Everything Depends on You”: Disabled Students’ Participation in Lithuanian Higher Education Institutions Cover Image

Pradžią turi kurti pats: neįgaliųjų studentų dalyvavimas aukštosiose mokyklose Lietuvoje
Everything Depends on You”: Disabled Students’ Participation in Lithuanian Higher Education Institutions

Author(s): Jonas Ruškus, Rūta Ruolytė-Verschoore
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: Neįgalus studentas; aukštoji mokykla; dalyvavimas; pokytis; grindžiamoji teorija; Disabled student; higher education institution; participation; change; grounded theory

Summary/Abstract: Šiame straipsnyje nagrinėjama neįgaliųjų studentų padėtis Lietuvos aukštajame moksle. Įstatymais užtikrinamos lygios galimybės ir sąlygų studijuoti aukštosiose mokyklose sudarymas, tačiau tikrovėje neįgalieji, siekdami lygiaverčių studijų ir išsilavinimo, susiduria su įvairiomis kliūtimis. Šio straipsnio teorinis pagrindas – Anthony’o Giddenso struktūracijos teorija ir socialinio dalyvavimo paradigma. Straipsnyje pristatoma Rūtos Ruolytės-Verschoore disertacinio tyrimo, kurio metu buvo imami 32 pusiau struktūruoti interviu iš skirtingą negalę turinčių studentų, pasižyminčių aktyvumu ir lyderystės savybėmis, rezultatų dalis. Pagal grindžiamąją teoriją kontekstualiai nagrinėjamas neįgaliųjų studentų dalyvavimas gerinant studijų sąlygas. Neįgaliųjų studentų dalyvavimo prielaida – susidūrimas su šiomis kliūtimis: nepritaikyta fizinė ir informacinė aplinka, trūksta lankstumo organizuojant studijų procesą, nėra specialiųjų paslaugų, egzistuoja skeptiškas akademinės bendruomenės požiūris į neįgaliųjų gebėjimus studijuoti. Todėl neįgaliųjų studentų veikla yra susijusi su akademinės bendruomenės požiūrio ir studijų organizavimo proceso keitimu, pilietinio aktyvumo apraiškomis. Dėl neįgaliųjų studentų veiklos pradedama griauti studijų rutina ir keičiasi institucinės praktikos. This article analyzes the position of disabled students in the Lithuanian higher education institutions. The Lithuanian national legislation guarantees equal opportunities for disabled people to study in higher education institutions. However, in practice disabled students face various problems and barriers while pursuing their education. Using Anthony Giddens’s structuration theory and the paradigm of social participation, this article presents some data from Rūta Ruolytė-Verschoore’s doctoral research. To analyze 32 semi-structured interviews with disabled students actively involved in leadership activities, the author uses grounded theory. The research results demonstrate that students with disabilities encounter the following obstacles in the Lithuanian higher education institutions: a lack of access to physical and informational environment, a lack of flexibility in study organization process, the absence of special services and academic community’s skeptical attitude towards their abilities to study. The research also shows that civically engaged disabled students orient their strategies of action towards changing academic community’s attitudes and making study organization process more flexible. As a consequence of disabled students’ actions and interactions, study routine and institutional practices in higher education institutions start to change and become more inclusive and flexible.

  • Issue Year: III/2012
  • Issue No: 2
  • Page Range: 71-94
  • Page Count: 24
  • Language: Lithuanian