Lexicography in Various Contexts. Volume 2 Cover Image
 • Offer for Individuals Only 22.00 €

Leksykografia w różnych kontekstach. Tom 2
Lexicography in Various Contexts. Volume 2

Contributor(s): Mirosław Bańko (Editor), Wanda Decyk-Zięba (Editor), Ewa Rudnicka (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Theoretical Linguistics, Applied Linguistics, Philology
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: lexicography; metalexicography; dictionaries
Summary/Abstract: The volume contains 21 articles concerning various lexicographical problems and dictionaries: new and old, general and specialist, internet and printed, Polish and foreign. The articles are devoted to articulated and sign languages. The books shows the multiplicity of contemporary lexicography.

 • E-ISBN-13: 978-83-235-4167-7
 • Print-ISBN-13: 978-83-235-4159-2
 • Page Count: 303
 • Publication Year: 2020
 • Language: Polish
Siatka haseł w projekcie przekładowego słownika dyplomatycznego

Siatka haseł w projekcie przekładowego słownika dyplomatycznego
(A list of headwords in the project of the translation diplomatic dictionary)

 • Price: 3.00 €
O koncepcji Słownika neologizmów języka bułgarskiego

O koncepcji Słownika neologizmów języka bułgarskiego
(Towards the conception of the Dictionary of New Words in the Bulgarian Language)

 • Price: 3.00 €
Słownik jako tekst kultury określonego czasu – na przykładzie wybranych słowników języka angielskiego

Słownik jako tekst kultury określonego czasu – na przykładzie wybranych słowników języka angielskiego
(Dictionary as a text of culture of a particular period – on the study of selected English language dictionaries)

 • Price: 3.00 €
Opracowanie definicji w Słowniku polskiej terminologii prawosławnej

Opracowanie definicji w Słowniku polskiej terminologii prawosławnej
(The elaboration of definition structure in Polish Orthodox Terminology Dictionary)

 • Price: 3.00 €
Etymologia w dydaktyce uniwersyteckiej. Dydaktyczny słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego (www.slowniketymologiczny.uw.edu.pl)

Etymologia w dydaktyce uniwersyteckiej. Dydaktyczny słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego (www.slowniketymologiczny.uw.edu.pl)
(Etymology in university didactics. Didactic etymological and historical dictionary of Polish language (www.slowniketymologiczny.uw.edu.pl))

 • Price: 3.00 €
Słownik polszczyzny Gródka Podolskiego – założenia metodologiczne

Słownik polszczyzny Gródka Podolskiego – założenia metodologiczne
(Dictionary of Polish dialect in Gródek Podolski – methodological assumptions)

 • Price: 3.00 €
M. Arcta słownik frazeologiczny jako źródło do badań frazeologii polskiej dwudziestolecia międzywojennego

M. Arcta słownik frazeologiczny jako źródło do badań frazeologii polskiej dwudziestolecia międzywojennego
(M. Arcta słownik frazeologiczny (M. Arct’s Phraseological Dictionary) as a source for studying Polish phraseology of the twenty years’ interwar period)

 • Price: 3.00 €
Pozasłownikowy wariant frazeologiczny: (nie)przypadkowy normatywizm?

Pozasłownikowy wariant frazeologiczny: (nie)przypadkowy normatywizm?
(Extra-dictionary phraseological variant: (non-)accidental normativism?)

 • Price: 3.00 €
Komu i do czego miały być potrzebne słowniki wielojęzyczne z XVI i XVII wieku?

Komu i do czego miały być potrzebne słowniki wielojęzyczne z XVI i XVII wieku?
(For whom and for what purpose were the 16th and 17th century polyglot diction aries written?)

 • Price: 3.00 €
Słownik języka polskiego (1938–1939) pod redakcją Tadeusza Lehra-Spławińskiego jako słownik porównawczo-etymologiczny języków słowiańskich

Słownik języka polskiego (1938–1939) pod redakcją Tadeusza Lehra-Spławińskiego jako słownik porównawczo-etymologiczny języków słowiańskich
(The Dictionary of the Polish Language (1918–1939) edited by Tadeusz Lehr-Spławiński as a comparative and etymological dictionary of Slavic languages)

 • Price: 3.00 €
Czasowniki oznaczające efektywność akcji w świetle ustaleń leksykograficznych

Czasowniki oznaczające efektywność akcji w świetle ustaleń leksykograficznych
(Verbs signifying the effectiveness of actions in the light of lexicographic findings)

 • Price: 3.00 €
Pary aspektowe w polskich słownikach

Pary aspektowe w polskich słownikach
(Aspect pairs in Polish dictionaries)

 • Price: 3.00 €
Opis leksykograficzny jednostki mówionej. Refleksje na kanwie badań nad no i właśnie z wykorzystaniem korpusów polszczyzny mówionej

Opis leksykograficzny jednostki mówionej. Refleksje na kanwie badań nad no i właśnie z wykorzystaniem korpusów polszczyzny mówionej
(Lexicographic description of a speech unit. Reflection based on a study of no and właśnie using corpora of Polish spoken data)

 • Price: 3.00 €
Miejsce regionalizmów w słowniku ogólnym

Miejsce regionalizmów w słowniku ogólnym
(The place of lexical regionalisms in the Polish language dictionary)

 • Price: 3.00 €
Znaczenie, zakres i zastosowanie terminu socjoleksykografia

Znaczenie, zakres i zastosowanie terminu socjoleksykografia
(Meaning, scope and application of the term socio-lexicography)

 • Price: 3.00 €
Opis frazeologii w słowniku gwarowym Jana Karłowicza a późniejsza praktyka leksykograficzna

Opis frazeologii w słowniku gwarowym Jana Karłowicza a późniejsza praktyka leksykograficzna
(Description of phraseology in the dialect dictionary by Jan Karłowicz and later lexicographical practice)

 • Price: 3.00 €
Słowniki polskiego języka migowego dostępne on-line. Krytyczna analiza leksykograficzna

Słowniki polskiego języka migowego dostępne on-line. Krytyczna analiza leksykograficzna
(Polish sign language dictionaries available on the Internet. Critical lexicographical analysis)

 • Price: 3.00 €
Makrostruktura słowników tematycznych a podział na pola znaczeniowe

Makrostruktura słowników tematycznych a podział na pola znaczeniowe
(Macrostructure of Polish thematic dictionaries and semantic structure of vocabulary categorization)

 • Price: 3.00 €
Bóg musi być kulą. Czy przykłady użycia w internetowym słowniku języka polskiego mogą być: interesujące – zabawne – kontrowersyjne?

Bóg musi być kulą. Czy przykłady użycia w internetowym słowniku języka polskiego mogą być: interesujące – zabawne – kontrowersyjne?
(God must be a sphere. Can usage examples in the Internet dictionary of Polish language be: interesting – funny – controversial?)

 • Price: 3.00 €
Leksykografia a komparatystyka

Leksykografia a komparatystyka
(Lexicography and comparative studies)

 • Price: 3.00 €
Projekt Słownika haseł politycznych (1918–2018)

Projekt Słownika haseł politycznych (1918–2018)
(The project of A Dictionary of Political Catchwords (1918–2018))

 • Price: 3.00 €