Morphological and spatial development of Rovaniemi Cover Image

Rozwój morfologiczno-przestrzenny Rovaniemi
Morphological and spatial development of Rovaniemi

Author(s): Marta Chmielewska
Subject(s): Geography, Regional studies, Regional Geography, Maps / Cartography
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: Rovaniemi;Finland;Lapland;Arctic;urban morphology;Rovaniemi;Finlandia;Laponia;Arktyka;morfologia miasta

Summary/Abstract: The paper applies to the city of Rovaniemi and the morphological and spatial structure of its urban space. As a result of a comparative analysis of chronologically compiled town plans conducted by the Conzenian school of urban morphology, correlated with the written sources about the history of the city and field research, six stages of morphologic-spatial development of Rovaniemi were specified. A number of factors which exerted an influence on the development of the urban space of the town in the course of time have also been identified.Artykuł dotyczy historii kształtowania się współczesnej struktury morfologiczno-przestrzennej miasta Rovaniemi (Laponia, Finlandia). W wyniku przeprowadzonej analizy porównawczej chronologicznie zestawionych planów miasta metodą M.R.G. Conzena, uzupełnionej o kwerendę literatury dotyczącej historii miasta i badania terenowe, w dziejach Rovaniemi wydzielono sześć etapów rozwoju morfologiczno-przestrzennego. Wyodrębniono także szereg czynników, które wywierały wpływ na przestrzeń miasta w poszczególnych okresach jego rozwoju.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 06
  • Page Range: 35-49
  • Page Count: 15
  • Language: Polish