SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE VINE AND WINE SECTOR – CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR GROWTH. proceedings Cover Image

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАСТЕЖ. сборник доклади
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE VINE AND WINE SECTOR – CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR GROWTH. proceedings

Contributor(s): Maria Radoslavova Stanimirova (Composer)
Subject(s): Economy, Law, Constitution, Jurisprudence, National Economy, Agriculture, Law on Economics, Commercial Law
Published by: Икономически университет - Варна
Summary/Abstract: The publication of this book is under Project №236 / 2018 and is funded by a targeted subsidy to the state budget.

  • Print-ISBN-13: 978-954-21-0986-0
  • Page Count: 321
  • Publication Year: 2018
  • Language: Bulgarian
СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ НА ПРОДУКТИВНОТО ЛОЗАРСТВО В БЪЛГАРИЯ

СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ НА ПРОДУКТИВНОТО ЛОЗАРСТВО В БЪЛГАРИЯ
(STATE AND TRENDS OF THE PRODUCTIVE VITICULTURE IN BULGARIA)

СЪСТОЯНИЕ НА ВИНОПРОИЗВОДСТВОТО И ТЪРГОВИЯТА С ВИНО В БЪЛГАРИЯ

СЪСТОЯНИЕ НА ВИНОПРОИЗВОДСТВОТО И ТЪРГОВИЯТА С ВИНО В БЪЛГАРИЯ
(STATE OF WINE PRODUCTION AND TRADE WITH WINE IN BULGARIA)

ОТНОСНО НЯКОИ ТЕНДЕНЦИИ В ИЗНОСА НА БУТИЛИРАНО ВИНО ОТ БЪЛГАРИЯ

ОТНОСНО НЯКОИ ТЕНДЕНЦИИ В ИЗНОСА НА БУТИЛИРАНО ВИНО ОТ БЪЛГАРИЯ
(ON THE SOME TRENDS IN EXPORTATION OF BOTTLED WINE FROM BULGARIA)

ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА И ПОЛИТИКА НА ПОДКРЕПА НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ

ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА И ПОЛИТИКА НА ПОДКРЕПА НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ
(INSTITUTIONAL FRAMEWORK AND SUPPORT POLICY OF THE VINE AND WINE SECTOR IN BULGARIA)

СОРТОВОТО РАЗНООБРАЗИЕ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР

СОРТОВОТО РАЗНООБРАЗИЕ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР
(VARIETAL DIVERSITY AS AN ELEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE WINE SECTOR)

ВЛИЯНИЕ НА ЕКСТРЕМНИ КЛИМАТИЧНИ ФАКТОРИ ВЪРХУ УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ЛОЗАРСТВОТО В БЪЛГАРИЯ

ВЛИЯНИЕ НА ЕКСТРЕМНИ КЛИМАТИЧНИ ФАКТОРИ ВЪРХУ УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ЛОЗАРСТВОТО В БЪЛГАРИЯ
(INFLUENCE OF EXTREME CLIMATIC FACTORS ON THE SUSTAINABLE EVELOPMENT AND COMPETITIVENESS OF BULGARIAN VITICULTURE)

СПЕЦИФИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ПРЕРАБОТКАТА И ТЪРГОВИЯТА НА ДЕСЕРТНО ГРОЗДЕ

СПЕЦИФИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ПРЕРАБОТКАТА И ТЪРГОВИЯТА НА ДЕСЕРТНО ГРОЗДЕ
(SPECIFIC CHARACTERISTICS OF THE PRODUCTION, PROCESSING AND TRADE OF TABLE GRAPES)

ВИНАРСКИ ИЗБИ С ПОЧТИ НУЛЕВО ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

ВИНАРСКИ ИЗБИ С ПОЧТИ НУЛЕВО ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
(NEARLY ZERO ENERGY WINERIES)

ПРОБЛЕМИ В ЛОЗАРСТВОТО, ПОРОДЕНИ ОТ НЕСТАБИЛНОСТТА НА НОРМАТИВНАТА РАМКА ЗА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР

ПРОБЛЕМИ В ЛОЗАРСТВОТО, ПОРОДЕНИ ОТ НЕСТАБИЛНОСТТА НА НОРМАТИВНАТА РАМКА ЗА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР
(PROBLEMS ON THE VITICULTURE OCCURRING FROM THE NON-STABILITY OF THE LEGAL FRAMEWORK FOR THE VINE AND WINE SECTOR)

АКТУАЛЕН АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПО АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ

