Access to a more Complex Stylistic Analysis of the Serbian-Croatian Verse Expression Cover Image

Pristup kompleksnijoj stilističkoj analizi srpskohrvatskoga stihovanog izraza
Access to a more Complex Stylistic Analysis of the Serbian-Croatian Verse Expression

Author(s): Jovan Vuković
Subject(s): Poetry, Phonetics / Phonology, Morphology, Syntax, Croatian Literature, Serbian Literature, Stylistics
Published by: Institut za jezik
Keywords: Serbo-Croatian literature; verse expression; stylistic analysis; phonology; accent; sentence structure; structuralist linguistics; intonation; morphology; syntax; grammar;

Summary/Abstract: Ako želimo da potražimo i što je moguće adekvatnije da prikažemo izražajne efekte jedne lirske pesme, moramo imati izgrađene kriterije lingvističke analize; potrebno nam je poslužiti se osnovnim principima savremene strukturalne lingvistike, dalje od suhog deskriptivnog tipa a bliže do funkcionalne lingvistike u pravom smislu. Može, kao što se to često čini, predmet analize biti samo jedan „sloj” izražajnih efekata: značenjski efekti, bez formalnih ili sa malim zahvatom u formalne elemente, ili obrnuto formalni elementi sa manjim ili većim osloncem na semantičku stranu izraza; može posebno biti zahvaćen i izdvojen zvučni sloj, koji se opet može raščlanjivati na: a) ulogu čisto fonetskih (odnosno fonoloških) elemenata, b) ulogu akcenatskofonetsikih jedinica, c) dejstvovanje rečenične intonacije, — i, d) najzad, predočava nam se u posebnom aspektu rečenična struktura (u posebnom vidu kompleksnije može biti zahvaćena sintaksička i intonaciona struktura u međuodnosima njihovih izražajnih efekata).

  • Issue Year: 1/1972
  • Issue No: 3-4
  • Page Range: 7-24
  • Page Count: 18
  • Language: Serbian