Construction Entrepreneurship and Real Property. Proceeding of the 31th International Scientific and Practical Conference in November 2016 Cover Image

Строително предприемачество и недвижима собственост. Сборник с доклади от 31-та международна научно-практическа конференция - ноември 2016
Construction Entrepreneurship and Real Property. Proceeding of the 31th International Scientific and Practical Conference in November 2016

Contributor(s): Plamen ILIEV (Editor), Konstantin Kalinkov (Editor), Stoyan STOYANOV (Editor), Rumen KALCHEV (Editor), Ivan ZHELEV (Editor), Petko Monev (Editor), Ivan YOVCHEV (Editor), Bozhidar CHAPAROV (Editor), Ivo KOSTOV (Editor)
Subject(s): Economy, Business Economy / Management
ISSN: 1313-2369
Published by: Икономически университет - Варна
Keywords: real estate; construction entrepreneurship; urban economy;

  • Page Count: 488
  • Publication Year: 2016
  • Language: English, Bulgarian, Russian
Ускорение решения жилищной проблеми на основе внедрения инноваций и совершенствования финансирования в Российской федерации

Ускорение решения жилищной проблеми на основе внедрения инноваций и совершенствования финансирования в Российской федерации
(Intensification of Solving Housing Problem on the Basis of Innovation and Funding Streamlining in Russia)

Банките в процеса на сключване на сделки с недвижими имоти

Банките в процеса на сключване на сделки с недвижими имоти
(Banks in the Process of Conclusion of Real Estate Transactions)

Инфраструктурата - задължително условие за развитие на професионалния футбол в България

Инфраструктурата - задължително условие за развитие на професионалния футбол в България
(The Infrastructure as a Compulsory Condition for the Development of the Professional Football in Bulgaria)

Problems of Social Participation in Urban Revitalization

Problems of Social Participation in Urban Revitalization
(Problems of Social Participation in Urban Revitalization)

Рента и аренда в земеделието и връзката им със стойността на земеделската земя. Динамика и тенденции в развитието им за периода 2005 - 2016 г. в землища в района на Добруджа

Рента и аренда в земеделието и връзката им със стойността на земеделската земя. Динамика и тенденции в развитието им за периода 2005 - 2016 г. в землища в района на Добруджа
(Rent and Lease in Agriculture and Their Relation to the Value of the Agricultural Land. Dynamics and Trends in Their Development for 2005- 2016 in Two Dobrudzha Region)

The Leasehold of Land as a Form of Agricultural Land Management in Poland

The Leasehold of Land as a Form of Agricultural Land Management in Poland
(The Leasehold of Land as a Form of Agricultural Land Management in Poland)

Актуални аспекти на оценките на недвижими имоти за целите на финансовата отчетност

Актуални аспекти на оценките на недвижими имоти за целите на финансовата отчетност
(Actual Aspects of Real Estate Valuation for the Purposes of Financial Reporting)

Development of Real Property Cadastre as a Factor Contributing to Sustainable Development of the National Economy

Development of Real Property Cadastre as a Factor Contributing to Sustainable Development of the National Economy
(Development of Real Property Cadastre as a Factor Contributing to Sustainable Development of the National Economy)

Actual Issues of Real Property Market Formation and Development in the Republic of Moldova

Actual Issues of Real Property Market Formation and Development in the Republic of Moldova
(Actual Issues of Real Property Market Formation and Development in the Republic of Moldova)

Оптимизация расходов при выборе варианта приобретения недвижимости

Оптимизация расходов при выборе варианта приобретения недвижимости
(Cost Optimization While Selecting Variation of Real Estate Purchase)

Организационно-методические особенности оценки стоимости объектов недвижимости в России (ретроспективны аспект)

Организационно-методические особенности оценки стоимости объектов недвижимости в России (ретроспективны аспект)
(Organizational-Methodical Features of Estimation of Cost of Objects of Real Estate in Russia (historical Aspect))

Управление на недвижима собственост и анализ чрез вериги „средство-цел“

Управление на недвижима собственост и анализ чрез вериги „средство-цел“
(Property Management and Means-End Chain Analysis)

Финансов анализ на дружествата със специална инвестиционна цел

Финансов анализ на дружествата със специална инвестиционна цел
(Financial Analysis of the Special Purpose Vehicles)

Източници на конкурентни предимства на жилищните имоти в областите на Югоизточен район на България

