Medieval town as a place for meetings and communication Cover Image

Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie
Medieval town as a place for meetings and communication

Contributor(s): Jozef Hupka (Editor), Peter Bystrický (Editor)
Subject(s): History, Anthropology, Social Sciences, Cultural history, Media studies, Communication studies, Economic history, Political history, Middle Ages, Culture and social structure
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: history; middle ages: town; communication; trading; social development; heraldic communication; political communication; social class; nobility;
Summary/Abstract: Dejinám stredovekých miest patrí v slovenskej historiografii čestné miesto. Túto pozíciu si mestá vydobyli celkom spontánne svojim zástojom v hospodárskom a kultúrnom vývoji. Pritom sa privilegované mestá v stredoeurópskom priestore objavujú pomerne neskoro, až v samom závere 12. a v priebehu 13. storočia. Na území Slovenska existovali veľmi vhodné podmienky pre ich vznik. Existovalo tu niekoľko miest starého typu a veľké množstvo trhových osád, kam už pred tatárskym vpádom začali prichádzať hostia z cudziny. Vďaka prajnému postoju nového uhorského kráľa Bela IV. udeľovanie privilégií pre budúce mestá začalo už koncom 30. rokov 13. storočia. Počas ničivého tatárskeho vpádu tento proces načas ustrnul a znovu sa rozbehol v 50. a 60. rokoch a plynule pokračoval až do konca 13. storočia. Výsledkom týchto snáh bolo vytvorenie relatívne hustej siete miest v Uhorskom kráľovstve. K najurbanizovanejším regiónom v jeho rámci sa stalo územie dnešného Slovenska a Sedmohradska. Mestá sa už v priebehu 14. storočia stali dominantnými centrami obchodu a remesiel a samozrejme aj vzájomnej komunikácie. Tá veľmi skoro prekročila ľahko prestupné hranice stredovekých štátov. Pre naše územie sú v dôsledku toho mestá omnoho významnejším činiteľom vývoja v porovnaní s ostatným uhorským územím, ktorý podstatne ovplyvnil obraz Slovenska. Pri všetkých formách komunikácie a samotnej existencie miest treba mať na zreteli základný motív ich vzniku a rozvoja, ktorým bol obchodno-ekonomický faktor. Rozsiahly systém privilégií, ktorým panovníci resp. zemepáni vybavili mestá, bol obojstranne výhodný: na jednej strane umožnili intenzívny rozvoj miest po všetkých stránkach, na strane druhej pozdvihli hospodársku a tým v konečnom dôsledku aj politickú silu celej krajiny, posilnili centrálnu úlohu panovníka v jeho „večnom“ súperení s mocou šľachty a významne zvýšili jeho príjmy. V záujme udržania a rozšírenia svojich výsad mestá často vystupovali kolektívne v rámci regionálnych a záujmových združení (napr. sedem stredoslovenských banských miest, Pentapolitana – päť východoslovenských miest a pod.). Pre koordináciu postupu sa konali spoločné zasadania, medzi mestami sa vysielali a križovali takmer každodenné posolstvá a podávali sa správy (horizontálna komunikácia), aby potom mohli spoločne postupovať na jednaniach s kráľovským dvorom či krajinskými hodnostármi (vertikálna komunikácia). V nemalej miere sa mestá na území Slovenska nechávali inšpirovať zahraničnými vzormi, či už pri definovaní základného právneho rámca ich existencie prevzatím systémov mestských výsad (najmä nemeckého pôvodu), alebo aj bežnou praxou fungovania obchodu či mestskej správy. Kontakty našich a zahraničných miest mali formu nielen oficiálnych stretnutí či posolstiev mestských funkcionárov, ale aj bežných obchodných či súkromných vzťahov, pri ktorých sa prirodzenou formou prijímali odovzdávali skúsenosti a vzájomne preberali vzory podľa toho, nakoľko si to konkrétna situácia vyžadovala. O stredovekých mestách sa zvykne konštatovať, že boli cudzorodým prvkom na tele stredovekej spoločnosti. Na ich území neplatila klasická schéma usporiadania spoločenských vzťahov a závislosti. Osobná sloboda, možnosť voľného pohybu a právo disponovať so svojim majetkom umožňovala mešťanom komunikovať a pohybovať sa nielen vo svojom najbližšom okolí, ale aj ďaleko za hranicami vlastnej krajiny. Práve možnostiam komunikácie a stretnutí, ktoré poskytovali stredoveké mestá, je venovaná táto kolektívna monografia. Jej spoluautori z radov slovenských i zahraničných medievistov sa v jednotlivých kapitolách snažili postihnúť rôzne úrovne komunikácie v stredovekých mestách. Či už išlo o stretnutia na najvyššej úrovni s množstvom účastníkov, na ktorých sa rokovalo o dôležitých dynastických a mocenských otázkach, ktoré sprevádzali okázalé sprievodné akcie vzbudzujúce zaslúženú pozornosť domácich mešťanov ale aj zvedavcov zo širokého okolia. Mestá sa však pravidelne stávali miestom aj oveľa prozaickejších stretnutí, ktoré korenili v ich základnej hospodárskej funkcii trhových a obchodných centier. Popri tejto primárnej motivácii sa zhromaždenia väčšieho množstva ľudí využívali aj na vyhlasovanie súdnych rozhodnutí, rôznych kráľovských nariadení a dekrétov a ďalších dôležitých informácií lokálneho významu. Mestá resp. ich predstavitelia samozrejme komunikovali aj medzi sebou. Vyjadrovali si tak vzájomnú solidaritu, informovali sa o dianí v krajine a dohadovali sa na spoločnom postupe v dôležitých hospodárskych i politických otázkach. Predstavitelia miest mali záujem najmä o dianie v centre krajiny na kráľovskom dvore. Vynakladali nemalé finančné prostriedky na posolstvá, ktorých hlavnou úlohou bolo komunikovať s vplyvnými hodnostármi na kráľovskom dvore, sledovať rokovania stavovských snemov a priebežne informovať vlastné mesto o dôležitých udalostiach a rozhodnutiach. Školenými komunikátormi boli najmä cirkevní hodnostári, ktorí pôsobili ako vyslanci panovníkov na susedných dvoroch i pri pápežskej kúrii. Komunikácia prebiehala aj vo vnútri miest, medzi jednotlivými spoločenskými vrstvami či etnickými spoločenstvami. Ak sa prirodzená komunikácia zablokovala, dochádzalo k napätiu, ktoré niekedy vyústilo aj do násilných aktov. Priestor v predkladanej monografii dostali aj kolegovia zaoberajúci sa dejinami (počiatkami) konkrétnych miest, vzťahmi miest a ich zemepánov a kapitola o počiatkoch mestotvorného procesu na Slovensku i v Uhorsku. Významná časť je venovaná ekonomickému aspektu existencie miest, obchodným a podnikateľským aktivitám mešťanov. Nezanedbateľný faktor tvorili majetkové a iné vzťahy s bezprostredným okolím, najmä susediacimi feudálnymi panstvami. Napokon je venovaná pozornosť aj kultúrnym, symbolickým, reprezentatívnym a duchovným aspektom komunikácie v stredovekom kontexte (vzdelanci a univerzity, mestské patrocíniá a cirkevné dejiny miest, mestská heraldika).

