Collection of Papers"Relationship Between the EU and the Law in the Region"Vol II Cover Image

Зборник радова "Однос права у региону и права Европске уније" Том II
Collection of Papers"Relationship Between the EU and the Law in the Region"Vol II

The scientific meeting was held at the Law Faculty of the University of East Sarajevo on October 25, 2014 in Pale

Contributor(s): Goran Marković (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву

  • Print-ISBN-13: 978-99938-57-41-9
  • Page Count: 536
  • Publication Year: 2015
  • Language: Croatian, Macedonian, Serbian
Опште одредбе у Закону о ванпарничном поступку и европски правни стандарди

Опште одредбе у Закону о ванпарничном поступку и европски правни стандарди
(General Provisions in the Act on Extrajudicial Proceedings and European Legal Standards)

Harmonizacija hrvatskog pomorskog prava s pravnom stečevinom Europske unije na području sigurnosti pomorske plovidbe i zaštite morskog okoliša

Harmonizacija hrvatskog pomorskog prava s pravnom stečevinom Europske unije na području sigurnosti pomorske plovidbe i zaštite morskog okoliša
(The Harmonization of the Croatian Maritime Law With European Union Law in the Fields of Maritime Safety Navigation and Marine Environment Protection)

Pravo konkurencije i sloboda ugovaranja

Pravo konkurencije i sloboda ugovaranja
(The Right of Competition and the Freedom of Contract)

Правни положај друштва за ревизију. Хармонизација прописа Србије и Републике Српске са правом Европске уније

Правни положај друштва за ревизију. Хармонизација прописа Србије и Републике Српске са правом Европске уније
(Legal Status of the Auditing Companies. Harmonization of regulations of the Republic of Serbia and the Republic of Srpska with law of the European Union)

Концепција личних права у српском законодавству

Концепција личних права у српском законодавству
(The Conception of Personal Rights in the Serbian Legislation)

Правната регулатива на сопственоста во правниот систем на Република Македонија и можностите за хармонизација со европското законодавство

Правната регулатива на сопственоста во правниот систем на Република Македонија и можностите за хармонизација со европското законодавство
(The Regulation of Ownership in the Legal System of Republic of Macedonia and the Possibilities for Harmonization With EU Las)

Saradnja sudova i drugih organa u građanskim i trgovačkim stvarima u pravu Evropske unije u odnosu na dostavljanje pismena

Saradnja sudova i drugih organa u građanskim i trgovačkim stvarima u pravu Evropske unije u odnosu na dostavljanje pismena
(Service of Judicial and Extrajudicial Documents in the European Union Law)

Продужење родитељског права у поступку продужења

Продужење родитељског права у поступку продужења
(Extension of Parental Rights and Procedure for the Extension of Parental Rights)

Римско антимонополско законодавство

Римско антимонополско законодавство
(Roman Anti-monopoly Legislation)

Имуност арбитраже на политичке прилике

Имуност арбитраже на политичке прилике
(Arbitration Immunity Regarding Social and Political Circumstances)

Потпуно vs. непотпуно усвојенје

Потпуно vs. непотпуно усвојенје
(Full vs. Partial Adoption)

"Постконфликтно уређење" одржаја на Косову и Метохији-ка поразу права прогнаних лица и "легализацији"противправних аката узурпатора?

"Постконфликтно уређење" одржаја на Косову и Метохији-ка поразу права прогнаних лица и "легализацији"противправних аката узурпатора?
("Post-Conflict"Acquisition of Property Through Prescription in Kosovo and Metohia-to Defeat of the Refugees' Rights and Legalization of the Illegal Acts of Usurpers)

Мјеродавно право за тестаментарну способност оставиоца: рјешења у Републици Српској, региону и праву Европске уније

Мјеродавно право за тестаментарну способност оставиоца: рјешења у Републици Српској, региону и праву Европске уније
(The Applicable Law to Capacity to Dispose of Property Upon Death: Solutions in the Republic of Srpska, Region and the Law of European Union)

Финансијско извјештавање привредних субјеката

Финансијско извјештавање привредних субјеката
(Financial Reports of Business Entities)

