Collection of papers "Relationship Between the EU Law and the Law in the Region" Vol I - The scientific meeting was held at the Law Faculty of the University of East Sarajevo on October 25, 2014 in Pale Cover Image

Зборник радова "Однос права у региону и права Европске уније" Tom I - Научни скуп је одржан на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву, 25. октобра 2014. год. на Палама
Collection of papers "Relationship Between the EU Law and the Law in the Region" Vol I - The scientific meeting was held at the Law Faculty of the University of East Sarajevo on October 25, 2014 in Pale

Contributor(s): Goran Marković (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву

  • Print-ISBN-13: 978-99938-57-37-2
  • Page Count: 647
  • Publication Year: 2015
  • Language: Macedonian, Serbian
Теоријска схватања о меродавном праву у материји представљања држава

Теоријска схватања о меродавном праву у материји представљања држава
(Theoretical Conceptions About Authoritative Law in the Subject of the Representing States)

Заштита људског достојанства у праву Србије и праву Европске уније

Заштита људског достојанства у праву Србије и праву Европске уније
(Protection of Human Dignity in Law of Serbia and in Law of the European Union)

Од угледања на јевропејске узоре до регионалне хармонизације-друга страна медаљњ

Од угледања на јевропејске узоре до регионалне хармонизације-друга страна медаљњ
(From Emulation of the European Models to Regional Harmonization-the Other Side of the Coin)

Дејство одлука Суда правде о тумачењу права ЕУ донетих у претходном поступку

Дејство одлука Суда правде о тумачењу права ЕУ донетих у претходном поступку
(The Effects of the Court of Justice Preliminary Ruling on the Interpretation of the EU Law)

Neki aspekti institucionalnog sistema Evropske unije

Neki aspekti institucionalnog sistema Evropske unije
(Certain Aspects of the European Union Institutional System)

Prethodni postupak u području slobode, sigurnosti i pravde-analiza njegove primjene

Prethodni postupak u području slobode, sigurnosti i pravde-analiza njegove primjene
(Preliminary Ruling Proceedings in the Area of Freedom, Safety and Justice-Analysis of its Application)

Jedinstveni institucionalni okvir Evropske unije

Jedinstveni institucionalni okvir Evropske unije
(The Single Institutional Framework of the European Union)

Политика интегрисања у Европску унију и трансформација правног система држава кандидата/потенцијалних кандидата

Политика интегрисања у Европску унију и трансформација правног система држава кандидата/потенцијалних кандидата
(The Integration Policy to the European Union and Transformation of Legal System of Candidate/Potential Candidate Countries)

Људска права у Европској унији-трновит пут од идеје о заштити до обавезе приступања Европској конвенцији о људским правима

Људска права у Европској унији-трновит пут од идеје о заштити до обавезе приступања Европској конвенцији о људским правима
(Human Rights in the European Union-a Thorny Path from the Intent to the Obligation of the EU's Accession to the ECHR)

Европски интеграциони пројекат у контексту европских заједница и Европске уније

Европски интеграциони пројекат у контексту европских заједница и Европске уније
(The European Integration Project in the Context of the European Communities and the European Union)

Улога хармонизације права са правом Европске уније у процесу евроинтеграција

Улога хармонизације права са правом Европске уније у процесу евроинтеграција
(The Role of the Harmonization of Law in the Process of Eurointegration)

Učešće nacionalnih parlamenata u aktivnostima Evropske unije

Učešće nacionalnih parlamenata u aktivnostima Evropske unije
(Participation of National Parliaments in Activities of the European Union)

Mobing u javnom sektoru

Mobing u javnom sektoru
(Mobbing in the Public Sector)

Обележја пореза на додату вредност у савременим државама

Обележја пореза на додату вредност у савременим државама
(Specifications of Value Added Taxes in Modern States)

Државно-црквено право у оквиру права Европске уније

Државно-црквено право у оквиру права Европске уније
(State-Ecclesiastical Law in European Union Law)

Хармонизација радног права Републике Српске

Хармонизација радног права Републике Српске
(Harmonization of Labor Law of Republic Srpska)

Босанскохерцеговачка држава и друштво и евентуалне уставне промјене у контексту европских интеграција

Босанскохерцеговачка држава и друштво и евентуалне уставне промјене у контексту европских интеграција
(The Bosnian-Herzegovinian State and Society and Possible Constitutional Changes in the Context of European Integration)

