Administrative Law - Contemporary Tendencies In The Justice And Doctrine. Proceedings Cover Image

Административно право – съвременни тенденции в правораздаването и доктрината. Сборник доклади
Administrative Law - Contemporary Tendencies In The Justice And Doctrine. Proceedings

Contributor(s): Darina Dimitrova (Composer)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Economy, Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Икономически университет - Варна
Summary/Abstract: The book is published as a result of a National scientific round table "The Administrative law - contemporary tendencies in the justice and doctrine", which took place on 20 April 2018. The scientific forum was organized in operation of a Cooperation Agreement between the University of Economics - Varna and the Administrative Court Varna and a Cooperation Agreement between the University of Economics - Varna and the Institute for Legal Studies of the Bulgarian Academy of Sciences.

  • Print-ISBN-13: 978-954-21-0972-3
  • Page Count: 230
  • Publication Year: 2018
  • Language: Bulgarian
ЕВРОПЕЙСКОТО АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО В ПЕРСПЕКТИВАТА НА ЮРИДИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ

ЕВРОПЕЙСКОТО АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО В ПЕРСПЕКТИВАТА НА ЮРИДИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ
(The Eu Administrative Law In The Perspective Of The Legal Education In Bulgaria)

СЛУЖЕБНИЯТ ОБМЕН НА ДАННИ – ВОДЕЩ ПРИНЦИП В КОМПЛЕКСНОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

СЛУЖЕБНИЯТ ОБМЕН НА ДАННИ – ВОДЕЩ ПРИНЦИП В КОМПЛЕКСНОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
(Data Exchange Ex Officio – Guiding Principle In The Complex Administrative Service)

ПРАВЕН РЕЖИМ НА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНИ С ФИНАНСОВИ ЗАТРУДНЕНИЯ

ПРАВЕН РЕЖИМ НА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНИ С ФИНАНСОВИ ЗАТРУДНЕНИЯ
(Legal Regime Of Financial Reorganization Of Municipalities With Financial Distress)

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА ИНТЕГРИРАНО ГРАНИЧНО УПРАВЛЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА ИНТЕГРИРАНО ГРАНИЧНО УПРАВЛЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
(Organization Of The Integrated Border Management System In The Republic Of Bulgaria)

УСЛОВИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ПО ЗДДС ПО ДОСТАВКИ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ. ПРОБЛЕМИ ОТ ПРАКТИКАТА

УСЛОВИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ПО ЗДДС ПО ДОСТАВКИ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ. ПРОБЛЕМИ ОТ ПРАКТИКАТА
(Terms And Conditions For The Right Of The Tax Credit Deduction Exercicing Under The Vat Law Refering Construction And Mounting Works Delivery. Problems From The Practice)

ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА НАРУШАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА НАРУШАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
(About Some Specialties Of The Administrative Control And The Administrative Penal Liabiity For Breaches Of The Rules For Heathy And Safe Working Conditions)

СЪДЕБЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ АКТОВЕ ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА ХАБИЛИТАЦИЯ

СЪДЕБЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ АКТОВЕ ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА ХАБИЛИТАЦИЯ
(Judicial Control Over The Administrative Acts In Procedures Of Habilitation)

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНАТА ОТГОВОРНОСТ В СФЕРАТА НА ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛ

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНАТА ОТГОВОРНОСТ В СФЕРАТА НА ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛ
(Administrative Penalty Liability In The Field Of Financial Control)

ДАНЪЧНО–ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ СВЪРЗАНИ С ГОЛЕМИТЕ НАЛИЧНОСТИ ОТ МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

ДАНЪЧНО–ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ СВЪРЗАНИ С ГОЛЕМИТЕ НАЛИЧНОСТИ ОТ МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ
(Tax And Legal Issues Related To Large Inventory Quantities)

ЗАСТРОЯВАНЕ. ВИДОВЕ ЗАСТРОЯВАНЕ

ЗАСТРОЯВАНЕ. ВИДОВЕ ЗАСТРОЯВАНЕ
(Construction. Type Of Construction)

НАЦИОНАЛНАТА ПЛАТФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННО ВЪЗЛАГАНЕ – СТЪПКА В ПРОЦЕСА НА ХАРМОНИЗАЦИЯ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

НАЦИОНАЛНАТА ПЛАТФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННО ВЪЗЛАГАНЕ – СТЪПКА В ПРОЦЕСА НА ХАРМОНИЗАЦИЯ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
(The National Platform For Electronic Awarding – A Step In The Process Of Harmonization With The European Requirements)

СЪВРЕМЕНЕН ПОДХОД ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНИТЕ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

СЪВРЕМЕНЕН ПОДХОД ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНИТЕ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
(Modern Approach To Management Of Safety And Health Conditions Of Work)

ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ НА ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ НА ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
(Economic And Social Aspects Of Health And Safety At Work)

ПРИЗНАВАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА АКТОВЕ ЗА НАЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПРОЦЕСУАЛНА ПРИНУДА, РАЗЛИЧНИ ОТ МЕРКИТЕ, ИЗИСКВАЩИ ЗАДЪРЖАНЕ

ПРИЗНАВАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА АКТОВЕ ЗА НАЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПРОЦЕСУАЛНА ПРИНУДА, РАЗЛИЧНИ ОТ МЕРКИТЕ, ИЗИСКВАЩИ ЗАДЪРЖАНЕ
(Admission, Execution And Sending Of The Acts For Implying Measures For Procedural Compulsion That Are Different From These Which Demand An Arrest)

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЕДИНЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ КАТО ОБЕКТ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЛАСТ

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЕДИНЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ КАТО ОБЕКТ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЛАСТ
(The Realization Of Public Functions Of The State Enterprise „Unitary System Operator” As Object Of Power Submission)

ЗА ПРЕДИМСТВАТА ОТ СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

ЗА ПРЕДИМСТВАТА ОТ СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
(On The Advantages Of Establishing A Central Adminisrative Court)

ТЕНДЕНЦИИ В АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНАТА УРЕДБА НА ПРАВОМОЩИЯТА НА АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА

ТЕНДЕНЦИИ В АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНАТА УРЕДБА НА ПРАВОМОЩИЯТА НА АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
(General Trends In The Administrative Legal System Of The Authority Of The Registration Agency)