A history of (a) language in the 21st century. The current state and perspective Cover Image
 • Offer for Individuals Only 24.00 €

Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy
A history of (a) language in the 21st century. The current state and perspective

Contributor(s): Magdalena Pastuch (Editor), Mirosława Siuciak (Editor), Kinga Wąsińska (Editor), Wioletta Wilczek (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Language studies, Language and Literature Studies, Education, Theoretical Linguistics, Applied Linguistics, Lexis, Historical Linguistics, Sociolinguistics, Western Slavic Languages
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: a history of (a) language; methodology; research sources; lexicology; the regional Polish language; stylistics; historical-linguistic education
Summary/Abstract: The volume constitutes the gleanings of the 1st Congress of the Historians of (a) Language which was held in Katowice. The purpose of this scholarly meeting was to present the scholarly accomplishments of historical linguistics which were achieved heretofore and to present the most important research plans of the discipline. Almost 150 scholars who represent this field participated in the Congress. The participants engaged various themes which arranged themselves in the following subject blocks: I. The methodological dilemmas of modern diachronic linguistics II. Historical-linguistic research and the universal problems of linguistics III. The sources which are used in diachronic research IV. Lexicology and lexicography V. The regional Polish language and the dialects VI. Communication. Genology. Stylistics VII. The historical-linguistic knowledge in university education The volume features a very important supplement in the form of a transcript and a report of two panel discussions which focused on the following problems: 1. “The research and methodological challenges of historical linguistics”; 2. “The teaching-related tasks of historians in reference to the national communicative community in the past and in the present”. The opinions of the representatives of the scholarly community about the position of diachronic linguistics in linguistic research, the opinions about the fundamental problems and dilemmas are certainly relevant to all people who are interested in the progress of the research in (a) language. The value of the present volume is further enhanced by the last part which is devoted to the events which celebrated the conferring of the name of a distinguished linguist, Irena Bajerowa, to the Institute of the Polish Language of the University of Silesia. The opinions of the Friends, Family Members and the Students which were preserved represent the scholarly and, at the same time, the cordial nature of this significant event.

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3138-6
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3137-9
 • Page Count: 726
 • Publication Year: 2018
 • Language: Polish
Synteza dziejów polszczyzny a możliwości integracji badań

Synteza dziejów polszczyzny a możliwości integracji badań
(A synthesis of the history of the Polish language and the possibilities of integration of research)

 • Price: 4.50 €
Metoda czy metodologia? Współczesne potrzeby historii języka

Metoda czy metodologia? Współczesne potrzeby historii języka
(Method or methodology? Contemporary needs of the history of language)

 • Price: 4.50 €
Pytając o zmianę językową. Językoznawstwo historyczne a socjolingwistyka

Pytając o zmianę językową. Językoznawstwo historyczne a socjolingwistyka
(Asking about Language Change. Historical Linguistics and Sociolinguistics)

 • Price: 4.50 €
Nowe perspektywy i zadania historii języka polskiego

Nowe perspektywy i zadania historii języka polskiego
(New Perspectives and Challenges in the History of the Polish Language)

 • Price: 4.50 €
Historia języka polskiego – subdyscyplina polimetodologiczna

Historia języka polskiego – subdyscyplina polimetodologiczna
(History of the Polish language – polymethodological subdiscipline)

 • Price: 4.50 €
Genologia historyczna – stan, perspektywy, konteksty

Genologia historyczna – stan, perspektywy, konteksty
(Historical genre studies – the state of affairs, perspectives and contexts)

 • Price: 4.50 €
Między stałością a zmiennością. Translokacje elementów kategorii językowych

Między stałością a zmiennością. Translokacje elementów kategorii językowych
(Between stability and changeability. Translocation of elements of linguistic categories)

 • Price: 4.50 €
Badania bilingwizmu (i wielojęzyczności) wybitnych nosicieli języka w przestrzeni języka polskiego: nowa subdomena historii języka?

Badania bilingwizmu (i wielojęzyczności) wybitnych nosicieli języka w przestrzeni języka polskiego: nowa subdomena historii języka?
(Research on bi- and multi-lingualism of prominent carriers of language in the space of Polish: A new subfield of linguistic history?)

