Tarnovo Literary School: Spaces of Memory. Volume 11 Cover Image

Търновска книжовна школа – пространства на паметта. Том 11
Tarnovo Literary School: Spaces of Memory. Volume 11

Contributor(s): Ivan Lazarov (Editor), Hristo Bondzholov (Editor), Tsenka Ivanova (Editor), Plamen Pavlov (Editor), Vladimir Vladov (Editor)
Subject(s): Christian Theology and Religion, History, Anthropology, Social Sciences, Language studies, Language and Literature Studies, Archaeology, Cultural history, Customs / Folklore, Theoretical Linguistics, Diplomatic history, History of ideas, Local History / Microhistory, Military history, Political history, Middle Ages, Modern Age, Theology and Religion, Lexis, Historical Linguistics, South Slavic Languages, 6th to 12th Centuries, 13th to 14th Centuries, 15th Century, 16th Century, 17th Century, 18th Century, Eastern Orthodoxy, Translation Studies, History of Religion
Published by: Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”
Keywords: literature studies; linguistics; history; archaeology; philosophy; theology; art studies; folklore studies
Summary/Abstract: The 𝑇𝑎𝑟𝑛𝑜𝑣𝑜 𝐿𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑟𝑦 𝑆𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙 collections contain reports from the recurrent international symposium “Tarnovo Literary School”, which is the oldest and most respected forum on Old Bulgarian studies in Bulgaria and worldwide. It was held for the first time in 1971 under the auspices of UNESCO, and the first collection of articles came out in 1976. The𝑇𝑎𝑟𝑛𝑜𝑣𝑜 𝐿𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑟𝑦 𝑆𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙 collections are among the most cited editions in the fields of Old Bulgarian studies and research into medieval Bulgarian spiritual and material culture from its pre-Tarnovo and Tarnovo periods, as well as on the cultural and literary ties between Byzantium, Bulgaria, and the Eastern Orthodox Slavic world. The main purpose of 𝑇𝑎𝑟𝑛𝑜𝑣𝑜 𝐿𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑟𝑦 𝑆𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙 is to publish scholarly articles by Bulgarian and foreign researchers in the field of interdisciplinary medieval studies in order to explore the cultural and historical heritage of the Second Bulgarian Empire.

  • E-ISBN-13: 978-619-208-181-2
  • Page Count: 699
  • Publication Year: 2019
  • Language: English, Bulgarian, Russian, German, Serbian, Old Bulgarian
Патриарх Евтимий Търновски (1375 – 1393) за смисъла и значението на историята

Патриарх Евтимий Търновски (1375 – 1393) за смисъла и значението на историята
(Patriarch Euthymius of Tarnovo (1375 – 1393) on the Meaning and Importance of History)

Култът към Св. Иван Рилски в търновската агиография

Култът към Св. Иван Рилски в търновската агиография
(The Cult of Saint John of Rila In the Hagiography of Tarnovo)

Семантика и литерарна функциjа „симбола“ у житиjама Jевтимиjа Трновског

Семантика и литерарна функциjа „симбола“ у житиjама Jевтимиjа Трновског
(Symbols: Deciphering Their Semantic and Literal Function in the “Life of the Saints” by Euthymius of Tarnovo)

Триодные гомилии Псевдо-Афанасия Александрийского в новоизводных болгарских гомилиариях

Триодные гомилии Псевдо-Афанасия Александрийского в новоизводных болгарских гомилиариях
(Athanasius of Alexandria’s Triodion Homilies in the 14th Century Bulgarian Homiliaries)

„Изложение вкратце о православной вере Иоана Философа“ в сборници от ХІV – ХVІІІ в.

„Изложение вкратце о православной вере Иоана Философа“ в сборници от ХІV – ХVІІІ в.
(А Brief Overview of the Orthodox Faith of John the Philosopher in 13th–14th-Century Miscellanea (An Attempt at Attribution))

Средновековният текст – проблем на нашето време

Средновековният текст – проблем на нашето време
(The Medieval Text: An Issue of Modern Times)

Сбирката от старопечатни книги на манастира „Света троица“ в Ново село, град Априлци

Сбирката от старопечатни книги на манастира „Света троица“ в Ново село, град Априлци
(The Collection of Old Printed Books of the Holy Trinity Monastery in the Village of Novo Selo near the Town of Apriltsi, Bulgaria)

Катенните коментари на Св. Кирил Александрийски върху книга на пророк Исайя: преславското наследство в среднобългарска и руска редакция

Катенните коментари на Св. Кирил Александрийски върху книга на пророк Исайя: преславското наследство в среднобългарска и руска редакция
(The Catena Commentaries on the Book of Prophet Isaiah by St. Cyril of Alexandria: The Preslavian Heritage in Middle Bulgarian and Russian Manuscript Tradition)

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы в словах Феофилакта Болгарского и патриарха Евфимия Тырновского

