Construction Entrepreneurship and Real Property. Proceedings of the 33-rd International Scientific and Practical Conferеnce in November 2018 Cover Image

Строително предприемачество и недвижима собственост. к с доклади от 33-та международна научно-практическа конференция – ноември 2018
Construction Entrepreneurship and Real Property. Proceedings of the 33-rd International Scientific and Practical Conferеnce in November 2018

Contributor(s): Plamen ILIEV (Editor), Konstantin Kalinkov (Editor), Stoyan STOYANOV (Editor), Rumen KALCHEV (Editor), Yordanka Yovkova (Editor), Sergei Maksimov (Editor), Ivan ZHELEV (Editor), Ivan YOVCHEV (Editor), Bozhidar CHAPAROV (Editor), Todor RAYCHEV (Editor), Katya ANTONOVA (Editor), Ivo KOSTOV (Editor), Anna GOSPODINOVA (Editor), Sevdalina Hristova (Editor), Milena Ivanova (Editor), Vanya ANTONOVA (Editor), Slawomir PALICKI (Editor), Izabela RACKA (Editor)
Subject(s): Economy, National Economy, Business Economy / Management, Energy and Environmental Studies, Human Resources in Economy, ICT Information and Communications Technologies
ISSN: 1313-2369
Published by: Икономически университет - Варна
Keywords: real estate (buildings); real estate agencies; construction; construction companies; urban economy
Summary/Abstract: The International Scientific and Practical Conference “Construction Entrepreneurship and Real Property” is held every year since 1985 by the Department of Economics and Management of Construction. The topic of the Conference „Construction Entrepreneurship and Real Property” has not changed since 2006, but the topics of the papers are up-to-date and comprehensive. The topic of the conference results from the special nature of the economic settings in Bulgaria and is largely predetermined by the continuing problems in banking, construction business and real estate management. The main focus is on the issues of economics and management of construction, urban planning and real properties

  • Page Count: 336
  • Publication Year: 2018
  • Language: English, Bulgarian, Russian
Ново териториално устройствено планиране на България. Обособяване на четири нови региона

Ново териториално устройствено планиране на България. Обособяване на четири нови региона
(New Territorial Planning of Bulgaria. Four New Regions)

Необходимост от ново териториално устройствено райониране на Р. България – европейски изисквания

Необходимост от ново териториално устройствено райониране на Р. България – европейски изисквания
(Necessity of a New Territorial-Structural Division of the Republic of Bulgaria – European Requirements)

Факторы экономического роста строительных организаций

Факторы экономического роста строительных организаций
(Economic Growth Factors of Construction Organizations)

Някои варианти за погасяване на дългосрочни ипотечни кредити

Някои варианти за погасяване на дългосрочни ипотечни кредити
(Some Possibilities for Refunding Long-Term Mortgage Loans)

Реновация городских территорий: российская практика и возможные альтернативы

Реновация городских территорий: российская практика и возможные альтернативы
(Renovation of Urban Areas: Russian Practice and Possible Alternatives)

Длъжности и работни места в бизнеса с недвижими имоти

Длъжности и работни места в бизнеса с недвижими имоти
(Positions and Work Places in the Real Estate Business)

Измерение потенциала эффективной деятельности и развития строительных организаций

Измерение потенциала эффективной деятельности и развития строительных организаций
(Measurement of the Potential of Efficient Activity and Development of Construction Organizations)

Comparative Legal Regime of Conтracts for the Use of Agricultural Land

Comparative Legal Regime of Conтracts for the Use of Agricultural Land
(Comparative Legal Regime of Conтracts for the Use of Agricultural Land)

Особенности концепций строительства энергоэффективных домов

Особенности концепций строительства энергоэффективных домов
(Features of the Concepts of Energy Efficient Houses Construction)

Logistics Clusters: Origins, Formation and Economic Effects

Logistics Clusters: Origins, Formation and Economic Effects
(Logistics Clusters: Origins, Formation and Economic Effects)

Етапи на приложението на информационните и комуникационните технологии при фасилити мениджмънта

Етапи на приложението на информационните и комуникационните технологии при фасилити мениджмънта
(Stages of Application of Information and Communication Technologies Facility Management)

Динамика на жилищните цени и макроикономическите им ефекти – данни от България

Динамика на жилищните цени и макроикономическите им ефекти – данни от България
(House Price Dynamics and Their Macroeconomic Impact - Data from Bulgaria)

