Collection of papers "Challenges to the Legal System" Vol I Cover Image

Зборник радова "Изазови правном систему" Том I
Collection of papers "Challenges to the Legal System" Vol I

IX Scientific Conference on the Occasion of the Day of the Faculty

Contributor(s): Stanka Stjepanović (Editor), Radomir V. Lukić (Editor), Dimitrije Ćeranić (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву
Summary/Abstract: Пред стручном правничком и општом читалачком јавношћу налази се резултат здруженог подухвата Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву и чак 66 аутора радова који се налазе међу корицама Зборника радова саопштених на IX Научном скупу поводом Дана Правног факултета на општу тему „Изазови правном систему“. Правни факултет је дао свој допринос организовањем научног скупа у тешким пандемијским околностима, а аутори својим радовима из јавноправне, кривичноправне, грађанскоправне и историјскоправне области. Здружено су допринели одржавању једног научног догађаја у времену које због пандемије корона вируса није погодовало сличним скуповима и прегнућима. Правни факултет је оценио да нема ни једног јединог разлога да се готово традиционални, овог пута девети научни скуп не одржи и 2020. године, уз прославу Дана факултета и његове крсне славе Светог Петра Цетињског. Заправо, закључио је да постоје сви разлози да се он одржи, али у складу са правилима која настоје да сузбију ширење опасног вируса. Велики број аутора подржао је ту и такву истрајност Правног факултета и придружио се његовим напорима. Правном факутлету су се као саорганизатори придружили и Међународни савез правника из Москве, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу из Београда и Институт за криминолошка и социолошка истраживања из Београда.

  • Print-ISBN-13: 978-99938-57-61-7
  • Page Count: 470
  • Publication Year: 2021
  • Language: English, Russian, Serbian
Are There Exceptions to the Jus standi Requirement Before the International Courts of Justice? A Critical Appraisal of the Judgement in Croatia/Serbia Case

Are There Exceptions to the Jus standi Requirement Before the International Courts of Justice? A Critical Appraisal of the Judgement in Croatia/Serbia Case
(Are There Exceptions to the Jus standi Requirement Before the International Courts of Justice? A Critical Appraisal of the Judgement in Croatia/Serbia Case)

Perspektive međunarodnog prava

Perspektive međunarodnog prava
(Perspectives of International Law)

Privrženost pravnim vrijednostima kao odgovor na pravne izazove

Privrženost pravnim vrijednostima kao odgovor na pravne izazove
(Commitment to Legal Values in Response to Legal Challenges)

Правни аспект глобализације и њен утицај на нарушавање државне суверености

Правни аспект глобализације и њен утицај на нарушавање државне суверености
(Legal Aspects of Globalization and Its Impact on the Destruction of State Sovereignty)

Election of Judges: are We Ready to Question the Dogmma?

Election of Judges: are We Ready to Question the Dogmma?
(Election of Judges: Are We Ready to Question the Dogmma?)

Control of the Constitutionality and Legality of General Acts of Legal Entities With Public Powers in the Republic of North Macedonia

Control of the Constitutionality and Legality of General Acts of Legal Entities With Public Powers in the Republic of North Macedonia
(Control of the Constitutionality and Legality of General Acts of Legal Entities With Public Powers in the Republic of North Macedonia)

Посебна радноправна заштита младих на раду и у вези са радом

Посебна радноправна заштита младих на раду и у вези са радом
(Special Labour Protection of Young People at Work and in Relation to Work)

Однос Закона о општем управном поступку и других закона у правном поретку Републике Србије

Однос Закона о општем управном поступку и других закона у правном поретку Републике Србије
(The Relationship Between the General Administrative Procedure Act and Other Legislative Acts in the Legal Order of the Republic of Serbia)

Секундарна и секундарна секундарна пореска обавеза у пореском праву Републике Српске

Секундарна и секундарна секундарна пореска обавеза у пореском праву Републике Српске
(Secondary and Secondary to Secondary Tax Liability in Republic of Srpska's Tax Law)

Изазoви примене Закона о заштити података о личности од стране органа управе у Републици Србији

