National philological students` conference
 • Regular Price 20.00 €

Национални филологически четения за студенти и докторанти "Благоевград 2019"
National philological students` conference "Blagoevgrad 2019"

Author(s): Maria Ivanova, Elitsa Kirilova, Vera Kirkova, Mariana Kerandzhieva, Mariana Kuzmanska, Simona-Aleks Mihaleva, Aleksandra Klechorova, Gabriela Stoynev, Desislava Timcheva, Kaouni Pinelopi, Gentian Dochi, Zhiting Chen, Milena Dimova, Yulia Manasieva, Yuliana Karpuzova, Yunlin Zhu, Stoyan Mitov, Yoana Balani, Teodora Dimitrova, Stelina Petriti, Tanya Tabutova, Yajun Li, Oleg Aleksandrov, Radostina Nikolova, Hristina Terzopulos, Nadezhda Aleksandrova, Mariyana Karpacheva, Sonya Bozhanina, Eno Baze
Contributor(s): Antoni Stoilov (Editor), Magdalena Kostova-Panayotova (Editor)
Subject(s): Anthropology, Social Sciences, Language studies, Language and Literature Studies, Foreign languages learning, Customs / Folklore, Applied Linguistics, Studies of Literature, Phonetics / Phonology, Morphology, Syntax, Lexis, Language acquisition, Historical Linguistics, Comparative Linguistics, South Slavic Languages, Cultural Anthropology / Ethnology, Philology, Translation Studies
ISSN: 2535-0625
Published by: ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ »НЕОФИТ РИЛСКИ«
Keywords: linguistics; literature; translation; anthropology
Summary/Abstract: The proceedings include MA and PhD students’ research on philological problems presented during the annual academic conference at South-West University “Neofit Rilski”. The submissions were reviewed by the conference board. A national academic committee – specialists in linguistics, literature and translation, selected the best presentations. The published works were double-blind reviewed

 • Page Count: 311
 • Publication Year: 2019
 • Language: English, Bulgarian, Russian
Стиловите регистри в романа „Монт-Ориол“ от Ги дьо Мопасан

Стиловите регистри в романа „Монт-Ориол“ от Ги дьо Мопасан
(Style registers in the novel „Mont– Oriol” by Mopassan)

 • Price: 3.00 €
Човекът и машината в областта на превода

Човекът и машината в областта на превода
(The Human and the Machine in the Field of Translation)

 • Price: 3.00 €
За „голата“ алтернатива на ненамереното злато (Колумб, португалските откриватели и голият индианец от ранните информативни текстове за Новия свят)

За „голата“ алтернатива на ненамереното злато (Колумб, португалските откриватели и голият индианец от ранните информативни текстове за Новия свят)
(About the „naked“ alternative to the undiscovered gold (Columbus, the Portuguese Discoverers and the Naked Indian from the Early Informative Texts about the New World))

 • Price: 3.00 €
Лексиката в Ахтаровия царственик от 1844 година (имена на действия и резултати от действия и имена на качества, свойства)

Лексиката в Ахтаровия царственик от 1844 година (имена на действия и резултати от действия и имена на качества, свойства)
(The lexis in the Ahtar's Tsarstvenik from 1844 (Nomina actionis et resultativa and nomina essendi))

 • Price: 3.00 €
Ефективност на методите за убеждаване в кандидатпрезидентската реторика

Ефективност на методите за убеждаване в кандидатпрезидентската реторика
(Effectiveness of the persuasion methods in presidential candidates rhetoric)

 • Price: 3.00 €
Човешкият и политическият срам в „Четецът“ на Бернхард Шлинк

Човешкият и политическият срам в „Четецът“ на Бернхард Шлинк
(Human and political shame in Bernhard Schlink’s “The reader”)

 • Price: 3.00 €
Тематични групи лексика в банския говор

Тематични групи лексика в банския говор
(Thematic lexical groups in the Bansko Speech)

 • Price: 3.00 €
Фитоними в книжовната практика на славяносръбския език (в съпоставка със съвременните книжовни норми в сръбски и български)

Фитоними в книжовната практика на славяносръбския език (в съпоставка със съвременните книжовни норми в сръбски и български)
(Phytonyms in the literary practice of the Slavonic-Serbian language (in comparison with modern literary norms in Serbian and Bulgarian))

 • Price: 3.00 €
Постмодерен прочит на града в романа „Обърканият човек“ на португалския писател Жоао де Мело

Постмодерен прочит на града в романа „Обърканият човек“ на португалския писател Жоао де Мело
(Post-modern image of town in the novel of the Portuguese writer Joao de Melo)

 • Price: 3.00 €
Error Analysis and Specifics of Interlanguage as a Tool for Teaching and Learning English as a Foreign Languagе