Възможности за оптимизиране на лизинговата дейност на строителното предприятие

Възможности за оптимизиране на лизинговата дейност на строителното предприятие
(Possibilities for Optimization the Leasing Activities of a Construction Company)

Institutional Investors in Ownership Structure of Construction and Real Estate Development Companies in Poland: The Impact on Financialisation Ratios

Institutional Investors in Ownership Structure of Construction and Real Estate Development Companies in Poland: The Impact on Financialisation Ratios
(Institutional Investors in Ownership Structure of Construction and Real Estate Development Companies in Poland: The Impact on Financialisation Ratios)

An Attempt to Assess the Housing Standard on the Example of a Polish City

An Attempt to Assess the Housing Standard on the Example of a Polish City
(An Attempt to Assess the Housing Standard on the Example of a Polish City)

Ефективност на инвестициите в жилищни имоти

Ефективност на инвестициите в жилищни имоти
(Efficiency of Investments in Residential Properties)

Повишаване на ефективността на предприятията за недвижими имоти в България

Повишаване на ефективността на предприятията за недвижими имоти в България
(Improving the Efficiency of Real Estate Companies in Bulgaria)

Оптимизация на планирането на работното време при изпълнение на малки строителни услуги

Оптимизация на планирането на работното време при изпълнение на малки строителни услуги
(Optimization of the Scheduling of Short-Time Construction Activities)

Възможности за придобиване на жилищни недвижими имоти на територията на град Варна

Възможности за придобиване на жилищни недвижими имоти на територията на град Варна
(Opportunities to Acquire Residential Properties in the City of Varna)

Предимства от използването на соларни покриви в строителството в България

Предимства от използването на соларни покриви в строителството в България
(Advantages of Implementing Solar Roofs in Bulgarian Construction)

Строителството в България в условията на застаряване на населението

Строителството в България в условията на застаряване на населението
(Construction in Bulgaria in Terms of Aging Population)

Възможности за непреки инвестиции в недвижими имоти

Възможности за непреки инвестиции в недвижими имоти
(Opportunities for Indirect Investment in Real Estates)

Възможности за повишаване / оправдаване цената на жилищните имоти – концепцията „умен дом”

Възможности за повишаване / оправдаване цената на жилищните имоти – концепцията „умен дом”
(Opportunities for Increasing / Justifying the Prices of Residential Buildings – the Concept of “Smart Home”)

Безжични системи за домашна автоматизация – бъдеще

Безжични системи за домашна автоматизация – бъдеще
(Wireless Home Automation Systems – The Future)

Динамика на пазара на кредитите за покупка на жилищни имоти в Р. България. Сравнителен анализ за 2017 г. спрямо 2007 г.

Динамика на пазара на кредитите за покупка на жилищни имоти в Р. България. Сравнителен анализ за 2017 г. спрямо 2007 г.
(Residential Property in Republic of Bulgaria in 2017 Compared to 2007)

Специфики на интервюто при подбор на брокери на недвижими имоти

Специфики на интервюто при подбор на брокери на недвижими имоти
(Specifics in the Interview When Selecting Real Estate Brokers)

Интелигентните градове в контекста на устойчиво градско развитие

Интелигентните градове в контекста на устойчиво градско развитие
(Smart Cities in the Context of Sustainable Urban Development)

Управление на риска чрез серия от международни стандарти ISO 31000

Управление на риска чрез серия от международни стандарти ISO 31000
(Risk Management through a Series of International Standards ISO 31000)

Инвестиционни и функционални предимства на жилищните комплекси в селищните образувания

Инвестиционни и функционални предимства на жилищните комплекси в селищните образувания
(Investment and Functional Advantages of Residential Complexes in Residential Formations)

Зелените сгради и агротуризма

Зелените сгради и агротуризма
(Green Buildings and Agritourism)

Интелигентен уеб базиран помощник за планиране на строителна и ремонтна дейност

Интелигентен уеб базиран помощник за планиране на строителна и ремонтна дейност
(An Intelligent Web-Based Assistant for Planning Constructive and Reconstructive Activity)

Тенденции на пазара за луксозните жилища

Тенденции на пазара за луксозните жилища
(Trends of the Market for Luxury Homes)