New Realities in Management Cover Image

Новите реалности в управлението
New Realities in Management

International scientific conference proceedings

Contributor(s): Yordan P. Koev (Editor), Anastassia Stancheva (Editor), Tsveta Zafirova (Editor), Desislava Serafimova (Editor)
Subject(s): Economy, National Economy, Business Economy / Management, Public Finances, Human Resources in Economy
Published by: Икономически университет - Варна
Keywords: management; Bulgaria; business
Summary/Abstract: International scientific conference, dedicated to the 50th anniversary of the establishment of the Management and Administration department. The conference briefly outlined the important problems in activity and management of Bulgarian business organizations.

  • Print-ISBN-13: 978-954-21-0947-1
  • Page Count: 389
  • Publication Year: 2017
  • Language: English, Bulgarian
50 години катедра „Управление и администрация”

50 години катедра „Управление и администрация”
(50 years Department of Management and Administration)

Новите реалности в мениджмънта 2017 (тезиси)

Новите реалности в мениджмънта 2017 (тезиси)
(New Realities in Management 2017 (theses))

Съвременни практики за социално отговорно бизнес поведение и устойчиво развитие

Съвременни практики за социално отговорно бизнес поведение и устойчиво развитие
(Contemporary practices for socially responsible business behavior and sustainable development)

Лидерството - движеща сила в мениджмънта

Лидерството - движеща сила в мениджмънта
(Leadership - the moving force in management)

Състояние и развитие на иновационния потенциал на човешките ресурси от индустриалния сектор

Състояние и развитие на иновационния потенциал на човешките ресурси от индустриалния сектор
(Status And Development Of The Innovation Potential Of Human Resources In The Industrial Sector)

Проблеми на съвременното лидерство

Проблеми на съвременното лидерство
(Problems Of The Contemporary Leadership)

Горският сектор на Р. България преди и след реформата от 2011 г. – количествени сравнения и зависимости

Горският сектор на Р. България преди и след реформата от 2011 г. – количествени сравнения и зависимости
(Forestry In Bulgaria After The Reform In 2011 – Quantitative Comparison And Relarionships)

Waste Management In The Recycling Society: Example Of Syngas Production

Waste Management In The Recycling Society: Example Of Syngas Production
(Waste Management In The Recycling Society: Example Of Syngas Production)

Европейски практики за управление на водните ресурси – моделът на Белгия

Европейски практики за управление на водните ресурси – моделът на Белгия
(European Practices For Water Resources Management – The Model Of Belgium)

CSR Practices In Wb Sites Of Leading Bulgarian Companies

CSR Practices In Wb Sites Of Leading Bulgarian Companies
(CSR Practices In Wb Sites Of Leading Bulgarian Companies)

Маркетинговата етика като реалност в управлението на организацията

Маркетинговата етика като реалност в управлението на организацията
(Marketing Ethics as a Reality in the Management of the Organization)

Проблеми при аутсорсинга на бизнес процеси в България

Проблеми при аутсорсинга на бизнес процеси в България
(Problems With Business Process Outsourcing In Bulgaria)

Особености в съдържанието на труд и мотивите за поведение на компютърните специалисти (на примера на ИТ сектора в България)

Особености в съдържанието на труд и мотивите за поведение на компютърните специалисти (на примера на ИТ сектора в България)
(Specifics Of The Work Content And The Motives Of Behavior Of The Computer Specialists (The Example Of It Sector In Bulgaria))

Управленски аспекти на счетоводната обезценка на търговската репутация

Управленски аспекти на счетоводната обезценка на търговската репутация
(Management Aspects Of The Impairment Of Goodwill)

Възможности и перспективи при управление на земеделско предприятие, отглеждащо слънчоглед

Възможности и перспективи при управление на земеделско предприятие, отглеждащо слънчоглед
(Potential And Perspectives In The Management Of A Sunflower-Growing Farm)

Стилове за управление на междуличностни конфликти в бизнес организациите

Стилове за управление на междуличностни конфликти в бизнес организациите
(Interpersonal Conflict Management Styles In Business Organizations)

Подборът на персонал като средство за повишаване на ефективността на екипите по примера на „Фокс анимейшън” ЕООД

Подборът на персонал като средство за повишаване на ефективността на екипите по примера на „Фокс анимейшън” ЕООД
(Recruitment As A Team Efficiency Improvement Tool (By The Example Of „Foks Animation” LTD.))

