce w 2015 r.- na przykładzie Koalicji Zjednoczona Lewica oraz partii Razem” dokonuje charakterystyki lewicowych partii i koalicji wyborczych w trakcie wyborów parlamentarnych w 2015 roku. Harutyun Voskanyan w artykule „Features of military confrontation in Ukraine after Maidan: Wide security front-line” przedstawia perspektywy polityki bezpieczeństwa na Ukrainie po zmianie rządów. Ostatnim artykułem „Pozycja ustrojowa Trybunału Konstytucyjnego w świetle nowych przepisów” autorstwa Izabeli Rudnik skupia się na pozycji i kompetencjach Trybunału Konstytucyjnego, jako organu konstytucyjnego państwa w świetle nowelizacji ustawy o TK z 25 czerwca 2015 roku.

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3013-6
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3012-9
 • Page Count: 148
 • Publication Year: 2016
 • Language: English, Polish, Ukrainian
Trzecia Pozycja jako ewolucja ideowa partii radykalnej prawicy w Europie Środkowej i Wschodniej po roku 1989

Trzecia Pozycja jako ewolucja ideowa partii radykalnej prawicy w Europie Środkowej i Wschodniej po roku 1989
(The Third Position as the ideological evolution of the radical right party in Central and Eastern Europe after 1989)

 • Price: 5.00 €
Ідеологія й діяльність українських правих політичних партій у процесі модернізації політичної системи та захисту незалежної європейської України

Ідеологія й діяльність українських правих політичних партій у процесі модернізації політичної системи та захисту незалежної європейської України
(Ideology and activity of Ukrainian right-wing political parties in the process of modernization of the political system and defense of independent European Ukraine)

 • Price: 4.50 €
Samorząd terytorialny w koncepcji społeczeństwa obywatelskiego

Samorząd terytorialny w koncepcji społeczeństwa obywatelskiego
(Local government in the concept of Civil Society)

 • Price: 5.00 €
Люстрація в Україні: умова консолідації демократії чи крок у зворотньому напрямку?

Люстрація в Україні: умова консолідації демократії чи крок у зворотньому напрямку?
(Люстрація)

 • Price: 4.50 €
Gwardia Narodowa czy Armia Krajowa? Koncepcja systemu obrony terytorialnej RP po 1989 roku

Gwardia Narodowa czy Armia Krajowa? Koncepcja systemu obrony terytorialnej RP po 1989 roku
(Gwardia Narodowa)

 • Price: 4.50 €
Przyczyny porażki wyborczej lewicy w wyborach parlamentarnych w Polsce w 2015 roku – na przykładzie koalicji Zjednoczona Lewica oraz partii Razem

Przyczyny porażki wyborczej lewicy w wyborach parlamentarnych w Polsce w 2015 roku – na przykładzie koalicji Zjednoczona Lewica oraz partii Razem
(Przyczyny porażki)

 • Price: 4.50 €
Features of military confrontation in Ukraine after Maidan: Wide security front‑line

Features of military confrontation in Ukraine after Maidan: Wide security front‑line
(Features of military confrontation in Ukraine after Maidan: Wide security front‑line)

 • Price: 4.50 €
Pozycja ustrojowa Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej w świetle zmian ustawodawczych oraz orzecznictwa

Pozycja ustrojowa Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej w świetle zmian ustawodawczych oraz orzecznictwa
(Pozycja ustrojowa)

 • Price: 4.50 €