Източници на конкурентни предимства на жилищните имоти в областите на Югоизточен район на България
(Sources of Competitive Advantages of Residential Properties in the Provinces of the Southeastern Region of Bulgaria)

Нагласи за институционални изменения на пазара на недвижими имоти

Нагласи за институционални изменения на пазара на недвижими имоти
(Attitudes of Institutional Changes to the Real Estate Market in Bulgaria)

Особености при обезценката на сгради и съоръжения

Особености при обезценката на сгради и съоръжения
(Characteristics in Case of Building and Facility Impairment)

Characteristics Affecting Housing Prices in Kalisz

Characteristics Affecting Housing Prices in Kalisz
(Characteristics Affecting Housing Prices in Kalisz)

Valuation of Real Estate with Archaeological Sites

Valuation of Real Estate with Archaeological Sites
(Valuation of Real Estate with Archaeological Sites)

Analysis of Real Estate Management Effectiveness in the Polish Local Government Units

Analysis of Real Estate Management Effectiveness in the Polish Local Government Units
(Analysis of Real Estate Management Effectiveness in the Polish Local Government Units)

Възвръщаемост от инвестициите в жилищни имоти в град Варна

Възвръщаемост от инвестициите в жилищни имоти в град Варна
(Return on Investments in Residential Properties in Varna)

Усъвършенстване на процеса на сертифициране на хотелите в България

Усъвършенстване на процеса на сертифициране на хотелите в България
(Improving the Process of Certification of Hotels in Bulgaria)

Changes in the Structure of Ownership and Land Use in Poznan after 1990

Changes in the Structure of Ownership and Land Use in Poznan after 1990
(Changes in the Structure of Ownership and Land Use in Poznan after 1990)

CRM като рамка при планирането на рекламни бюджети на агенциите за недвижими имоти в България

CRM като рамка при планирането на рекламни бюджети на агенциите за недвижими имоти в България
(CRM as a Framework for Advertising Budget Planning for Real Estate Companies in Bulgaria)

Набирането на човешки ресурси като ключов фактор в търговията с недвижими имоти

Набирането на човешки ресурси като ключов фактор в търговията с недвижими имоти
(Selection of Human Resources as an Essential Factor in the Real Estate Trading)

Специфични особености при управлението на недвижимото културно наследство

Специфични особености при управлението на недвижимото културно наследство
(Special Features in the Management of Immovable Cultural Heritage)

Документите издавани от агенцията по вписванията-основа за вземане на банково решение за отпускане на ипотечен кредит

Документите издавани от агенцията по вписванията-основа за вземане на банково решение за отпускане на ипотечен кредит
(Documents Issued by the Registry Agency - Basis for Decision about Granting a Mortgage Loan)

Стажантската програма като инструмент на младите специалисти за навлизане в бизнеса

Стажантската програма като инструмент на младите специалисти за навлизане в бизнеса
(Program as a Tool of Young Professionals for Entry in Business)

Сравнение на резултатите от Z-модела и многомерния подход при изследване дейността на АДСИЦ

Сравнение на резултатите от Z-модела и многомерния подход при изследване дейността на АДСИЦ
(Comparison of Results of Z-Model and Multidimensional Approach in Research Activities of REITS)

Economic Analysis of Technological Changes

Economic Analysis of Technological Changes
(Economic Analysis of Technological Changes)

Оценка конкурентоспособности и развития строительных организаций

Оценка конкурентоспособности и развития строительных организаций
(Assessment of Competitiveness and Development of Building Companies)

Особенности функционирования рмнка жилой недвижимости в современнмх социально-икономических условиях России

Особенности функционирования рмнка жилой недвижимости в современнмх социально-икономических условиях России
(Features of the Operation of Residential Real Estate Market in Modern Social and Economic Conditions of Russia)

Синергетический эффект снижения ущерба от дорожно-транспортных происшествий с учетом пассивной безопасности автомобильнмх дорог в оценках экономической эффективности инвестиционных проектов

Синергетический эффект снижения ущерба от дорожно-транспортных происшествий с учетом пассивной безопасности автомобильнмх дорог в оценках экономической эффективности инвестиционных проектов
(Synergistic Effect of Reducing of Losses From Road Traffic Accidents Taking into Account the Passive Safety of Roads in the Estimates of Economic Efficiency of Investment Projects)

Наравления развития малоэтажного строительства в дальневосточных регионах России

Наравления развития малоэтажного строительства в дальневосточных регионах России
(Trends of Low-Rise Construction in the Far East Russia)