Улога нотара у средњовјековном Дубровнику

Улога нотара у средњовјековном Дубровнику
(The Role of Notaries in the Medieval Dubrovnik)

Начело економичности и право на суђење у разумном року у парничном поступку Републике Србије

Начело економичности и право на суђење у разумном року у парничном поступку Републике Србије
(The Efficiency Principle and the Right to Trial Within a Reasonable Time in the Civil Procedure Law of the Republic of Serbia)

Концентрација привредних субјеката стицањем контроле у праву Босне и Херцеговине

Концентрација привредних субјеката стицањем контроле у праву Босне и Херцеговине
(Concentration of Undertakings Acquisition Control of Bosnia and Herzegovina)

Права лица лишених слободе: међународни стандарди и новија пракса Уставног суда Босне и Херцеговине

Права лица лишених слободе: међународни стандарди и новија пракса Уставног суда Босне и Херцеговине
(Rights of Persons Deprived of Liberty:International Standards and More Recent Case-Law of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina)

Насиље у породици

Насиље у породици
(Family Violence)

Психолошки приступ етиологији насилничког криминалитета-"рани радови" и каснија проучавања

Психолошки приступ етиологији насилничког криминалитета-"рани радови" и каснија проучавања
(Psychological Approach to Etiology of Violent Crime-"Early Works" and Later Studies)

Krivičnopravna zaštita životne sredine

Krivičnopravna zaštita životne sredine
(Environmental Protection Through Criminal Law)

Усклађеност кривичног законодавства са законодавством ЕУ у супротстављању организованом криминалу

Усклађеност кривичног законодавства са законодавством ЕУ у супротстављању организованом криминалу
(Compliance of Criminal Legislation With European Union Law With Regard to Combating Organized Crime)

Pravni okvir Evropske unije protiv organizovanog kriminaliteta

Pravni okvir Evropske unije protiv organizovanog kriminaliteta
(Legal Framework of the European Union Against Organized Crime)

Pravo žrtve da zahtijeva kontrolu nepokretanja kaznenog postupka prema čl. 11. Direktive o minimalnim pravima žrtava i usklađenost bosanskohercegovačkog i hrvatskog prava

Pravo žrtve da zahtijeva kontrolu nepokretanja kaznenog postupka prema čl. 11. Direktive o minimalnim pravima žrtava i usklađenost bosanskohercegovačkog i hrvatskog prava
(Victims' Right to Review in the Event of a Decision Not to Prosecute Under Article 11th of the directive 2912/29/EU and Compatibility of Bosnian-Herzegovinian and Croatian Law)

Примена и одмеравање казне малолетничког затвора

Примена и одмеравање казне малолетничког затвора
(Enforcement and Sentencing Juvenile Prison)

Електронски надзор у кривичном законодавству Републике Србије и усклађеност са актима Савета Европе

Електронски надзор у кривичном законодавству Републике Србије и усклађеност са актима Савета Европе
(Electronic monitoring in Criminal Legislation of Republic of Serbia and Compliance With Acts of the Council of Europe)

Основни принципи кривичноправне сарадње на простору Европске уније

Основни принципи кривичноправне сарадње на простору Европске уније
(Basic Principle of the Criminal Law Cooperation in the European Union)

Утврђивање чињеница у реформисаном кривичном поступку

Утврђивање чињеница у реформисаном кривичном поступку
(Determination of Facts in the Reformed Criminal Procedure)

Tumačenje načela ne bis in idem - interakcija Europskog suda pravde i Europskog suda za ljudska prava nakon stupanja na snagu Lisabonskog ugovora

Tumačenje načela ne bis in idem - interakcija Europskog suda pravde i Europskog suda za ljudska prava nakon stupanja na snagu Lisabonskog ugovora
(Interpretation of the ne bis in idem Principle - Interaction Between the European Court of Justice and the European Court of Human Rights After the Lisbon Treaty Entered into Force)

Унакрсно испитивање у светлу типа кривичног поступка

Унакрсно испитивање у светлу типа кривичног поступка
(Cross-Examination in Light of Criminal Procedure Type)