 • Price: 4.50 €
Intelektualizacja i jej pochodne: standaryzacja oraz grafizacja jako czynniki kształtujące polszczyznę literacką w początkach ery typograficznej

Intelektualizacja i jej pochodne: standaryzacja oraz grafizacja jako czynniki kształtujące polszczyznę literacką w początkach ery typograficznej
(Intellectualization and depending on it: standardization and graphization as factors modernizing the Polish language at the beginning of the typographical era)

 • Price: 4.50 €
Elektroniczny korpus tekstów polskich XVII i XVIII wieku (do 1772 roku)

Elektroniczny korpus tekstów polskich XVII i XVIII wieku (do 1772 roku)
(The electronic corpus of 17th and 18th century Polish texts (up to 1772))

 • Price: 4.50 €
Rękopis w warsztacie historyka języka, filologa i wydawcy – reguła czy wyjątek?

Rękopis w warsztacie historyka języka, filologa i wydawcy – reguła czy wyjątek?
(Manuscripts in the hands of historical linguists, philologists and editors)

 • Price: 4.50 €
Wykorzystywanie elektronicznych baz danych do badań nad dziejami słownictwa

Wykorzystywanie elektronicznych baz danych do badań nad dziejami słownictwa
(The use of electronic databases for research on the history of vocabulary)

 • Price: 4.50 €
Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku IJP PAN

Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku IJP PAN
(Electronic Dictionary of the 17th and 18th-century Polish, edited by IJP PAN)

 • Price: 4.50 €
O źródłach metajęzykowych w badaniach nad zwerbalizowaną świadomością językową minionych epok

O źródłach metajęzykowych w badaniach nad zwerbalizowaną świadomością językową minionych epok
(The Metalinguistic Sources in Studies of Verbalised Awareness of Linguistic Past Eras)

 • Price: 4.50 €
Słowniki jako źródło do badań historycznojęzykowych

Słowniki jako źródło do badań historycznojęzykowych
(Dictionaries as a Source for Historical Linguistic Research)

 • Price: 4.50 €
Rola źródeł historycznojęzykowych we współczesnych badaniach etymologicznych

Rola źródeł historycznojęzykowych we współczesnych badaniach etymologicznych
(The role of historical-linguistic sources in contemporary etymological research)

 • Price: 4.50 €
Warsztat współczesnego leksykografa historycznego

Warsztat współczesnego leksykografa historycznego
(A workspace of a modern historical lexicographer)

 • Price: 4.50 €
Wybrane problemy semantyki historycznej. Definiowanie znaczeń w słowniku dawnej polszczyzny

Wybrane problemy semantyki historycznej. Definiowanie znaczeń w słowniku dawnej polszczyzny
(Selected problems of historical semantics. Defining meanings in the dictionary of old Polish)

 • Price: 4.50 €
O oryginalności polskiego działu słownika Lodereckera z 1605 roku

O oryginalności polskiego działu słownika Lodereckera z 1605 roku
(On the originality of the Polish section in the Loderecker’s dictionary from 1605)

 • Price: 4.50 €
Kształtowanie się specjalistycznej odmiany języka na przykładzie leksyki z poradnika Piotra Krescencjusza

Kształtowanie się specjalistycznej odmiany języka na przykładzie leksyki z poradnika Piotra Krescencjusza
(The formation of the specialist kind of language on the example of the lexis from the guidebook by Peter Crescentius)

 • Price: 4.50 €
Analiza porównawcza pola leksykalno-semantycznego ‘kobieta w relacji seksualnej’ w dobie staropolskiej i współczesności

Analiza porównawcza pola leksykalno-semantycznego ‘kobieta w relacji seksualnej’ w dobie staropolskiej i współczesności
(Comparative analysis of sematic field ‘woman in sexual relation’ in old and contemporary Polish)

 • Price: 4.50 €
Odkrywanie znaczenia w tekstach dawnych

Odkrywanie znaczenia w tekstach dawnych
(Finding the meaning in old texts)

 • Price: 4.50 €
Słownik historyczny jako źródło do rekonstrukcji dawnych sposobów myślenia o świecie

Słownik historyczny jako źródło do rekonstrukcji dawnych sposobów myślenia o świecie
(A Historical Dictionary as a Source for the Reconstruction of the Old Ways of Thinking about the World)

 • Price: 4.50 €
Polskie tradycjonalizmy

Polskie tradycjonalizmy
(Polish traditionalisms)

 • Price: 4.50 €
O potrzebie badań nad frazeologią historyczną

O potrzebie badań nad frazeologią historyczną
(About the need for research on the historical phraseology)