Error Analysis and Specifics of Interlanguage as a Tool for Teaching and Learning English as a Foreign Languagе
(Error Analysis and Specifics of Interlanguage as a Tool for Teaching and Learning English as a Foreign Languagе)

 • Price: 3.00 €
Мигени – един от най-ярките представители на албанската литература от 30-те години

Мигени – един от най-ярките представители на албанската литература от 30-те години
(Migene - one of the most prominent representatives of the Albanian literature of the 1930s)

 • Price: 3.00 €
Собственные имена в русских анекдотах

Собственные имена в русских анекдотах
(Personal names in Russian jokes)

 • Price: 3.00 €
Малкият човек в творчеството на Сергей Довлатов

Малкият човек в творчеството на Сергей Довлатов
(Sergey Dovlatov’s vision of the small man)

 • Price: 3.00 €
Празникът на пролетта в Албания и в другите балкански страни

Празникът на пролетта в Албания и в другите балкански страни
(The celebration of the first day of spring in Albania and the other Balkan countries)

 • Price: 3.00 €
Поетични опити от началото на деветнадесети век в ръкопис

Поетични опити от началото на деветнадесети век в ръкопис
(Poetic Attempts from the 19th Century)

 • Price: 3.00 €
Начини за образуване на ученическите прякорни имена в Кюстендил

Начини за образуване на ученическите прякорни имена в Кюстендил
(Modes for word-building of students nicknames in Kyustendil)

 • Price: 3.00 €
Kултура на пиенето в Русия и Китай

Kултура на пиенето в Русия и Китай
(Drinking culture of Russia and China)

 • Price: 3.00 €
Българският прочит на Гоголевата „Каляска”

Българският прочит на Гоголевата „Каляска”
(The Bulgarian Reading of “The Carriage” by Gogol)

 • Price: 3.00 €
Албанският език и първите писмени документи на албански

Албанският език и първите писмени документи на албански
(Albanian Language and first documents of Albanian Language)

 • Price: 3.00 €
„Легенди при Царевец“ по страниците на списание „Българска сбирка“ (1906)

„Легенди при Царевец“ по страниците на списание „Българска сбирка“ (1906)
(“Legends at Tsarevets” written on the pages of magazine “Bulgarska sbirka” (“Bulgarian gathering”, 1906))

 • Price: 3.00 €
История на албанската азбука и правопис

История на албанската азбука и правопис
(History of the Albanian alphabet and spelling)

 • Price: 3.00 €
Предизвикателства при превода на стилистични фигури и тропи в романа „Великият Гетсби“ на Ф. С. Фицджералд

Предизвикателства при превода на стилистични фигури и тропи в романа „Великият Гетсби“ на Ф. С. Фицджералд
(Challenges in the translation of stylistic figures and tropes in the novel The Great Gatsby by F. S. Fitzgerald)

 • Price: 3.00 €
Етикет на пиенето на чай в Китай и в Русия

Етикет на пиенето на чай в Китай и в Русия
(The etiquette of tea drinking in China and Russia)

 • Price: 3.00 €
Типични грешки в писмените работи по немски език на български гимназисти

Типични грешки в писмените работи по немски език на български гимназисти
(Tipical German language writing task mistakes in Bulgarian high scool students)

 • Price: 3.00 €
Семантична съпоставка между фразеологични структури с опорна дума риба в български и гръцки

Семантична съпоставка между фразеологични структури с опорна дума риба в български и гръцки
(A Semantic Comparison of Bulgarian and Greek Phraseological Structures Using the Head Word Fish)

 • Price: 3.00 €
Анализ на грешки при използването на членове в английски език от гръцки ученици: контрастивен подход

Анализ на грешки при използването на членове в английски език от гръцки ученици: контрастивен подход
(Error Analysis of English article usage by Greek students: A contrastive approach)

 • Price: 3.00 €
Трагизъм или пророчество в смъртта на руските поети

Трагизъм или пророчество в смъртта на руските поети
(The tragedy or the prophecy in the death of the russian poets)

 • Price: 3.00 €
Култът към великата четворка от списание „Мисъл“ през първата годишнина на „Златорог“

Култът към великата четворка от списание „Мисъл“ през първата годишнина на „Златорог“
(The cult for the fabulous Foursome from the journal Misal (Thought) during the first anniversary of Zlatorog)

 • Price: 3.00 €
Изследване фреквентността на някои звукови промени при различен речеви темп (въз основа на медийна реч)

Изследване фреквентността на някои звукови промени при различен речеви темп (въз основа на медийна реч)
(Investigating the frequency of some sound changes at different speech rate (based on media speech))

 • Price: 3.00 €