The role of the law for the contemporary economy. Proceedings Cover Image

Ролята на правото в съвременната икономика. Сборник доклади
The role of the law for the contemporary economy. Proceedings

Contributor(s): Zhivka Mateeva (Composer), Margarita Bachvarova (Composer), Andriyana Andreeva (Composer), Galina Yolova (Composer), Darina Dimitrova (Composer), Diana Dimitrova (Composer), Violeta Vladova-Ivanova (Composer), Milena Tsvetkovska (Composer), Ivayla Dimitrova (Composer), Vencyslav Savov (Composer), Stoyan Kolev (Composer), Anna Mihova-Georgieva (Composer), Maria Todorova (Composer), Jana Lecheva (Composer), Zlatozar Yordanov (Composer), Lilyana Kaikamdjozova (Composer)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Economy, Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Икономически университет - Варна
Summary/Abstract: The book is published as a result of a round table – project SPC – 200/2017, pursuant to contract for partial financing of scientific forum according to Regulation for the conditions and order of evaluation, planning, distribution and spending of funds from the state budget for financing of the inherent for the state higher schools scientific or artistic activity, promulgated State Gazette 73/16.09.2016, effective of 01.01.2017, adopted by decree of the Council of ministers №233/10.09.2016 г.

  • Print-ISBN-13: 978-954-21-0949-5
  • Page Count: 350
  • Publication Year: 2017
  • Language: Bulgarian
Разкриването на юридическия факултет – обективна необходимост за развитието на Икономическия университет – Варна

Разкриването на юридическия факултет – обективна необходимост за развитието на Икономическия университет – Варна
(Opening Of The Faculty Of Law – Objective Necessity For The Development Of The University Of Economics – Varna)

За характера на правните отношения в администрацията на изпълнителната власт

За характера на правните отношения в администрацията на изпълнителната власт
(About The Nature Of Legal Relations In The Administration Of The Executive Power)

Данъчното облагане – стимул за икономическо развитие

Данъчното облагане – стимул за икономическо развитие
(Taxation – Stimulus Of Economical Development)

Финансови корекции – правни и икономически последици

Финансови корекции – правни и икономически последици
(Financial Corrections - Legal And Economic Consequences)

Стандартизираният модел на управление на съдебен район в контекста на новите икономически предизвикателства и добрите европейски практики

Стандартизираният модел на управление на съдебен район в контекста на новите икономически предизвикателства и добрите европейски практики
(The Standartized Model Of Management Of Judicial Area Of District In The Context Of The New Economic Challenges And The Good European Practice)

Неплатежоспособност – понятие и презумпции за доказване

Неплатежоспособност – понятие и презумпции за доказване
(Insolvency: A Term And Presumptions For Proving)

Субективните права на почивка и отпуск в българското трудово право - еволюция и тенденции

Субективните права на почивка и отпуск в българското трудово право - еволюция и тенденции
(The Subjective Rights Of Rest And Leave In The Bulgarian Labour Law – Evolution And Tendencies)

Осигурителноправни аспекти на отпуските при осиновяване и приемна грижа

Осигурителноправни аспекти на отпуските при осиновяване и приемна грижа
(Insurance-Legal Aspects Of The Leaves Upon Adoption And Foster Care)

Преобразуване и прехвърляне на дружества с международен елемент

Преобразуване и прехвърляне на дружества с международен елемент
(Transformation And Transfer Of Companies With An International Element)

Принципни въпроси на свободното движение на съдебни и други актове на ЕС

Принципни въпроси на свободното движение на съдебни и други актове на ЕС
(Principle Points About The Free Movement Of Judgments And Other Acts In The EU)

За новото държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги“ по Закона за МВР

За новото държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги“ по Закона за МВР
(For The New Public Undertaking “Center For The Provision Of Services” Under The Law On Ministry Of The Interior)

Правни аспекти на стопанската дейност на държавните висши училища

Правни аспекти на стопанската дейност на държавните висши училища
(Legal Aspects Of The Economic Activity Of The Public Higher Schools)

Философски аспекти на взаимодействието и интеграцията в системата на финансовия контрол

Философски аспекти на взаимодействието и интеграцията в системата на финансовия контрол
(Philosophy Aspects Of Interaction And Integration In The System Of Financial Control)

Данъчно-правни аспекти при счетоводното третиране на селско-стопанската продукция при земеделските производители

Данъчно-правни аспекти при счетоводното третиране на селско-стопанската продукция при земеделските производители
(Tax-Legal Aspects In The Accounting Of Agricultural Production In The Agricultural Manufacturers)