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы в словах Феофилакта Болгарского и патриарха Евфимия Тырновского
(The Feast of the Entrance of the Theotokos into the Temple in Theophylact of Ohrid and Patriarch Euthymius of Tarnovo’s Sermons)

Чудото на Богородица с каещия се иконом Теофил от Адан (BHG 1319 – 1320, 1322) – среднобългарски превод от XIV век

Чудото на Богородица с каещия се иконом Теофил от Адан (BHG 1319 – 1320, 1322) – среднобългарски превод от XIV век
(The Miracle of Virgin Mary with the Penitent Theophilus of Adana (BHG 1319 – 1320, 1322): A Middle Bulgarian Translation from the 14th Century)

Особая редакция службы Свт. Николаю в двух болгарских минеях XIV век

Особая редакция службы Свт. Николаю в двух болгарских минеях XIV век
(The Special Version of the Service to St Nicholas of Myra in Two Bulgarian Menaions of the 14th Century)

О средневековых славянских переводах Лествицы Иоанна Синайского и их именованиях в научной литературе

О средневековых славянских переводах Лествицы Иоанна Синайского и их именованиях в научной литературе
(About the Medieval Slavic Translations of John Climacus’ Ladder and Their Names in the Scholarly Literature)

Скалигеровият Патерик и двояката трансмисия на църковнославянските текстове

Скалигеровият Патерик и двояката трансмисия на църковнославянските текстове
(The Scaliger Patericon and the Twofold Transmission of Church Slavonic Texts)

Славянският превод на постническите слова на Св. Василий Велики

Славянският превод на постническите слова на Св. Василий Велики
(The Slavonic Translation of the Ascetic Rules and Sermons of St. Basil the Great)

Към изворите на похвално слово за Светите Константин и Елена от Патриарх Евтимий

Към изворите на похвално слово за Светите Константин и Елена от Патриарх Евтимий
(On the Sources of the Panegyric for St. Constantine and St. Helena by Euthymius, Patriarch of Tarnovo)

Към въпроса за словното богатство в произведенията на Патриарх Евтимий

Към въпроса за словното богатство в произведенията на Патриарх Евтимий
(To the Question of the Lexical Richness in the Works of Euthymius, Patriarch of Tarnovo)

За лексиката с чужд произход в оригиналното творчество на Патриарх Евтимий

За лексиката с чужд произход в оригиналното творчество на Патриарх Евтимий
(About the Vocabulary with Foreign Origin in Patriarch Euthymius’ Original Works)

Причастията в дионисиевия превод на словата против аномеите от св. Йоан Златоуст

Причастията в дионисиевия превод на словата против аномеите от св. Йоан Златоуст
(The Participles in the Dionysius’ Translation of the Homilies Against the Anomoeans by St. John Chrysostom)

Hapax Legomena в корпуса „За серафимите“ от книга „Маргарит“ на св. Йоан Златоуст в превод на Дионисий Дивни

Hapax Legomena в корпуса „За серафимите“ от книга „Маргарит“ на св. Йоан Златоуст в превод на Дионисий Дивни
(Hapax Legomena in John Chrysostom’s Work “Of The Seraphim” from the Margarit Collectanea, Translated by Dionisiy Divniy)

Още за ролята на средновековния търновски книжовен език като класически

Още за ролята на средновековния търновски книжовен език като класически
(More about the Role of the Official Medieval Bulgarian Literary Language as Classical)

Старобългарският език като даденост

Старобългарският език като даденост
(Old Bulgarian as a Protolanguage)

Света гора Сливенска и Света гора Атонска. За два сакрални района преди християнството

Света гора Сливенска и Света гора Атонска. За два сакрални района преди християнството
(Holy Mountain of Sliven and Holy Mountain of Athos. For Two Sacred Regions before Christianity)

Археологически свидетелства за проникването на Кирилометодиевото дело в Североизточна България

Археологически свидетелства за проникването на Кирилометодиевото дело в Североизточна България
(Archaeological Evidence of the Spread of the Cause of Cyril and Methodius in North-Eastern Bulgaria)

Рилската грамота на цар Йоан Шишман и някои проблеми на историята на Рилския манастир до ХІV в.

Рилската грамота на цар Йоан Шишман и някои проблеми на историята на Рилския манастир до ХІV в.
(Notes on the History of the Rila Monastery Until the End of the 14th Century)

Мощи на светци, придобити по време на войните през Второто българско царство

Мощи на светци, придобити по време на войните през Второто българско царство
(Saints’ Relics Acquired during the Wars of the Second Bulgarian Empire)

Костен архиерейски жезъл от затворения комплекс при Църква № 3 на Трапезица

Костен архиерейски жезъл от затворения комплекс при Църква № 3 на Трапезица
(A Prelatic Bone Sceptre from the Closed Complex Near Church № 3 at Trapezitsa)

Крепостта Русокастро в светлината на историческите извори от XII – XIV в

Крепостта Русокастро в светлината на историческите извори от XII – XIV в
(The Fortress of Rusokastro in the Light of Historical Sources of 12th – 14th Centuries AD)