Оповестяване на информация за социално отговорни практики на мобилните оператори в България

Оповестяване на информация за социално отговорни практики на мобилните оператори в България
(Publishing The Information About Social Responsible Practices Of Mobile Phone Companies Of Bulgaria)

Основни елементи на процеса бизнес комуникация в организацията

Основни елементи на процеса бизнес комуникация в организацията
(Main Elements Of The Process Business Communication In The Organization)

Асиметрии на регионалното развитие в България

Асиметрии на регионалното развитие в България
(Asymmetries Of Regional Development In Bulgaria)

Възможности за управление на ВиК отрасъла в България чрез бенчмаркинг

Възможности за управление на ВиК отрасъла в България чрез бенчмаркинг
(Possibilities For Managing Of Bulgarian Water And Sanitation Utility Industry By Benchmarking)

Живите лаборатории – епистемологични характеристики

Живите лаборатории – епистемологични характеристики
(Living Labs – Epistemological Characteristics)

Изисквания и проблеми при разработването и кандидатстването по проекти финансирани по оперативни програми

Изисквания и проблеми при разработването и кандидатстването по проекти финансирани по оперативни програми
(Requirements And Problems With Development And Application Of Projects Financed By Operational Programs)

Роля на публично-частните партньорства за развитието на регионите

Роля на публично-частните партньорства за развитието на регионите
(Role Of Public-Private Partnerships For Development Of The Regions)

Предизвикателства пред управлението на проекти в университетите

Предизвикателства пред управлението на проекти в университетите
(Challenges Facing University Project Management)

Управление на промените в публичния сектор – нови парадигми, предизвикателства и възможни решения

Управление на промените в публичния сектор – нови парадигми, предизвикателства и възможни решения
(Change Management In The Public Sector – New Paradigmes, Challenges And Possible Solutions)

Проучване ефективността от функциониране на системата за финансово управление и контрол в община Велико Търново

Проучване ефективността от функциониране на системата за финансово управление и контрол в община Велико Търново
(Study The Efficiency Of The Functioning Of The Financial Management And Control System In Veliko Tarnovo Municipality)

Социални предприятия в нестопанския сектор на Р България

Социални предприятия в нестопанския сектор на Р България
(Social Enterprises In Nonprofit Sector In Bulgaria)

Проблеми при управление на риска в публичните организации

Проблеми при управление на риска в публичните организации
(Problems In Risk Management In Public Organizations)

Значението на ефективното административно управление при привличането на чуждестранни инвеститори

Значението на ефективното административно управление при привличането на чуждестранни инвеститори
(The Importance Of Effective Administrative Management In Attracting Foreign Investments)

Конюнктура на пазарната реализация на млечни продукти в Гърция

Конюнктура на пазарната реализация на млечни продукти в Гърция
(Conjunction Of The Market Realization Of Dairy Products In Greece)

Иновационната стратегия като средство за повишаване конкурентоспособността на организациите

Иновационната стратегия като средство за повишаване конкурентоспособността на организациите
(Specifics Of The Innovative Strategy As A Means To Increase The Competitiveness Of Organizations)

Един подход за определяне на оптимален двуактивен портфейл от рискови активи

Един подход за определяне на оптимален двуактивен портфейл от рискови активи
(One Approach For Finding An Optimal Portfolio Of Two Risky Assets)

Модификация в модела на Black-Litterman (bl) при определяне на субективни прогнози

Модификация в модела на Black-Litterman (bl) при определяне на субективни прогнози
(Modification In The Black-Litterman (Bl) Model In Determining Subjective Predictions)

Отрасловият анализ като средство за определяне възможностите за развитие на конкурентния потенциал на фармацевтичните компании в България

Отрасловият анализ като средство за определяне възможностите за развитие на конкурентния потенциал на фармацевтичните компании в България
(Industrial Analysis As A Means For Defining The Opportunities For Developing The Competitive Potential Of Pharmaceutical Companies In Bulgaria)