Демократско versus бирократско у институционалној структури Европске уније

Демократско versus бирократско у институционалној структури Европске уније
(Democratic Versus Bureaucratic in the Institutional Structure of the European Union)

Harmonizacija prava u regionu sa pravom EU u kontekstu funkcije, vrijednosti i efikasnosti pravne norme

Harmonizacija prava u regionu sa pravom EU u kontekstu funkcije, vrijednosti i efikasnosti pravne norme
(The Harmonization of Laws in the Region with the EU Laws in the Context of Function, Value and Efficiency of the Legal Norms)

Институционална реформа Европске уније и допринос Лисабонског уговора овом процесу

Институционална реформа Европске уније и допринос Лисабонског уговора овом процесу
(Institutional Reform of the European Union and Contribution of the Lisbon Treaty to this Process)

Procjena regulatornog uticaja u postupku izrade i donošenja zakona

Procjena regulatornog uticaja u postupku izrade i donošenja zakona
(Regulatory Impact Assessment-RIA)

Ljudska prava u pravnom poretku država u regionu u odnosu na ljudska prava i slobode u Evropskoj uniji

Ljudska prava u pravnom poretku država u regionu u odnosu na ljudska prava i slobode u Evropskoj uniji
(Human Rights in the Legal Order State Region in Relation to Human Rights and Freedoms in the European Union)

Реформа законодавства о заштити личних података (стање и перспективе у Европи)

Реформа законодавства о заштити личних података (стање и перспективе у Европи)
(Reform of the Legislation on the Protection of Personal Data(Situation and Perspectives in Europe))

Забрана дискриминације-међународни и национални правни оквир

Забрана дискриминације-међународни и национални правни оквир
(Non-discrimination-National and International Legal Framework)

Радничка партиципација у бившим југословенским земљама и Европској унији

Радничка партиципација у бившим југословенским земљама и Европској унији
(Workers' Participation in Former Yugoslav Countries and the European Union)

Usklađivanje nacionalnih propisa Republike Srbije sa propisima EU i učešće javnosti

Usklađivanje nacionalnih propisa Republike Srbije sa propisima EU i učešće javnosti
(Harmonization of National Regulations of the Republic of Serbia with EU Regulations and Public Participation)

Тродимензионалност права

Тродимензионалност права
(Three Dimension of Law)

Независност адвокатуре у Републици Српској

Независност адвокатуре у Републици Српској
(The Independence of Lawyers in the Republic of Srpska)

Zabrana diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije u pravu Evropske unije

Zabrana diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije u pravu Evropske unije
(Prohibition of Discrimination with Regard to Sexual Orientation in European Union Law)

Глоса о аутентичном тумачењу права

Глоса о аутентичном тумачењу права
(Glos About Authentic Interpretation of the Law)

ОЛАФ-чувар буџета Европске уније (правни основ и организациони аспекти)

ОЛАФ-чувар буџета Европске уније (правни основ и организациони аспекти)
(OLAF-the Keeper of the European Union Budget (Legal and Organizational Aspects))

Reforma politke zapošljavanja u regiji i zemljama EU

Reforma politke zapošljavanja u regiji i zemljama EU
(Reform of the Employment Policy in the Region and EU Countries)

Заштита равноправности полова у Републици Србији и Европској унији. Упоредноправна анализа

Заштита равноправности полова у Републици Србији и Европској унији. Упоредноправна анализа
(Protection of Gender Equality in the Republic of Serbia and the European Union. Comparative Legal Analysis)

Ванредни порези и начело законитости у Републици Српској

Ванредни порези и начело законитости у Републици Српској
(Extraordinary Taxes and Legality in the Republic of Srpska)

Хармонизација права Републике Србије са правом Европске уније у домену фискалне децентрализације

Хармонизација права Републике Србије са правом Европске уније у домену фискалне децентрализације
(Harmonization Right of Republic of Serbia With the Right of European Union in the Filed of Fiscal Decentralization)

Ефикасност управног поступка као темељ модерне јавне управе

Ефикасност управног поступка као темељ модерне јавне управе
(Efficiency of the Administrative Procedure as a Basis of the Modern Public Administration)

Уставне промјене и чланство у Европској унији на примјеру Републике Хрватске

Уставне промјене и чланство у Европској унији на примјеру Републике Хрватске
(Constitutional Reforms and the Membership in the European Union-the Case of the Republic of Croatia)