The international system for the protection of human rights. Summary of decades Cover Image
 • Offer for Individuals Only 9.00 €

Powszechny system ochrony praw człowieka. Podsumowanie dekad
The international system for the protection of human rights. Summary of decades

Contributor(s): Ilona Topa (Editor), Magdalena Półtorak (Editor)
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Human Rights and Humanitarian Law
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: human rights; the United Nations; international covenants on human rights; control mechanisms
Summary/Abstract: The presented work discusses both achievements and future challenges in front of the UN Human Rights System, especially including the role of the United Nations organization in shaping and developing the system for protecting the rights of the individual. The publication constitutes an attempt at reflecting upon the treaty protection, in particular upon the internationally protected substratum of individual laws influenced by changing reality, and upon the efficiency of corresponding control mechanisms, in addition to the presentation of the Human Rights Council’s role. The paramount aim of the authors is to probe into the current state of human rights protection in its common scope along with its efficiency in the context of contemporary challenges and threats. The publication is addressed to all readers interested in the problematic of human rights protection.

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3530-8
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3529-2
 • Page Count: 246
 • Publication Year: 2018
 • Language: Polish
Inicjatywy na rzecz pokoju i ochrony praw człowieka ONZ. Sukcesy czy porażki?

Inicjatywy na rzecz pokoju i ochrony praw człowieka ONZ. Sukcesy czy porażki?
(UN initiatives for peace and protection of human rights. Successes or failures?)

 • Price: 4.50 €
Powszechny Przegląd Okresowy – szklanka do połowy pełna czy do połowy pusta?

Powszechny Przegląd Okresowy – szklanka do połowy pełna czy do połowy pusta?
(Universal Periodic Review – ‘a bottle half full or half empty’?)

 • Price: 4.50 €
Rola komisji śledczych Rady Praw Człowieka w poszukiwaniu odpowiedzialności na przykładzie Burundi

Rola komisji śledczych Rady Praw Człowieka w poszukiwaniu odpowiedzialności na przykładzie Burundi
(The role of the Human Right Council fact-finding commissions in the search for accountability. Case of Burundi)

 • Price: 4.50 €
Doktryna marginesu swobodnej oceny – zaprzeczenie uniwersalizmu czy przejaw różnorodności kulturowej państw?

Doktryna marginesu swobodnej oceny – zaprzeczenie uniwersalizmu czy przejaw różnorodności kulturowej państw?
(The doctrine of the margin of appreciation – a denial of universality or a result of cultural diversity between states?)

 • Price: 4.50 €
Rola i pozycja ustrojowa Rzecznika Praw Obywatelskich jako organu stojącego na straży wolności i praw człowieka i obywatela

Rola i pozycja ustrojowa Rzecznika Praw Obywatelskich jako organu stojącego na straży wolności i praw człowieka i obywatela
(Commissioner for Human Rights in Poland as a guardian of human rights and freedoms)

 • Price: 4.50 €
Ewolucja znaczenia i roli korporacji transnarodowych dla uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka

Ewolucja znaczenia i roli korporacji transnarodowych dla uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka
(The meaning and role of transnational corporations for universal system of human rights protection)

 • Price: 4.50 €
Prawo do skutecznego środka odwoławczego a skarga na przewlekłość postępowania

Prawo do skutecznego środka odwoławczego a skarga na przewlekłość postępowania
(Right to effective remedy and the complaint against excessive lengthiness of proceedings)

 • Price: 4.50 €
Podstawy prawne i społeczne wolności zgromadzeń

Podstawy prawne i społeczne wolności zgromadzeń
(The freedom of organizing of and participating in assemblies as the foundation of the democratic state of law)

 • Price: 4.50 €
Prawo do ochrony danych medycznych jako prawo człowieka w świetle standardów uniwersalnych, europejskich i krajowych

Prawo do ochrony danych medycznych jako prawo człowieka w świetle standardów uniwersalnych, europejskich i krajowych
(The right to the protection of medical data as human right in the light of universal, European and national standards)

 • Price: 4.50 €
Zasada nullum crimen sine lege w prawie międzynarodowym

Zasada nullum crimen sine lege w prawie międzynarodowym
(Principle nullum crimen sine lege in international law)

 • Price: 4.50 €
Problem praw społecznych, kulturowych i religijnych w kontekście aktualnej polityki imigracyjnej we Francji

Problem praw społecznych, kulturowych i religijnych w kontekście aktualnej polityki imigracyjnej we Francji
(Problem of social, cultural and religious rights in the context of current immigration and integration policy in France)

 • Price: 4.50 €
Dziedzictwo kulturowe a prawa człowieka

Dziedzictwo kulturowe a prawa człowieka
(Cultural heritage and human rights)

 • Price: 4.50 €
Więźniowie z Guantanamo Bay w świetle Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka

Więźniowie z Guantanamo Bay w świetle Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka
(Prisoners of Guantanamo Bay in the light of International Convenants on Human Rights)

 • Price: 4.50 €
Baby Gammy – problem ochrony praw dziecka a umowy o macierzyństwo zastępcze

Baby Gammy – problem ochrony praw dziecka a umowy o macierzyństwo zastępcze
(Baby Gammy – the problem of protection of the rights of the child and the contracts for surrogate motherhood)

 • Price: 4.50 €
Problem wczesnych małżeństw w Afryce Środkowej i Zachodniej a prawa dziecka

Problem wczesnych małżeństw w Afryce Środkowej i Zachodniej a prawa dziecka
(Problem of early marriages in the Middle and West Africa and the rights of child)

 • Price: 4.50 €
Prawne warunki przerywania ciąży

Prawne warunki przerywania ciąży
(Legal conditions for terminating pregnancy)

 • Price: 4.50 €
Powszechna ochrona praw mniejszości. Szczególne znaczenie art. 27 MPPOiP

Powszechna ochrona praw mniejszości. Szczególne znaczenie art. 27 MPPOiP
(Universal protection of minorities. Special role of Article 27 of the International Covenant on Civil and Political Rights)

 • Price: 4.50 €
Ochrona mniejszości narodowych na Litwie na przykładzie sytuacji mniejszości polskiej

Ochrona mniejszości narodowych na Litwie na przykładzie sytuacji mniejszości polskiej
(Protection of national minorities in Lithuania. Case of Polish minority)

 • Price: 4.50 €
Problem praw ludów tubylczych w Ameryce Łacińskiej

Problem praw ludów tubylczych w Ameryce Łacińskiej
(The problem of indigenous people’s rights in Latin America)

 • Price: 4.50 €
Rola Komitetu Przeciwko Torturom w systemie prawnym ONZ. Skarga indywidualna na naruszenie Konwencji

Rola Komitetu Przeciwko Torturom w systemie prawnym ONZ. Skarga indywidualna na naruszenie Konwencji
(The role of the Committee against Torture in the UN legal system. Individual complaints)

 • Price: 4.50 €