Изазoви примене Закона о заштити података о личности од стране органа управе у Републици Србији
(Implementation Challenges of the Law on Personal Data Protection by Administrative Authorities in the Republic of Serbia)

Хартово поимање односа права и морала у контексту правног расуђивања

Хартово поимање односа права и морала у контексту правног расуђивања
(Hart's Understanding of the Relation Between Law and Morality in the Context of Legal Reasoning)

Kriminalnopolitički stavovi o trgovini ljudima i njihov uticaj na međunarodno zakonodavstvo

Kriminalnopolitički stavovi o trgovini ljudima i njihov uticaj na međunarodno zakonodavstvo
(Criminal and Political Approaches to Human Trafficking and Their Effects on International Legislation)

Регулативна легислатива међународног финансирања Босне и Херцеговине - проблеми и изазови

Регулативна легислатива међународног финансирања Босне и Херцеговине - проблеми и изазови
(Regulatory Legislation of International Financing of Bosnia and Herzegovina - Problems and Challenges)

  • Price: 0.00 €
Трговина људима са посебним освртом на жртве - компаративни приказ рјешења кривичног законодавства и анализа судске праксе у Србији и Хрватској

Трговина људима са посебним освртом на жртве - компаративни приказ рјешења кривичног законодавства и анализа судске праксе у Србији и Хрватској
(Trafficking in Human Beings With Special Reference to Victims - Comparative Overview of Criminal Law Solutions and Analysis of Judicial Practice in Croatia and Serbia)

Криминологическии анализ и тенденции преступности в период и после пандемии

Криминологическии анализ и тенденции преступности в период и после пандемии
(Criminological Analysis and Crime Trends During and After Pandemic)

Управление миграционними потоками как профилактика преступности в период и после COVID-19

Управление миграционними потоками как профилактика преступности в период и после COVID-19
(Managing Migration Flows as Prevention of Crime During and After COVID-19)

Pravo na suđenje u razumnom roku

Pravo na suđenje u razumnom roku
(Right to Trial Within a Reasonable Time)

Сврха и принципи делотворне истраге мучења и других облика злостављања у праву и пракси Европске конвенције о људским правима

Сврха и принципи делотворне истраге мучења и других облика злостављања у праву и пракси Европске конвенције о људским правима
(Purpose and Principles of an Effective Torture Investigation and Other Forms of Abuse in Law and Practice of the European Convention on Human Rights)

Правна (не)сигурност у казненом праву Републике Србије за време тзв. полицијског часа проглашеног због епидемије заразне болести COVID-19

Правна (не)сигурност у казненом праву Републике Србије за време тзв. полицијског часа проглашеног због епидемије заразне болести COVID-19
(Legal(In)security in the Penal Law of the Republic of Serbia During the Time of the So-called Curfew Introduced Due to Epidemic of the Contagious Disease COVID-19)

Политика сузбијања криминалитета и наука безбедности

Политика сузбијања криминалитета и наука безбедности
(Crime Prevention Policy and Security Science)

Преговарање о кривици

Преговарање о кривици
(Plea Bargaining)

Војна доктрина као извор међународног хуманитарног и кривичног права

Војна доктрина као извор међународног хуманитарног и кривичног права
(Military Doctrine as a Source of International Humanitarian Law)

Општи осврт на истрагу пореских кривичних дела

Општи осврт на истрагу пореских кривичних дела
(General Overview of the Tax Crime Investigation)

Мјесто и улога Пореске управе Републике Српске у спречавању кривичних дјела против привреде и платног промета

Мјесто и улога Пореске управе Републике Српске у спречавању кривичних дјела против привреде и платног промета
(The Role of the Tax Administration of the Republic of Srpska in the Prevention of Criminal Offenses Against the Economy and Payment Transaction)

Казна доживотног затвора као кривичноправни инструмент реакције на криминалитет(оправданост или не?)

Казна доживотног затвора као кривичноправни инструмент реакције на криминалитет(оправданост или не?)
(Life Sentence as a Criminal Law Instrument of Response to Crime (Justification or Not?))