Ethnic Relations between the Serbs and other Peoples and Ethnic Communities Cover Image

Етнички односи Срба са другим народима и етничким заједницама
Ethnic Relations between the Serbs and other Peoples and Ethnic Communities

Contributor(s): Nikola Pantelić (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Sociology, Demography and human biology, Inter-Ethnic Relations, Ethnic Minorities Studies, Politics of History/Memory, Politics and Identity, Identity of Collectives
Published by: Етнографски институт САНУ

  • Print-ISBN-10: 86-7587-023-X
  • Page Count: 307
  • Publication Year: 1998
  • Language: English, Slovenian, Serbian
Етнички односи Срба са другим народима и етничким заједницама. Реч на отварању скупа

Етнички односи Срба са другим народима и етничким заједницама. Реч на отварању скупа
(Ethnic Relations Between the Serbs and Other Peoples and Ethnic Communities. Introductory Lecture)

Колективно памћење у етничким односима и етнички сукоб. на примеру етничког конфликта у Босни и Херцеговини

Колективно памћење у етничким односима и етнички сукоб. на примеру етничког конфликта у Босни и Херцеговини
(Colective Memory in Ethnic Relations and Ethnic Conflict. The model of ethnic conflict in Bosnia and Hercegovina)

Међуетнички односи Срба и Арбанаса

Међуетнички односи Срба и Арбанаса
(Inter Ethnic Relations Between the Serbs and Arbanas)

Срби, Албанци и остали етницитети на Косову и Метохији, са освртом на појаве међуетничке флоантности и њихову условљеност. Етнички састав становништва Косова и Метохије 1991. године

Срби, Албанци и остали етницитети на Косову и Метохији, са освртом на појаве међуетничке флоантности и њихову условљеност. Етнички састав становништва Косова и Метохије 1991. године
(The Serbs, the Albanians and Other Ethnicity on Kosovo and Metohija with the View Over the Occurances of Inter Ethnic Frontality and Their Conditioning. Ethnic Composition of the Population of Kosovo and Metohija in 1991)

Етнички процеси и етничка симбиоза становништва североисточне Србије

Етнички процеси и етничка симбиоза становништва североисточне Србије
(On the Ethnic Processes and Ethnic Symbiosis of the Population of Northeastern Serbia)

Турци у нашем огледалу. "Ропче моје, змијо од Турака"!

Турци у нашем огледалу. "Ропче моје, змијо од Турака"!
(The Turks in our Mirror. "My hands, the serpent of the Turks"!)

Срби и Немци у Војводини и Мађаризација

Срби и Немци у Војводини и Мађаризација
(The Serbs and the Germans in Vojvodina and the Process of Becoming Hungarians)

О разлици између етничког и културног идентитета Мађара у источној Бачкој

О разлици између етничког и културног идентитета Мађара у источној Бачкој
(On Difference Between Ethnic and Cultural Identity of Eastern Bačka Hungarians)

Етнички односи Срба и Румуна у Банату

Етнички односи Срба и Румуна у Банату
(Ethnic Relations Between the Serbs and Rumanians in Banat)

Уметност живљења уз ине. Искуства са територије данашње Румуније

Уметност живљења уз ине. Искуства са територије данашње Румуније
(The Art of Living with Other People - Experiences from the Territory of Today's Rumania)

Етнички састав становништва Бањалуке крајем XIX века и почеком XX века

Етнички састав становништва Бањалуке крајем XIX века и почеком XX века
(Ethnic Composition of the Inhabitants of Banja Luka in the End of the 19th Century and at the Beginning of the 20th Century)

Досељавање и живот Срба на подручју данашње Словеније од XV до почетка XX века

Досељавање и живот Срба на подручју данашње Словеније од XV до почетка XX века
(Inhabiting and Life of the Serbs in the Area of Today's Slovenia in the Period Between the 15th Century and the Beginning of the 20th Century)

Срби у Словачкој XV од XX до века

Срби у Словачкој XV од XX до века
(The Serbs in Slovakia in the Period Between 15th and 20th Century)

Срби у Мађарској – један поглед на савремену ситуацију

Срби у Мађарској – један поглед на савремену ситуацију
(Serbs in Hungary: A View to the Contemporary Situation)

Односи Србије и Велике Британије 1878-1886. Према извештајима посланика из Београда и Лондона

Односи Србије и Велике Британије 1878-1886. Према извештајима посланика из Београда и Лондона
(Relations Between Serbia аnd Great Britain 1878 - 1886. According to reports of deputies from Belgrade and London)

Kdo so "Jugoslovani" v Avstraliji do leta 1990

Kdo so "Jugoslovani" v Avstraliji do leta 1990
(Who are "The Yugoslavs" in Australia until 1990.)

Отвореност, мултикултуралност, толеранција, сигурност. Нова српска урбана емиграција у Онтарију (Канада)

Отвореност, мултикултуралност, толеранција, сигурност. Нова српска урбана емиграција у Онтарију (Канада)
("Candour, Multi Culturality, Tolerance, Security" - New Serbian Urban Emigration in Ontario (Canada))