Ethnic Relations between the Serbs and other Peoples and Ethnic Communities Cover Image

Етнички односи Срба са другим народима и етничким заједницама
Ethnic Relations between the Serbs and other Peoples and Ethnic Communities

Contributor(s): Nikola Pantelić (Editor)
Subject(s): Demography and human biology, Inter-Ethnic Relations, Ethnic Minorities Studies, Politics of History/Memory, Politics and Identity, Identity of Collectives
Published by: Етнографски институт САНУ

  • Print-ISBN-10: 86-7587-023-X
  • Page Count: 307
  • Publication Year: 1998
  • Language: English, Slovenian, Serbian
Етнички односи Срба са другим народима и етничким заједницама

Етнички односи Срба са другим народима и етничким заједницама
(Ethnic Relations Between the Serbs and Other Peoples and Ethnic Communities)

Колективно памћење у етничким односима и етнички сукоб

Колективно памћење у етничким односима и етнички сукоб
(Colective Memory in Ethnic Relations and Ethnic Conflict)

Међуетнички односи Срба и Арбанаса

Међуетнички односи Срба и Арбанаса
(Inter Ethnic Relations Between the Serbs and Arbanas)

Срби, Албанци и остали етницитети на Косову и Метохији, са освртом на појаве међуетничке флоантности и њихову условљеност

Срби, Албанци и остали етницитети на Косову и Метохији, са освртом на појаве међуетничке флоантности и њихову условљеност
(The Serbs, the Albanians and Other Ethnicity on Kosovo and Metohija with the View Over the Occurances of Inter Ethnic Frontality and Their Conditioning)

Етнички процеси и етничка симбиоза становништва североисточне Србије

Етнички процеси и етничка симбиоза становништва североисточне Србије
(On the Ethnic Processes and Ethnic Symbiosis of the Population of Northeastern Serbia)

Турци у нашем огледалу

Турци у нашем огледалу
(The Turks in our Mirror)

Срби и Немци у Војводини и Мађаризација

Срби и Немци у Војводини и Мађаризација
(The Serbs and the Germans in Vojvodina and the Process of Becoming Hungarians)

О разлици између етничког и културног идентитета Мађара у источној Бачкој

О разлици између етничког и културног идентитета Мађара у источној Бачкој
(On Difference Between Ethnic and Cultural Identity of Eastern Bačka Hungarians)

Етнички односи Срба и Румуна у Банату

Етнички односи Срба и Румуна у Банату
(Ethnic Relations Between the Serbs and Rumanians in Banat)

Уметност живљења уз ине

Уметност живљења уз ине
(The Art of Living with Other People - Experiences from the Territory of Today's Rumania)

Етнички састав становништва Бањалуке крајем XIX века и почеком XX века

Етнички састав становништва Бањалуке крајем XIX века и почеком XX века
(Ethnic Composition of the Inhabitants of Banja Luka in the End of the 19th Century and at the Beginning of the 20th Century)

Досељавање и живот Срба на подручју данашње Словеније од XV до почетка XX века

Досељавање и живот Срба на подручју данашње Словеније од XV до почетка XX века
(Inhabiting and Life of the Serbs in the Area of Today's Slovenia in the Period Between the 15th Century and the Beginning of the 20th Century)

Срби у Словачкој XV од XX до века

Срби у Словачкој XV од XX до века
(The Serbs in Slovakia in the Period Between 15th and 20th Century)

Срби у Мађарској – један поглед на савремену ситуацију

Срби у Мађарској – један поглед на савремену ситуацију
(Serbs in Hungary: A View to the Contemporary Situation)

Односи Србије и Велике Британије 1878-1886

Односи Србије и Велике Британије 1878-1886
(Relations Between Serbia аnd Great Britain 1878 - 1886)

Kdo so "Jugoslovani" v Avstraliji do leta 1990

Kdo so "Jugoslovani" v Avstraliji do leta 1990
(Who are "The Yugoslavs" in Australia until 1990.)

Отвореност, мултикултуралност, толеранција, сигурност

Отвореност, мултикултуралност, толеранција, сигурност
("Candour, Multi Culturality, Tolerance, Security" - New Serbian Urban Emigration in Ontario (Canada))