Nomenclature of systematic categories of vascular plants. 3. Subtribes Cover Image

Menoslovie systematických kategórií cievnatých rastlín. 3. Podčeľade
Nomenclature of systematic categories of vascular plants. 3. Subtribes

Author(s): Michal Hrabovský
Subject(s): Language and Literature Studies, Theoretical Linguistics, Lexis
Published by: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied

Summary/Abstract: Po predošlých dvoch príspevkoch, v ktorých sa rozoberali pravidlá slovenského menoslovia pre hlavné systematické kategórie cievnatých rastlín, sa budú nasledujúce časti zaoberať kategóriami nižšími ako čeľaď, ktoré dnes nie sú pre svetovú rastlinnú taxonómiu príliš významné. Podčeľadiam a tribusom sa v minulosti venovala rovnaká pozornosť ako čeľadiam, no s príchodom molekulárnej systematiky sa staré koncepcie týchto nižších systematických kategórií narušili a v súčasnosti sa v publikáciách vyskytujú len sporadicky. V súčasných systémoch pozorujeme aj tendenciu zlučovať pôvodné čeľade do väčších skupín, čím zanikajú mnohé známe čeľade vyskytujúce sa aj v slovenskej vedeckej či populárno- náučnej literatúre (napríklad naše domáce čeľade lipovité, bazovité, javorovité, silenkovité a pod.). Tieto zaniknuté čeľade sa zvyknú prechodne označovať ako podčeľade alebo len ako tribusy, ale neexistujú žiadne ucelené vedecké publikácie, ktoré by im venovali pozornosť, preto nemožno vyčísliť ich počet a postupovať pri tvorbe slovenského menoslovia podľa konkrétneho publikovaného systému, ako to bolo v predošlých častiach. V tejto časti sme sa pokúsili vybrať všetky potenciálne známe podčeľade, ktoré vznikli zo zaniknutých čeľadí. Ak sa nejaké podčeľade nebudú v príspevku nachádzať, bude to z dôvodu preklasifikovania pôvodnej čeľade na tribus alebo pre jej úplný zánik.

  • Issue Year: 55/2021
  • Issue No: 2
  • Page Range: 82-92
  • Page Count: 11
  • Language: Slovak