COMPENDIUM IN HONOUR OF THE 70-TH ANNIVERSARY OF PROF. EMIL KONSTANTINOV, PHD Cover Image
 • Offer for Individuals Only 50.00 €

СБОРНИК В ЧЕСТ НА 70-ГОДИШНИНАТА НА ПРОФ. Д-Р ЕМИЛ КОНСТАНТИНОВ
COMPENDIUM IN HONOUR OF THE 70-TH ANNIVERSARY OF PROF. EMIL KONSTANTINOV, PHD

Contributor(s): Irena Tsoneva Ilieva (Editor), Todor Koburov (Editor), Angel Georgiev Anastasov (Editor)
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Criminal Law, Civil Law, International Law, Human Rights and Humanitarian Law, Law and Transitional Justice, EU-Legislation, Commercial Law
Published by: Институт за държавата и правото - Българска академия на науките
Summary/Abstract: The collection contains studies and articles from all areas of legal science, united by the authors' respect to Prof. E. Konstantinov and presenting topical legal issues.The collection will be useful to specialists interested in international law and international relations, scientists from all branches of law, lawyers and students.

 • Print-ISBN-13: 978-954-9583-36-6
 • Page Count: 610
 • Publication Year: 2018
 • Language: English, Bulgarian
Биография на проф. Е. Константинов

Биография на проф. Е. Константинов
(Biography of Prof. E. Konstantinov)

 • Price: 4.50 €
Публикации на проф. Емил Константинов

Публикации на проф. Емил Константинов
(Publications of prof. E. Konstantinov)

 • Price: 4.50 €
Външнополитическата стратегия на Руската федерация в началото на 90-те години на ХХ век: политически и военностратегически аспекти

Външнополитическата стратегия на Руската федерация в началото на 90-те години на ХХ век: политически и военностратегически аспекти
(The Foreign Policy Strategy of the Russian Federation in the 1990s: Political and Military-Strategic Aspects)

 • Price: 7.00 €
Допълнителният протокол към Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма и борбата срещу чуждестранните бойци терористи

Допълнителният протокол към Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма и борбата срещу чуждестранните бойци терористи
(The Additional Protocol to the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism and the fight against the foreign terrorist fighters)

 • Price: 4.50 €
Ислямската религиозна общност в Босна и Херцеговина и борбата с международния тероризъм и радикалния ислям

Ислямската религиозна общност в Босна и Херцеговина и борбата с международния тероризъм и радикалния ислям
(Islamic Religious Community in Bosnia and Herzegovina and the Fight against International Terrorism and Radical Islam)

 • Price: 4.50 €
Политически дилеми и междунационални проблеми по пътя към евроинтеграцията на Република Македония в края на ХХ и началото на ХХI век

Политически дилеми и междунационални проблеми по пътя към евроинтеграцията на Република Македония в края на ХХ и началото на ХХI век
(Political dilemmas and cross-national problems of the Republic of Macedonia on the road to European integration in the late XX and early XXI century)

 • Price: 4.50 €
За и против моделите за икономически растеж

За и против моделите за икономически растеж
(Pros and Cons for the Models of Economic Growth)

 • Price: 5.00 €
Същност на отговорността на международните организации

Същност на отговорността на международните организации
(The essence of the responsibility of international organizations)

 • Price: 4.50 €
Изграждане на капацитет в държавите от Западните Балкани: секторът за сигурност и отбранителните институции

Изграждане на капацитет в държавите от Западните Балкани: секторът за сигурност и отбранителните институции
(Capacity Building in the Western Balkans States: the Security Sector and Defence Institutions Stable Western Balkans is made of its safe and stable individual member states)

 • Price: 4.50 €
Семейството като източник на родителските права и задължения, съгласно практиката на ЕСПЧ по чл. 8 от ЕКПЧ

Семейството като източник на родителските права и задължения, съгласно практиката на ЕСПЧ по чл. 8 от ЕКПЧ
(The family as the source of parental rights and obligations according to the practice of the European Court of Human Rights under Article 8 of the ECHR)

 • Price: 4.50 €
Изискванията на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи спрямо националното законодателство и практиката по прилагане на полицейски правомощия

Изискванията на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи спрямо националното законодателство и практиката по прилагане на полицейски правомощия
(The requirements of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms towards the national legislation and practice of police powers implementation)

 • Price: 5.00 €
Специализация на международноправната защита на социалните права

Специализация на международноправната защита на социалните права
(Specialization of the International protection of social rights)

 • Price: 4.50 €
Предизвикателството e-health: международноправни аспекти

Предизвикателството e-health: международноправни аспекти
(The E-health challenge: legal aspects)

 • Price: 4.50 €
Социалните девиации и правният фактор в контекста на съвременните миграционни процеси (правно-социологически анализ)

Социалните девиации и правният фактор в контекста на съвременните миграционни процеси (правно-социологически анализ)
(The social deviance and the role of the law factor in the context of the migrant crisis (legal-sociological aspects))

 • Price: 5.00 €
Въпроси на нормативното регулиране на киберсигурността

Въпроси на нормативното регулиране на киберсигурността
(Questions of the normative regulation of cybersecurity)

 • Price: 4.50 €
Европейското изпълнително основание при безспорни вземания в практиката на българските съдилища

Европейското изпълнително основание при безспорни вземания в практиката на българските съдилища
(The European Enforcement Order in undisputable receivables in the case-law of Bulgarian courts)

 • Price: 4.50 €
Нормативна уредба на подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

Нормативна уредба на подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
(Lеgal Regulation of the Preparation and Execution of the Bulgarian Presidency of the Council of the European Union 2018)

 • Price: 5.00 €
Функционална компетентност на българската координационна служба за борба с измамите (АФКОС) в контекста на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз

Функционална компетентност на българската координационна служба за борба с измамите (АФКОС) в контекста на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз
(The functional competence of the Bulgarian Anti-Fraud Coordination Service (AFCOS) within the context of the protection of EU’s financial interests)

 • Price: 4.50 €
Облагане на доходите и печалбата на чуждестранни лица в Република България

Облагане на доходите и печалбата на чуждестранни лица в Република България
(Taxation of Income and Profit of Non-residents in the Republic of Bulgaria)

 • Price: 4.50 €
Прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие и по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение

Прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие и по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение
(Termination of the employment relationship by mutual consent and on employer's initiative against agreed compensation)

 • Price: 4.50 €
Арбитражното решение. Категории съгласно международната и националната уредба. Възможност за прикрепяне на правни последици

Арбитражното решение. Категории съгласно международната и националната уредба. Възможност за прикрепяне на правни последици
(The Arbitral Award. Categories in the National and International Regulation. Eligibility for Attachment of Legal Effects)

 • Price: 5.00 €
Конститутивните съдебни решения в светлината на придобивния способ

Конститутивните съдебни решения в светлината на придобивния способ
(Constitutive judgements in the light of the acquisition method)

 • Price: 4.50 €
Необходимостта от законодателни изменение по отношение формата на завещанието

Необходимостта от законодателни изменение по отношение формата на завещанието
(The need for legislative changes in the form of wills)

 • Price: 4.50 €