Causality of omission and the role of causal relationships in the objective imputation of the criminal result Cover Image

Przyczynowość zaniechania oraz rola powiązań kauzalnych w obiektywnym przypisaniu skutku
Causality of omission and the role of causal relationships in the objective imputation of the criminal result

Author(s): Andrzej Jezusek
Subject(s): Criminal Law
Published by: Polska Akademia Umiejętności / Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja
Keywords: omission; causal relationship; objective imputation of a criminal result

Summary/Abstract: Przedmiotem opracowania jest zagadnienie przyczynowości zaniechania i roli powiązań przyczynowych w obiektywnym przypisaniu skutku. Autor wskazuje, że zaniechanie może niekiedy pozostawać w związku przyczynowym z skutkiem, przy czym związek ten, ze względu na treść naruszonej reguły ostrożności, może mieć znaczenie prawne. Podział przestępstw na przestępstwa z działania i przestępstwa z zaniechania nie jest adekwatnym kryterium dla wskazania przypadków, w których koniecznym warunkiem obiektywnego przypisania skutku jest ustalenie związku przyczynowego. Obiektywne przypisanie skutku polega na ustaleniu związku normatywnego między bezprawnym zachowaniem a skutkiem, przy czym w przypadku naruszenia normy zakazującej urzeczywistniać skutek jedną z koniecznych przesłanek stwierdzenia związku normatywnego jest stwierdzenie związku przyczynowego. W konsekwencji ustalenie związku przyczynowego jest warunkiem obiektywnego przypisania skutku w przypadku naruszenia normy zakazującej urzeczywistniać (sprowadzać) skutek. W przypadku naruszenia normy nakazującej zapobiegać skutkowi, ustalenie związku przyczynowego między bezprawnym zaniechaniem a skutkiem jest okolicznością irrelewantną prawnie. The paper elaborates the issue of omission’s causality and the role of causal relationships in the objective imputation of the criminal result. Author indicates that sometimes a causal relationship between omission and a consequence can be established whereby such relationship can be legally relevant considering a breached rule of caution. Division of crimes into crimes committed through action and crimes committed through omission is not the correct criterion for indicating cases in which a causal relationship is a necessary requirement of the objective imputation of the criminal result. The objective attribution of a consequence requires to establish a normative relationship between illegal behavior and its result whereby in case of violation of a rule which prohibits materializing a specific consequence, a causal relationship is one of necessary premises of the establishment of such normative relationship. As a consequence, establishment of a causal relationship is a condition of the objective attribution of a criminal result in case of violation of a rule which prohibits materializing a result. Establishment of such relationship is legally irrelevant in case of violation of a rule which orders to undertake actions preventing the materialization of a specific consequence.

  • Issue Year: 19/2015
  • Issue No: 4
  • Page Range: 86-120
  • Page Count: 35
  • Language: Polish