Археологически данни за представителeн неметализиран текстил от средновековните български земи – XIII–XIV век

Археологически данни за представителeн неметализиран текстил от средновековните български земи – XIII–XIV век
(Archaeological Evidence for Luxury Non-Metalized Textiles from Medieval Bulgaria – 13th – 14th Centuries)

Търновски принцеси като иноземни владетелки

Търновски принцеси като иноземни владетелки
(Princesses of Tarnovo as Foreign Rulers)

Теодор Светослав – просопографски бележки за времето преди възцаряването му

Теодор Светослав – просопографски бележки за времето преди възцаряването му
(Theodore Svetoslav – Prosopographic Remarks about the Time Before His Reign)

Цар Иван Александър и развоят на гражданската война във Византия през 1343 – 1344 г.

Цар Иван Александър и развоят на гражданската война във Византия през 1343 – 1344 г.
(Tsar Ivan Alexander and the Development of the Civil War in Byzantium in 1343 – 1344)

Войните и въоръжението в миниатюри от Лондонското четвероевангелие (BL ADD MS 39627)

Войните и въоръжението в миниатюри от Лондонското четвероевангелие (BL ADD MS 39627)
(Weapons, Armour, and Armed Men in the Gospels of Tsar Ivan Alexander (BL ADD MS 39627))

За покровителството на Цар Йоан Александър към манастирите през ХІV век

За покровителството на Цар Йоан Александър към манастирите през ХІV век
(About Tzar Yoan Alexandre’s Patronage of XIV-Century Monasteries. A New Analytic Survey)

Залезът на двете царства – татари и българи през втората половина на XIV век

Залезът на двете царства – татари и българи през втората половина на XIV век
(The Downfall of Two Empires: Tatars and Bulgarians in the Second Half of the Fourteenth Century)

Историческая память о Первом болгарском царстве в правление первых Асеней

Историческая память о Первом болгарском царстве в правление первых Асеней
(Historical Memory on the First Bulgarian Tzardom during the Reign of First Asenides)

Наследие Тырновской книжной школы и историческая память болгар о своем прошлом времен Первого болгарского царства в XV–XVI вв

Наследие Тырновской книжной школы и историческая память болгар о своем прошлом времен Первого болгарского царства в XV–XVI вв
(The Heritage of the Tarnovo Literary School and the Historical Memory of Bulgarians about Their Past Time of The First Bulgarian Empire during the 15th – 16th Centuries)

Граматикът и неговият статус: монах, църковник или светско лице

Граматикът и неговият статус: монах, църковник или светско лице
(The Grammarian and His Status: Monk, Clerk or Secular Person)

Женското монашество на Балканите от ХІV до края на ХVІІI век

Женското монашество на Балканите от ХІV до края на ХVІІI век
(Female Monasticism in the Balkans from 14th Till the End of the 18th Century)

Идеите на исихазма, отразени в творчеството на Патриарх Евтимий

Идеите на исихазма, отразени в творчеството на Патриарх Евтимий
(The Ideas of the Hesychasm Reflected in The Works of Patriarch Evtimii)

Изразните средства на исихастката апофатичност като отражение на древни мисловни модели

Изразните средства на исихастката апофатичност като отражение на древни мисловни модели
(The Means of Expression of Hesychastic Apophaticism as a Reflection of Ancient Mental Models)

Концептът „воля“ в оригиналните произведения на патриарх Евтимий

Концептът „воля“ в оригиналните произведения на патриарх Евтимий
(The Concept of Will in the Original Works of Patriarch Euthimius)

Ктиторският портрет на митрополит Игнатий и Христовата генеалогия в катедралната църква на Търново „Св. Първоапостоли Петър и Павел“

Ктиторският портрет на митрополит Игнатий и Христовата генеалогия в катедралната църква на Търново „Св. Първоапостоли Петър и Павел“
(The Ktitor’s Portrait of Metropolitan Ignatius and Christ’s Genealogy in the Cathedral Church St. Apostles Peter and Paul in Tarnovo)

Образно-символни представи от ареопагитските трактати в художествените модели на търновската средновековна живопис

Образно-символни представи от ареопагитските трактати в художествените модели на търновската средновековна живопис
(Image and Symbolic Notions of Areopagite’s Treatises in Artistc Trends of Tarnovo Medieval Wall-Painting)

Зографи от Бока-Которска школа и техните икони (XVIII – XIX век)

Зографи от Бока-Которска школа и техните икони (XVIII – XIX век)
(Painters of the Boka-Kotor School and Their Icons (18th – 19th Centuries))

Търновското влияние в една икона „Св. св. Кирил и Методий“ на Никола Василев от Шумен

Търновското влияние в една икона „Св. св. Кирил и Методий“ на Никола Василев от Шумен
(The Influence of Veliko Tarnovo in an Icon of Ss. Cyril and Methodius by Nikola Vasilev from Shumen)