Multiple fulfillment of the elements of the same prohibited act by the same act (problems with the so-called homogeneous concurrence of provisions) Cover Image

Wielokrotna realizacja tym samym czynem znamion tego samego typu czynu zabronionego pod groźbą kary (problemy tzw. jednorodnego zbiegu przepisów)
Multiple fulfillment of the elements of the same prohibited act by the same act (problems with the so-called homogeneous concurrence of provisions)

Author(s): Andrzej Jezusek
Subject(s): Criminal Law
Published by: Polska Akademia Umiejętności / Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja
Keywords: homogeneous concurrence of provisions; concurrence of crimes; concurrence of legal norms; theory of criminal law

Summary/Abstract: Artykuł omawia problemy wiążące się z tzw. jednorodnym zbiegiem przepisów, to jest wypadkiem wielokrotnego wyczerpania przez ten sam czyn znamion tego samego typu czynu zabronionego pod groźbą kary, np. spowodowaniem dwóch skutków tego samego rodzaju. Rozważania zostały przeprowadzone w oparciu o metodę dogmatyczną i teoretycznoprawną. Autor analizuje trafność stosowanej terminologii, wskazuje, kiedy zachodzi jednorodny zbieg przepisów, przedstawia jego konsekwencje w płaszczyźnie normatywnej, a także analizuje niektóre praktyczne zagadnienia wiążące się ze zbiegiem. The paper elaborates on the problems associated with the so-called homogeneous concurrence of provisions, i.e. cases in which the elements of the same prohibited act are fulfilled multiple times by the same act, e.g. many homogeneous consequences caused by one act. Presented considerations were made in accordance with dogmatic and theoretical methods of analysis. The author analyses adequacy of applied terminology, indicates when the homogeneous concurrence of provision occurs, presents its consequences on normative level and analyses some practical issues associated with such concurrence.

  • Issue Year: 20/2016
  • Issue No: 1
  • Page Range: 127-169
  • Page Count: 43
  • Language: Polish