 • Price: 4.50 €
Metaforyzacja wartości w dawnej polszczyźnie – konwencjonalność ujęć na przykładzie metafory pojęcie to roślina wyrażonej leksemem kwiat (z derywatami)

Metaforyzacja wartości w dawnej polszczyźnie – konwencjonalność ujęć na przykładzie metafory pojęcie to roślina wyrażonej leksemem kwiat (z derywatami)
(The metaphorisation of value in the early Polish language – the conventionality of approaches on the basis of the example furnished by the metaphor a concept is a plant expressed by the lexeme kwiat (with derivatives))

 • Price: 4.50 €
Jednostka opisu języka dawnego

Jednostka opisu języka dawnego
(The Unit of an Ancient Language)

 • Price: 4.50 €
Terminologia „motylowa” w „motylniczych” dziełach naukowych XIX wieku

Terminologia „motylowa” w „motylniczych” dziełach naukowych XIX wieku
(“Butterfly terminology” in scientific works on butterflies in the 19th century)

 • Price: 4.50 €
Archaizmy leksykalne współczesnej polszczyzny grodzieńskiej (socjolektu szlacheckiego)

Archaizmy leksykalne współczesnej polszczyzny grodzieńskiej (socjolektu szlacheckiego)
(Lexical archaisms of contemporary Polish dialects in the Grodno region (noble sociolect))

 • Price: 4.50 €
Cechy archaiczne i regionalne w odnalezionym fragmencie rękopisu filomackiego przekładu Koranu na język polski

Cechy archaiczne i regionalne w odnalezionym fragmencie rękopisu filomackiego przekładu Koranu na język polski
(Archaisms and regionalisms in a found fragment of a Philomaths’ manuscript containing the translation of the Quran into Polish)

 • Price: 4.50 €
Gwara i dialekt w perspektywie historycznej

Gwara i dialekt w perspektywie historycznej
(Slang and dialect in historical perspective)

 • Price: 4.50 €
Diachroniczny aspekt badań regionalnych

Diachroniczny aspekt badań regionalnych
(Diachronic aspect of regional studies)

 • Price: 4.50 €
Między historią języka a dialektologią – słownictwo testamentów góralskich z XVII i XVIII wieku

Między historią języka a dialektologią – słownictwo testamentów góralskich z XVII i XVIII wieku
(Between the history of language and dialectology – vocabulary in testaments from the Podhale region in the seventeenth and eighteenth centuries)

 • Price: 4.50 €
Dylematy interpretacyjne badacza dawnej polszczyzny południowokresowej

Dylematy interpretacyjne badacza dawnej polszczyzny południowokresowej
(Interpretative dilemmas of a researcher studying the Old Polish language of the Southern Borderland)

 • Price: 4.50 €
O nowej syntezie rozwoju polszczyzny na Śląsku

O nowej syntezie rozwoju polszczyzny na Śląsku
(The new synthesis of evolution of the Polish language in Silesia)

 • Price: 4.50 €
Perspektywa badawcza w pracy nad kazaniami 2. połowy XIX wieku

Perspektywa badawcza w pracy nad kazaniami 2. połowy XIX wieku
(Research perspective in the study of sermons the 2nd half of the nineteenth century)

 • Price: 4.50 €
Stan badań nad prawnoustrojową i retoryczną odmianą komunikacji politycznej w I Rzeczpospolitej

Stan badań nad prawnoustrojową i retoryczną odmianą komunikacji politycznej w I Rzeczpospolitej
(The state of research on the political communication in Poland until 1795)

 • Price: 4.50 €
Projekty wzorcowej komunikacji językowej w sądach miejskich XVI wieku

Projekty wzorcowej komunikacji językowej w sądach miejskich XVI wieku
(Models of verbal communication in 16th-century municipal courts)

 • Price: 4.50 €
Korespondencja prywatna jako przyczynek do badań języka osobniczego (na podstawie listów prywatnych Henryka Sienkiewicza)

Korespondencja prywatna jako przyczynek do badań języka osobniczego (na podstawie listów prywatnych Henryka Sienkiewicza)
(Private correspondence as the contribution to the studies on individual language (based on Henryk Sienkiewicz’s private letters))

 • Price: 4.50 €
O kształtowaniu się stylu popularnonaukowego na przykładzie XVII-wiecznego dzieła Erazma Sykstusa „O cieplicach we Śkle”