Качествени характеристики на полезната финансова информация

Качествени характеристики на полезната финансова информация
(Qualitative Characteristics Of Useful Financial Information)

Някои ефекти от стигматизацията на правонарушителите върху цената на престъпността

Някои ефекти от стигматизацията на правонарушителите върху цената на престъпността
(Some Effects Of The Stigmatization Of Criminal Laws On The Price Of Crime)

Обществените поръчки – законодателен механизъм за правомерно разходване на публични средства

Обществените поръчки – законодателен механизъм за правомерно разходване на публични средства
(The Public Procurements – Legislative Mechanism For Lawful Spending Of Public Funds)

Общинският съвет и местната икономика

Общинският съвет и местната икономика
(Municipal Council And Local Economy)

Особености при прекратяване на търговските договори поради непреодолима сила

Особености при прекратяване на търговските договори поради непреодолима сила
(Particularities During Termination Of Commercial Contracts Due To Force Majeure)

Наказателна отговорност на управителя на дружеството с ограничена отговорност при незаявяване на наплатежоспособност

Наказателна отговорност на управителя на дружеството с ограничена отговорност при незаявяване на наплатежоспособност
(Penal Liability Of The Manager Of The Limited Liability Company In Case Of Non-Declaration Of Insolvency)

Договорите между асоциациите по ВиК и ВиК операторите - същност и особености

Договорите между асоциациите по ВиК и ВиК операторите - същност и особености
(Contracts Between WSS Associations And WSS Operators - Nature And Features)

Относно някои слабости на законовата уредба на довереното лице, като орган в производството по стабилизация

Относно някои слабости на законовата уредба на довереното лице, като орган в производството по стабилизация
(About Some Weaknesses Of The Legislation Regarding The Fiduciary As An Authority In The Stabilization Proceedings)

Правната регулация и съвременните икономически доктрини

Правната регулация и съвременните икономически доктрини
(Legal Regulation And The Contemporary Economic Doctrines)

Взаимодействие между органите на управление в ООД – нормативна регламентация и практически проблеми

Взаимодействие между органите на управление в ООД – нормативна регламентация и практически проблеми
(Interaction Between The Organs Of Management In The Limited Liability Company – Normative Regulation And Practical Problems)

Правни специфики на страните в търговския договор

Правни специфики на страните в търговския договор
(Докторант Мария Тодорова Икономически университет – Варна)

Кредиторски контрол спрямо действията на синдика във фазата по осребряване на масата на несъстоятелността

Кредиторски контрол спрямо действията на синдика във фазата по осребряване на масата на несъстоятелността
(Credit Control Against The Activity Of The Sindica In The Phase Of Suspension Of The Institution Table)

Ограничителната клауза по чл. 41 от Търговския закон и неустойката при неизпълнението й

Ограничителната клауза по чл. 41 от Търговския закон и неустойката при неизпълнението й
(Restriction Clause After The Termination Of The Agency Contract And Penalty For Not Obiding The Clause)

Нормативни и съдебно практически аспекти свързани със защитата на кредиторите

Нормативни и съдебно практически аспекти свързани със защитата на кредиторите
(Legal And Case Law Aspects Relating To The Protection Of Creditors)

Клаузите ИНКОТЕРМС в договорите за международна продажба – традиция и съвременно значение

Клаузите ИНКОТЕРМС в договорите за международна продажба – традиция и съвременно значение
(The INCOTERMS Clauses In International Trade Contracts – Traditions And Present-Day Meaning)

Относно някои терминологични и нормативни проблеми свързани с правното регулиране на управлението на твърдите отпадъци в морската среда

Относно някои терминологични и нормативни проблеми свързани с правното регулиране на управлението на твърдите отпадъци в морската среда
(On Certain Terminological And Legislative Problems Relating To Legal Adjustment Of Marine Litter Management In The Marine Environment)

Прекратяване на безсрочен трудов договор проблематика, перспективи и тенденции в условията на съвременна пазарна икономика

Прекратяване на безсрочен трудов договор проблематика, перспективи и тенденции в условията на съвременна пазарна икономика
(Termination Of Employment Contract Of Indefinite Duration - Problems, Perspectives And Tendensies In The Conditions Of Contemporary Market Economy)

Релацията общински план за развитие – общински бюджет – основа за качествено местно икономическо развитие

Релацията общински план за развитие – общински бюджет – основа за качествено местно икономическо развитие
(Relationship Municipal Development Plan - Municipal Budget - A Basis For Quality Local Economic Development)