Law of the Countries in the Region Cover Image

Pravo zemalja u regionu
Law of the Countries in the Region

Contributor(s): Vladimir Čolović (Editor)
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, History of Law, Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Human Rights and Humanitarian Law, Public Administration, Public Law, Politics and law, EU-Legislation
Published by: Institut za uporedno pravo

  • Page Count: 566
  • Publication Year: 2010
  • Language: Serbian
Reforma parničnog postupka u Bosni i Hercegovini

Reforma parničnog postupka u Bosni i Hercegovini
(Reform in Litigation Procedure in Bosnia and Herzegovina)

Suđenje u krivičnim predmetima: nova praksa ustavnog suda Bosne i Hercegovine i njen uticaj na BH. pravo i praksu

Suđenje u krivičnim predmetima: nova praksa ustavnog suda Bosne i Hercegovine i njen uticaj na BH. pravo i praksu
(Trial Proceedings in Criminal Cases: New Practice Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina and Her Effect in BH. Law and Practice)

Alternativne krivične sankcije u državama balkanskog regiona

Alternativne krivične sankcije u državama balkanskog regiona
(Alternative Criminal Sanctions in Balkan Countries)

Committee and Commisions for Inter-Community Relations as Instruments for Inter-Ethnic Dialogue in the Republic of Macedonia

Committee and Commisions for Inter-Community Relations as Instruments for Inter-Ethnic Dialogue in the Republic of Macedonia
(Committee and Commisions for Inter-Community Relations as Instruments for Inter-Ethnic Dialogue in the Republic of Macedonia)

Poresko savetovanje u Republici Srpskoj i drugim zemljama u regionu

Poresko savetovanje u Republici Srpskoj i drugim zemljama u regionu
(Tax Counselling in the Republic of Srska and Other Countries in the Region)

Pravni okviri privatne bezbednosti – rešenja Republike Crne Gore, Republike Hrvatske i Republike Makedonije

Pravni okviri privatne bezbednosti – rešenja Republike Crne Gore, Republike Hrvatske i Republike Makedonije
(Legal Framework of Private Security – Solution Applied in the Republic of Montenegro, Republic of Croatia and Republic of Macedonia)

Pojam krivice u krivičnom zakonodavstvu Makedonije

Pojam krivice u krivičnom zakonodavstvu Makedonije
(Notion of Guilt in Criminal Code of Macedonia)

Razvoj sistema ocene rada državnih službenika u Bosni i Hercegovini – od tradicionalnog ka savremenom modelu ocenjivanja

Razvoj sistema ocene rada državnih službenika u Bosni i Hercegovini – od tradicionalnog ka savremenom modelu ocenjivanja
(Development of Performance Appraisal Systems in Bosnia and Herzegovina – from Traditional Towards Contemporary Model of Performance Appraisal)

E - uprave u Evropskoj Uniji i zemljama u regionu Jugoistočne Evrope

E - uprave u Evropskoj Uniji i zemljama u regionu Jugoistočne Evrope
(E-Governments in European Union and Countries of the Southeastern Europe)

Sloboda veroispovesti i pravni subjektivitet crkava i verskih zajednica u zemljama bivše Jugoslavije

Sloboda veroispovesti i pravni subjektivitet crkava i verskih zajednica u zemljama bivše Jugoslavije
(Freedom of Religion and the Legal Personality of Churches and Religious Communities in the Former Yugoslav Countries)

Расположливи начини на приближување на националното трговско право на Република Македонија со трговското право на Европската Унија

Расположливи начини на приближување на националното трговско право на Република Македонија со трговското право на Европската Унија
(Available Models for Harmonization of the Macedonian Business Law with the EU Business Law)

Стечајниот должник како учесник во платниот промет според законодавството на Република Македонија

Стечајниот должник како учесник во платниот промет според законодавството на Република Македонија
(Bankruptcy Debtor as a Participant of Payments in the Legislation of the Republic of Macedonia)

Autonomija volje kao tačka vezivanja za ugovore sa stranim elementom u pravu Crne Gore

Autonomija volje kao tačka vezivanja za ugovore sa stranim elementom u pravu Crne Gore
(Party Autonomy as a Connecting Factor in the Field of Contracts With Foreign Element in the Law of Montenegro)

Tužilački koncept istrage kao jedno od obeležja savremenog krivičnog procesnog zakonodavstva u zemljama bivše SFRJ i u Srbiji