O kształtowaniu się stylu popularnonaukowego na przykładzie XVII-wiecznego dzieła Erazma Sykstusa „O cieplicach we Śkle”
(On the formation of the style of science for general public on the example of seventeenth-century work by Erasmus Sixtus „O cieplicach we Śkle”)

 • Price: 4.50 €
O kierunkach genologicznych transformacji – w poszukiwaniu zmian w przestrzeni kształtowania się komunikacji społecznej

O kierunkach genologicznych transformacji – w poszukiwaniu zmian w przestrzeni kształtowania się komunikacji społecznej
(About the directions of genological transformations – in search of changes in the formation of social communication)

 • Price: 4.50 €
Onomastyka literacka wobec tekstologii i teorii dyskursu – perspektywa historyczna

Onomastyka literacka wobec tekstologii i teorii dyskursu – perspektywa historyczna
(Literary onomastics towards textology and discourse theory – historical perspective)

 • Price: 4.50 €
O trudnościach interpretacyjnych tekstów naukowych i technicznych doby średniopolskiej

O trudnościach interpretacyjnych tekstów naukowych i technicznych doby średniopolskiej
(Challenges in interpreting of Middle Polish scientific and technical texts)

 • Price: 4.50 €
W trosce o skuteczne nauczanie gramatyki historycznej języka polskiego

W trosce o skuteczne nauczanie gramatyki historycznej języka polskiego
(The Care for Efficient Teaching Polish Language Historical Grammar)

 • Price: 4.50 €
O relacji mistrz – uczeń w kształceniu historycznojęzykowym

O relacji mistrz – uczeń w kształceniu historycznojęzykowym
(About master – student relationship in historical-linguistic education)

 • Price: 4.50 €
„Na tropach przeszłości języka” – czy gramatyka historyczna może być interesująca dla podejmujących studia polonistyczne?

„Na tropach przeszłości języka” – czy gramatyka historyczna może być interesująca dla podejmujących studia polonistyczne?
(“On the track of history of language” – can historical grammar be interesting for students of the Polish studies?)

 • Price: 4.50 €
Język jako archiwum kulturowe – konteksty śląskiej dydaktyki polonistycznej (na przykładzie „Dworzanina polskiego” Łukasza Górnickiego)

Język jako archiwum kulturowe – konteksty śląskiej dydaktyki polonistycznej (na przykładzie „Dworzanina polskiego” Łukasza Górnickiego)
(Language as a cultural archive – Silesian contexts of teaching Polish language (for example “Dworzanin polski” by Łukasz Górnicki))

 • Price: 4.50 €
Nowy wybór tekstów do historii języka w dydaktyce uniwersyteckiej

Nowy wybór tekstów do historii języka w dydaktyce uniwersyteckiej
(New selected essays on the history of language for university teaching)

 • Price: 4.50 €
„Polski słownik etymologiczny” Profesora Witolda Mańczaka

„Polski słownik etymologiczny” Profesora Witolda Mańczaka
(Professor Witold Mańczak’s „Polish Etymological Dictionary”)

 • Price: 4.50 €
Wyrażenia funkcyjne w średniowiecznej polszczyźnie z perspektywy składniowej

Wyrażenia funkcyjne w średniowiecznej polszczyźnie z perspektywy składniowej
(Functional expressions in the medieval Polish language from the syntactic perspective)

 • Price: 4.50 €
Wyzwania badawcze i metodologiczne lingwistyki historycznej. Refleksje po dyskusji

Wyzwania badawcze i metodologiczne lingwistyki historycznej. Refleksje po dyskusji
(The research and methodological challenges of historical linguistics. Reflections expressed after a discussion)

 • Price: 4.50 €
Dyskusja panelowa. Nauczycielskie zadania historyków języka wobec narodowej wspólnoty komunikatywnej dawniej i obecnie

Dyskusja panelowa. Nauczycielskie zadania historyków języka wobec narodowej wspólnoty komunikatywnej dawniej i obecnie
(A panel discussion. The teaching-related tasks of the historians of (a) language in reference to the national communicative community in the past and in the present)

 • Price: 4.50 €
Głos pierwszy… Nauczycielskie powinności historyka języka względem wspólnoty narodowej

Głos pierwszy… Nauczycielskie powinności historyka języka względem wspólnoty narodowej
(The voice of the first speaker … The teaching-related tasks of a historian of (a) language in reference to the national community)