  • Print-ISBN-13: 978-80-970302-1-6
  • Page Count: 300
  • Publication Year: 2010
  • Language: Slovak, Czech
Úvod

Úvod
(Introduction)

Podoby stretnutí a komunikácie v stredovekom me

Podoby stretnutí a komunikácie v stredovekom me
(Forms of meetings and communication in the Medieval town)

K počiatkom stredovekých miest na Slovensku

K počiatkom stredovekých miest na Slovensku
(On the beginnings of Medieval towns in Slovakia)

K zájmu Přemysla Otakara II. o města

K zájmu Přemysla Otakara II. o města
(On the interest of Přemysl Otakar II in towns)

Heraldická komunikácia v stredovekom meste

Heraldická komunikácia v stredovekom meste
(Heraldic communication in the Medieval town)

Miesta, siete a mechanizmy komunikácie vo francúzskych mestách na konci stredoveku

Miesta, siete a mechanizmy komunikácie vo francúzskych mestách na konci stredoveku
(Spaces, networks and mechanisms of communication in French cities at the end of the Middle Ages)

Komunikační aspekty pražského povstání 1483

Komunikační aspekty pražského povstání 1483
(Communication aspects of the Prague revolt in 1483)

Hostince, krčmy a šenky na Starém Městě pražském ve středověku

Hostince, krčmy a šenky na Starém Městě pražském ve středověku
(Accommodation facilities in the Old Town (Prague) in the Middle Ages)

Pozdně středověké město a různé formy komunikace v praxi městského soudu

Pozdně středověké město a různé formy komunikace v praxi městského soudu
(Late Medieval town and various forms of communication in the practice of town courthouse)

Znojmo mezi Vídní, Prahou a Brnem. Městské účty jako pramen k politické komunikaci