Tužilački koncept istrage kao jedno od obeležja savremenog krivičnog procesnog zakonodavstva u zemljama bivše SFRJ i u Srbiji
(Prosecutorial Concept of Investigation as one of the Symbols of Modern Criminal Process Legislation in the Former Yugoslavia and in Serbia)

Prava osobnosti (ličnosti) u hrvatskom pravu

Prava osobnosti (ličnosti) u hrvatskom pravu
(The Rights of Personalities in Croatian Law)

Javni beležnik – zakonska rešenja Hrvatske, Crne Gore i Republike Srpske

Javni beležnik – zakonska rešenja Hrvatske, Crne Gore i Republike Srpske
(Notary – Legislations in Croatia, Montenegro and Republic of Srpska)

Strategija regulatorne reforme: Hrvatska, Federacija BiH i Crna Gora

Strategija regulatorne reforme: Hrvatska, Federacija BiH i Crna Gora
(Regulatory Reform Strategy: Croatia, Federation BiH and Montenegro)

Sportsko pravo u Republici Hrvatskoj

Sportsko pravo u Republici Hrvatskoj
(Sports Law in the Republic of Croatia)

Zabrana diskriminacije u Bosni i Hercegovini - pravni okvir i praksa

Zabrana diskriminacije u Bosni i Hercegovini - pravni okvir i praksa
(Antidiscrimination in Bosnia and Herzegovina Legal Framework and Practice)

Presek stanja trgovine ljudima u državama na području bivše SFRJ

Presek stanja trgovine ljudima u državama na području bivše SFRJ
(Problem of the Human Trafficking in the Countries of the Former Yugoslavia)

Pregled zakonskih procedura u postupku utvrđivanja potraživanja stečajnih zakona u regionu

Pregled zakonskih procedura u postupku utvrđivanja potraživanja stečajnih zakona u regionu
(Overview of Legal Procedures in the Process of Determining the Claims of Bankruptcy Laws in the Region)

Specijalni istražni metodi u krivičnim postupcima zemalja „druge Jugoslavije“ – komparativna analiza

Specijalni istražni metodi u krivičnim postupcima zemalja „druge Jugoslavije“ – komparativna analiza
(Special Investigation Methods Within Criminal Procedures of the Countries of Former Yugoslavia – Comparative Analysis)

Organizacija državne uprave u Republici Srbiji i Crnoj Gori

Organizacija državne uprave u Republici Srbiji i Crnoj Gori
(Organization of the State Administration in the Repuplic of Serbia and Montenegro)

Arbitražno pravo država u regionu zapadnog Balkana

Arbitražno pravo država u regionu zapadnog Balkana
(Arbitration Law of the States in the Western Balkan Region)

Usklađenost pravnog sistema Bosne i Hercegovine sa standardima Evropske Unije u domenu zaštite od protivpravnog prometa kulturnim dobrima

Usklađenost pravnog sistema Bosne i Hercegovine sa standardima Evropske Unije u domenu zaštite od protivpravnog prometa kulturnim dobrima
(Compatibility of the Legal Framework of Bosnia and Herzegovina With the European Union Standards for the Prohibition of the Illicit Traffic in Cultural Goods)

Nekoliko beleški uz nacrt opšteg dela novog hrvatskog kaznenog zakona

Nekoliko beleški uz nacrt opšteg dela novog hrvatskog kaznenog zakona
(A Few Notes to the Draft of General Part of the New Croatian Criminal Code)

O izmeni makedonskog ustava od 7. decembra 2005.

O izmeni makedonskog ustava od 7. decembra 2005.
(On the Changes to the Macedonian Constitution of 7 December 2005)

Neka pitanja nematerijalne štete u zakonodavstvima pojedinih zemalja bivše jugoslavije

Neka pitanja nematerijalne štete u zakonodavstvima pojedinih zemalja bivše jugoslavije
(Non-Material Damages in Legislation of Some Former Yugoslavia Countries)

Zabluda i njen odnos sa kauzom ugovora

Zabluda i njen odnos sa kauzom ugovora
(Mistake and its Relation to the Contract Cause)

Osamnaest godina ustava Republike Srpske

Osamnaest godina ustava Republike Srpske
(Eighteen Years of the Constitution of the Republic of Srpska)

Osnovne karakteristike regulisanja stečaja osiguravajućih društava u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Republici Srpskoj

Osnovne karakteristike regulisanja stečaja osiguravajućih društava u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Republici Srpskoj
(General Characteristics of Regulation of the Bankruptcy of Insurance Companies in Croatia, Montenegro and Republic of Srpska)