Glimpses into the life of the European provinces of the Ottoman Empire, 15th to 19th century. A collection of studies in memoriam Prof. DSC Elena Grozdanova Cover Image
 • Offer for Individuals Only 25.00 €

Из живота на европейските провинции на Османската империя през XV-XIX век. Сборник изследвания в памет на Проф. д.и.н. Елена Грозданова
Glimpses into the life of the European provinces of the Ottoman Empire, 15th to 19th century. A collection of studies in memoriam Prof. DSC Elena Grozdanova

Contributor(s): Olga Todorova (Editor), Stefka Parveva (Editor)
Subject(s): History, 15th Century, 16th Century, 17th Century, 18th Century, 19th Century, The Ottoman Empire
Published by: Издателска къща "Гутенберг"
Keywords: Balkan history; Ottoman empire; Medieval and early modern history; Population; Hired Workers; Finance; Warfare; Religious struggles; Muslim literary tradition; multinational;
Summary/Abstract: This collection of studies has been assembled by nineteen scholars, historians and linguists, who are part of leading Bulgarian and other countries research centers and universities. The studies and the articles in this collection are concerning different topics from social-economic, demographic, political, religious and cultural Balkan and Southeastern European history, including the Bulgarian territories from for the period 15th to 19th century. Many of these studies and articles concern researches made by Prof. Grozdanova. The main idea behind these studies is the scientific introduction, interpretation and presentation of new, unused or rarely used, sources - most of which originate from the Ottoman archives and other sources.

 • Print-ISBN-13: 978-619-176-088-6
 • Page Count: 732
 • Publication Year: 2016
 • Language: English, Bulgarian
Библиография на проф. д.и.н. Елена Александрова Грозданожа. Непознатата Елена Грозданова

Библиография на проф. д.и.н. Елена Александрова Грозданожа. Непознатата Елена Грозданова
(Bibliography of Prof. Elena Alexandrova Grozdanova. The unknown Elena Grozdanova)

 • Price: 4.50 €
Поселищна мрежа и население в Сакар планина и прилежащия й район през XV-XVI век

Поселищна мрежа и население в Сакар планина и прилежащия й район през XV-XVI век
(Settlement network and population in the Sakar Mountain and its adjacent area in the 15th-16th century)

 • Price: 4.50 €
Общи наблюдения за географското разпределение и числения състав на войнушкото население в българските и съседните им земи в края на XV - първата половина на XVI век

Общи наблюдения за географското разпределение и числения състав на войнушкото население в българските и съседните им земи в края на XV - първата половина на XVI век
(General observation on the geographical distribution and size of the voynuk population in the Bulgarian lands at the end of 15th and the first half of the 16th century)

 • Price: 4.50 €
"Ханска Украйна - Мукатаа Томбасар" (края на XVII-XVIII век)

"Ханска Украйна - Мукатаа Томбасар" (края на XVII-XVIII век)
("Khan Ukraine" - "Muqataa of Tombasar" (end of 17th-18th centuries))

 • Price: 4.50 €
Съдебни протоколи от XVI век за процедурата по определяне на границите на селското землище и екологичната среда в селища от старозагорската каза

Съдебни протоколи от XVI век за процедурата по определяне на границите на селското землище и екологичната среда в селища от старозагорската каза
(Sixteenth century judicial records - Huccets on the procedure of fixing boundaries of village territory and the enviorment of settlements in the kaza of Stara Zagora)

 • Price: 4.50 €
Аскери чифликът - вакъфът - държавата. Чифликът на мютевелията на вакъфа на Софу Мехмед Паша от началото на XVIII век: генезис, развитие, злоупотреби, печалба

Аскери чифликът - вакъфът - държавата. Чифликът на мютевелията на вакъфа на Софу Мехмед Паша от началото на XVIII век: генезис, развитие, злоупотреби, печалба
(Askeri Ciflik - Vakf - State. The Ciflik of the Mutevelli of Sofu Mehmed Pasha's Vakf in the beginning of the 18th century: genesis, development, violation of the law, profits)

 • Price: 4.50 €
Щрихи от портрета на наемните работници в чифлиците от XVII - средата на XVIII век