К вопросу об определении стоимости проектно-изыскательских работ при проектировании медицинских учреждений

К вопросу об определении стоимости проектно-изыскательских работ при проектировании медицинских учреждений
(To the Question of Defining the Value of Design and Survey Works at Designing Medical Institutions)

Повишение инвестиционной привлекательности Новосибирской области при развитии внутреннего туризма

Повишение инвестиционной привлекательности Новосибирской области при развитии внутреннего туризма
(Increasing the Investment Attractiveness of the Novosibirsk Region with the Development of Domestic Tourism)

Проблеми малого предпринимательства в строительстве

Проблеми малого предпринимательства в строительстве
(Small Business Problems in Construction)

Инновации как ключевой фактор развития логистической деятельности в строительстве

Инновации как ключевой фактор развития логистической деятельности в строительстве
(Innovation as a Key Factor in the Development of Logistics Activities in Construction)

Инновации как фактор воздействия на качество и конкурентоспособность строительной продукции

Инновации как фактор воздействия на качество и конкурентоспособность строительной продукции
(Innovation as a Factor Affecting the Quality and Competitiveness of Construction Products)

Организационно экономические возможности и особенности реорганизации промышленны объектов в России

Организационно экономические возможности и особенности реорганизации промышленны объектов в России
(Organizational and Economic Capabilities and Features of the Reorganization of Industrial Facilities in Russia)

Изследване на зависимости между продажбите на конкретен строителен материал от конкурентни фирми

Изследване на зависимости между продажбите на конкретен строителен материал от конкурентни фирми
(Research on Dependences between Sale of Specific Construction Material from Competitive Companies)

Особености на снабдителните вериги на строителни продукти

Особености на снабдителните вериги на строителни продукти
(Characteristics of Supply Chains of Construction Products)

Състояние на зеленото строителство

Състояние на зеленото строителство
(State of Sustainable Construction)

Прилагане на производствената функция на Коб-Дъглас за оценка на факторите, влияещи върху обема на строителната продукция в България за периода 2000-2014 г.

Прилагане на производствената функция на Коб-Дъглас за оценка на факторите, влияещи върху обема на строителната продукция в България за периода 2000-2014 г.
(Application of the Cobb-Duglas Production Funktion for Estimating Factors Affecting the Volume of Building Production in the Republic of Bulgaria during 2000-2014)

Някои теоретични основи на конкурентоспособността на строителното предприятие

Някои теоретични основи на конкурентоспособността на строителното предприятие
(Some Theoretical Aspects of the Competitiveness of Construction Organization)

Практические аспекти формирования кредитного портфеля предприятия для повишения инвестиционной привлекательности

Практические аспекти формирования кредитного портфеля предприятия для повишения инвестиционной привлекательности
(Practical Aspects of Formation of a Credit Portfolio of the Enterprise to Increase the Investment Attractiveness)

Състояние и развитие на строителството в България в условията на променяща се макросреда

Състояние и развитие на строителството в България в условията на променяща се макросреда
(State and Development of Construction Industry in Bulgaria under Conditions of Constantly Changing Macro Environment)

The Future of Public Private Partnership Housing in Nigeria

The Future of Public Private Partnership Housing in Nigeria
(The Future of Public Private Partnership Housing in Nigeria)

Examination of Factors Responsible for the Cost of PPP Housing Delivery in Nigeria

Examination of Factors Responsible for the Cost of PPP Housing Delivery in Nigeria
(Examination of Factors Responsible for the Cost of PPP Housing Delivery in Nigeria)

Европейски критерии за зелени обществени поръчки при възлагането на офис сгради

Европейски критерии за зелени обществени поръчки при възлагането на офис сгради
(EU Criteria for Green Public Procurement when Awarding Office Buildings)

Ликвидационната стойност в счетоводството и бизнес оценяването - възможна симбиоза или налична колизия

Ликвидационната стойност в счетоводството и бизнес оценяването - възможна симбиоза или налична колизия
(The Liquidation Value in Accounting and Business Valuation - Possible Symbiosis or Existing Collision)

Оценка на финансовата устойчивост на предприятието като превенция срещу изпадане в несъстоятелност

Оценка на финансовата устойчивост на предприятието като превенция срещу изпадане в несъстоятелност
(Evaluating the Financial Stability of a Company as a Prevention against Bankruptcy)