 • Price: 4.50 €
Głos drugi… Jest wiele możliwości ocalania wiedzy historycznojęzykowej…

Głos drugi… Jest wiele możliwości ocalania wiedzy historycznojęzykowej…
(The voice of the second speaker… There are many ways to preserve historical-linguistic knowledge…)

 • Price: 4.50 €
Głos trzeci… Kształcenie historycznojęzykowe na studiach edytorskich

Głos trzeci… Kształcenie historycznojęzykowe na studiach edytorskich
(The voice of the third speaker… The historical-linguistic education in the curriculum of editorship studies)

 • Price: 4.50 €
Głos czwarty… Nauczać dziejów języka polskiego…

Głos czwarty… Nauczać dziejów języka polskiego…
(The voice of the fourth speaker… Teaching the history of the Polish language…)

 • Price: 4.50 €
Głos piąty… Rola nauczycieli polonistów w rozwijaniu zainteresowań historycznojęzykowych uczniów, w ich wychowaniu ku łączeniu przeszłości z teraźniejszością – także w języku ojczystym

Głos piąty… Rola nauczycieli polonistów w rozwijaniu zainteresowań historycznojęzykowych uczniów, w ich wychowaniu ku łączeniu przeszłości z teraźniejszością – także w języku ojczystym
(The voice of the fifth speaker…)

 • Price: 4.50 €
Głos szósty… Problemy przeszłości językowej w edukacji polonistycznej w szkole (spojrzenie dydaktyka)

Głos szósty… Problemy przeszłości językowej w edukacji polonistycznej w szkole (spojrzenie dydaktyka)
(The voice of the sixth speaker… The problems of the linguistic past in the Polish studies-related education in the school (the perspective of a teacher))

 • Price: 4.50 €
Głos siódmy… Historia języka polskiego w szkole. Refleksje praktyka

Głos siódmy… Historia języka polskiego w szkole. Refleksje praktyka
(The voice of the seventh speaker… The history of the Polish language in the school. The reflections of a practitioner)

 • Price: 4.50 €
Głos ósmy… Odświeżać kanony tekstów dawnych…

Głos ósmy… Odświeżać kanony tekstów dawnych…
(The voice of the eighth speaker… The re-inventing of the canons of early texts…)

 • Price: 4.50 €
Głos dziewiąty… Samokształcenie w pracy historyka języka polskiego

Głos dziewiąty… Samokształcenie w pracy historyka języka polskiego
(The voice of the ninth speaker… Self-education in the work of a historian of the Polish language)

 • Price: 4.50 €
Wprowadzenie

Wprowadzenie
(Introduction)

 • Price: 4.50 €
Wystąpienia okolicznościowe: Występne przyjemności uczonego

Wystąpienia okolicznościowe: Występne przyjemności uczonego
(Occasional speeches: The wicked delights of a scholar)

 • Price: 4.50 €
Wystąpienia okolicznościowe: Miejsca pamięci Zenona Klemensiewicza

Wystąpienia okolicznościowe: Miejsca pamięci Zenona Klemensiewicza
(Occasional speeches: Zenon Klemensiewicz’s remembrance site)

 • Price: 4.50 €
Wystąpienia okolicznościowe: Wesół był Polak. Z rozważań nad pojęciami kluczowymi kultury polskiej. Antonimia i pojęcia spolaryzowane

Wystąpienia okolicznościowe: Wesół był Polak. Z rozważań nad pojęciami kluczowymi kultury polskiej. Antonimia i pojęcia spolaryzowane
(Occasional speeches: Merry were the Poles. Some considerations of the crucial concepts of the Polish culture. Antonymy and polarised concepts)

 • Price: 4.50 €
Głosy wspomnieniowe: Profesor Stanisław Borawski, Profesor Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Profesor Jadwiga Puzynina, Profesor Henryk Wróbel, Profesor Stefan Zabierowski, Profesor Jadwiga Zieniukowa

Głosy wspomnieniowe: Profesor Stanisław Borawski, Profesor Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Profesor Jadwiga Puzynina, Profesor Henryk Wróbel, Profesor Stefan Zabierowski, Profesor Jadwiga Zieniukowa
(The memories associated with Professors: Professor Stanisław Borawski, Professor Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Professor Jadwiga Puzynina, Professor Henryk Wróbel, Professor Stefan Zabierowski, Professor Jadwiga Zieniukowa)

 • Price: 4.50 €