Znojmo mezi Vídní, Prahou a Brnem. Městské účty jako pramen k politické komunikaci
(Znojmo between Vienna, Prague and Brno. Municipal registers as a source for political communication)

Možnosti komunikácie uhorských mešťanov a husitov

Možnosti komunikácie uhorských mešťanov a husitov
(Communication possibilities of Hungarian townsmen and Hussites)

Kráľovské stretnutia v Bratislave koncom stredoveku

Kráľovské stretnutia v Bratislave koncom stredoveku
(Royal meetings in Bratislava at the end of Middle Ages)

Pozostalosť Joriga Kuntzelmana – alebo náhodný súbeh udalostí v Bratislave v 15. storočí

Pozostalosť Joriga Kuntzelmana – alebo náhodný súbeh udalostí v Bratislave v 15. storočí
(The inheritance of Jorig Kuntzelman - or one remarkable concurrence of events in Bratislava in the 15th century)

Cesty bratislavských mestských funkcionárov na kráľovský dvor v 15. storočí

Cesty bratislavských mestských funkcionárov na kráľovský dvor v 15. storočí
(Voyages of Bratislava officials to the Royal Court in the 15th century)

Vyslanci, poslovia, vyzvedači, špehovia – o spôsoboch šírenia informácií v stredoveku

Vyslanci, poslovia, vyzvedači, špehovia – o spôsoboch šírenia informácií v stredoveku
(Envoys, messengers, snoopers and spies – on the forms of diffusion of information in the Middle Ages)

Možnosti komunikácie pri počiatkoch mestskej society v Bratislave

Možnosti komunikácie pri počiatkoch mestskej society v Bratislave
(Communication possibilities of the early urban society in Bratislava)

„In Posonio est locus valde sanus...“ Kultúrne kontakty Bratislavy a Viedne v 15. storočí

„In Posonio est locus valde sanus...“ Kultúrne kontakty Bratislavy a Viedne v 15. storočí
(“In Posonio est locus sanus valde ...” cultural contacts between Bratislava and Vienna in the 15th century)

K počiatkom Banskej Bystrice

K počiatkom Banskej Bystrice
(On the beginnings of Banská Bystrica)

Podoby ekonomickej spolupráce pri počiatkoch stredovekej Kremnice

Podoby ekonomickej spolupráce pri počiatkoch stredovekej Kremnice
(Forms of economic communication of Early Medieval town of Kremnica)

Obchodné aktivity košických mešťanov ako špecifický prejav komunikácie s okolitým svetom

Obchodné aktivity košických mešťanov ako špecifický prejav komunikácie s okolitým svetom
(Business activities of Košice townsmen as a specific demonstration of communication with outside world)

Mestská patrónka sv. Alžbeta ako bod stretnutia dynastickej a meštianskej tradície v stredovekých Košiciach

Mestská patrónka sv. Alžbeta ako bod stretnutia dynastickej a meštianskej tradície v stredovekých Košiciach
(Town Patron Saint Elizabeth as a meeting point of dynastic and civic traditions in Medieval Košice)

Spišská města a pápežská kurie v době Velkého západního schizmatu. Komunikace a transfer informací na příkladu graciálních listin

Spišská města a pápežská kurie v době Velkého západního schizmatu. Komunikace a transfer informací na příkladu graciálních listin
(Spiš towns and Papal curia at the time of Western Schism. Communication and information transfer on the example of so-called gratial letters)

Žigmund Luxemburský a spišské mestá

Žigmund Luxemburský a spišské mestá
(Sigismund of Luxemburg and Spiš towns)

Šlechta a města pozdního středověku: konfrontace či koexistence?

Šlechta a města pozdního středověku: konfrontace či koexistence?
(Nobility and towns of the Late Middle Ages: confrontation or coexistence?)

Rod Zápoľských a slovenské mesta koncom stredoveku

Rod Zápoľských a slovenské mesta koncom stredoveku
(The House of Zápoľský and Slovak towns at the end of the Middle Ages)

Komunikácia mesta Bardejov s majiteľmi makovického hradného panstva

Komunikácia mesta Bardejov s majiteľmi makovického hradného panstva
(Communication between the town of Barejov with the owners of the Makovica castle domain)

Počiatky výsadných miest a mestečiek v Gemeri

Počiatky výsadných miest a mestečiek v Gemeri
(The beginnings of privileged cities and towns in Gemer)

Summary

Summary
(Summary)

Prehľad literatúry

Prehľad literatúry
(Bibliography)

Zoznam použitých skratiek

Zoznam použitých skratiek
(Abbreviations)

Register

Register
(Index)

Autori

Autori
(Authors)