АКТУАЛЕН АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПО АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ
(ANALYSIS OF THE JUDICIAL PRACTICE ON THE WINE AND ALCOHOLIC BEVERAGES ACT'S ADMINISTRATIVEPENALTY PROVISIONS)

ТРУДОВОПРАВНИ И ОСИГУРИТЕЛНОПРАВНИ АСПЕКТИ НА ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ ЗА КРАТКОТРАЙНА СЕЗОННА РАБОТА

ТРУДОВОПРАВНИ И ОСИГУРИТЕЛНОПРАВНИ АСПЕКТИ НА ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ ЗА КРАТКОТРАЙНА СЕЗОННА РАБОТА
(LABOR- AND INSURANCE-LEGAL ASPECTS OF THE EMPLOYMENT CONTRACTS FOR SHORT-TERM SEASONAL WORK)

ОСОБЕНОСТИ В ОТЧИТАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА ЛОЗОВИ МАСИВИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ФИНАНСОВАТА ОТЧЕТНОСТ В УНИСОН С „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2023 ГОДИНА”

ОСОБЕНОСТИ В ОТЧИТАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА ЛОЗОВИ МАСИВИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ФИНАНСОВАТА ОТЧЕТНОСТ В УНИСОН С „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2023 ГОДИНА”
(FEATURES IN REPORTING AND EVALUATION OF THE VINEYARDS FOR THE PURPOSE OF FINANCIAL REPORTING IN ACCORDANCE WITH "NATIONAL AID PROGRAM FOR BULGARIAN WINE SECTOR FOR THE PERIOD 2019 - 2023")

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР В СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР В СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
(OPPORTUNITIES FOR STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE VINE AND WINE-SECTOR IN NORTHWEST BULGARIA)

ПОТЕНЦИАЛ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЗАЕТОСТ

ПОТЕНЦИАЛ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЗАЕТОСТ
(POTENTIAL OF VITI AND WINE SECTOR FOR EMPLOYMENT)

КРЕДИТИРАНЕ НА КОМПАНИИ ОТ ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ - ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

КРЕДИТИРАНЕ НА КОМПАНИИ ОТ ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ - ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ
(FINANCING THE COMPANIES FROM WINE SECTOR IN BULGARIA - OPPORTUNITIES FOR DEVELOPMENT AND PROSPECTS)

ВИНЕНИЯТ ТУРИЗЪМ КАТО АЛТЕРНАТИВНА ФОРМА НА РАЗВИТИЕ

ВИНЕНИЯТ ТУРИЗЪМ КАТО АЛТЕРНАТИВНА ФОРМА НА РАЗВИТИЕ
(WINE TOURISM AS AN ALTERNATIVE FORM OF DEVELOPMENT)

ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВИНЕН ТУРИЗЪМ В ОБЛАСТИТЕ ХАСКОВО И КЪРДЖАЛИ

ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВИНЕН ТУРИЗЪМ В ОБЛАСТИТЕ ХАСКОВО И КЪРДЖАЛИ
(POTENTIAL FOR DEVELOPMENT OF WINE TOURISM IN HASKOVO AND KARDZHALI DISTRICT)

МОДЕЛ НА ИНТЕГРИРАНА ВЕРИГА В ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ

МОДЕЛ НА ИНТЕГРИРАНА ВЕРИГА В ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ
(MODEL OF INTEGRATED CHAIN IN THE VINE AND WINE SECTOR IN BULGARIA)

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКИТЕ АСПЕКТИ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС В ЛОЗАРСКИТЕ СТОПАНСТВА В БЪЛГАРИЯ

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКИТЕ АСПЕКТИ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС В ЛОЗАРСКИТЕ СТОПАНСТВА В БЪЛГАРИЯ
(ANALYSIS AND EVALUATION OF THE ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT ASPECTS OF THE INVESTMENT PROCESS IN WINEGROWING HOLDINGS IN BULGARIA)

АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА
(ALTERNATIVE FORMS FOR TOURISM DEVELOPMENT)

ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ В КОНЦЕПЦИЯТА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ В КОНЦЕПЦИЯТА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
(ALTERNATIVE FORMS FOR TOURISM DEVELOPMENT)

ПРОМОЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ВИНА ОТ МЕСТНИ СОРТОВЕ В САЩ

ПРОМОЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ВИНА ОТ МЕСТНИ СОРТОВЕ В САЩ
(PROMOTION OF BULGARIAN WINES FROM LOCAL VARIETIES IN THE USA)