Щрихи от портрета на наемните работници в чифлиците от XVII - средата на XVIII век
(Glimpses of the portrait of hired workers in the cifliks in 17th - mid 18th century)

 • Price: 4.50 €
Patmos in the eighteenth century: fiscal threats and exemption promises

Patmos in the eighteenth century: fiscal threats and exemption promises
(Patmos in the eighteenth century: fiscal threats and exemption promises)

 • Price: 4.50 €
Организация и финансиране на османската куриерска служба през XVII и XVIII век

Организация и финансиране на османската куриерска служба през XVII и XVIII век
(Organisation and financing of the Ottoman Currier service in the 17th-18th centuries)

 • Price: 4.50 €
Театри на войната - сражения и историография: османски историци за участието на раята на Драгоман във войната между свещената лига и османската империя (1683-1699)

Театри на войната - сражения и историография: османски историци за участието на раята на Драгоман във войната между свещената лига и османската империя (1683-1699)
(Theatres of war - battles and historiography: Ottoman historians on the participation of the Dragoman reaya in the war between the Holy League and the Ottoman Empire (1683-1699))

 • Price: 4.50 €
Една делиорманска аянска история от края на XVIII век

Една делиорманска аянска история от края на XVIII век
(A case study of an ayan of Razgrad from the late 18th century)

 • Price: 4.50 €
За библиотеката към текето на Саляхеддин баба, построено от Осман Пазвантоглу във Видин (исторически реалии)

За библиотеката към текето на Саляхеддин баба, построено от Осман Пазвантоглу във Видин (исторически реалии)
(Concerning the library at the teke of Salaheddin baba, built by Osman Pazvantoglu in Vidin (historical realia))

 • Price: 4.50 €
Творчески изяви на турските кописти от Самоков (XVII-XIX век)

Творчески изяви на турските кописти от Самоков (XVII-XIX век)
(Creative works of Turkish copyists in the town of Samokov (17th-19th centuries))

 • Price: 4.50 €
Мека и Медина в българския османски архив

Мека и Медина в българския османски архив
(Mecca and Medina in the Bulgarian Ottoman archive)

 • Price: 4.50 €
Ролята на поетично-музикалната традиция с религиозно-мистичен характер за съхраняването и изявата на алевийско-бекташийската култура в Лудогорието

Ролята на поетично-музикалната традиция с религиозно-мистичен характер за съхраняването и изявата на алевийско-бекташийската култура в Лудогорието
(The role of the poetic-musical tradition of mystic-religious nature for the preservation and manifestation of alevi-bektashi culture in Ludogorie region)

 • Price: 4.50 €
За съдбата на софийската църква "Св. Георги" - ротонда под османска власт

За съдбата на софийската църква "Св. Георги" - ротонда под османска власт
(On the Ottoman Period in the history of the church of St George - the Rotunda in Sofia)

 • Price: 4.50 €
Търновският епископат и Русия XV-XVII век

Търновският епископат и Русия XV-XVII век
(The Tarnovo Episcopate and Russia (15th-17th centuries))

 • Price: 4.50 €
Енорията на централните Балкани през османската епоха - поглед "отвътре": Православният свещеник и неговото паство през призмата на един свещенически текст от средата на XVII век

Енорията на централните Балкани през османската епоха - поглед "отвътре": Православният свещеник и неговото паство през призмата на един свещенически текст от средата на XVII век
(The Parish on the Balkans in Ottoman Era - an inside look: The orthodox priest and his flock through the prism of a mid-17th century text, written by a parish priest)

 • Price: 4.50 €
Идеята за създаване на исляхханетата и тяхната мрежа през 60-тр - 70-те години на XIX век

Идеята за създаване на исляхханетата и тяхната мрежа през 60-тр - 70-те години на XIX век
(The origin and the network of the Islahhanes in the 1860-1870)

 • Price: 4.50 €
Аптечното дело в България през втората половина на XIX век в документалното наследство на унгарския аптекар Георги Силаги

Аптечното дело в България през втората половина на XIX век в документалното наследство на унгарския аптекар Георги Силаги
(Pharmacy in Bulgaria in the second half of the 19th century in the documentary heritage of the Hungarian chemist Gyorgy Szilagyi)

 • Price: 4.50 €
Toggle Accessibility Mode