Cost Approach in Poland – the Assessment of the Real Estate Valuation Methodology Cover Image

Podejście kosztowe w Polsce – ocena metodyki szacowania nieruchomości
Cost Approach in Poland – the Assessment of the Real Estate Valuation Methodology

Author(s): Jan Konowalczuk
Subject(s): Business Economy / Management
Published by: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Keywords: real estate valuation methodology; cost approach; substitution principle; metodyka wyceny nieruchomości; podejście kosztowe; zasada substytucji

Summary/Abstract: Cost approach related to the category of replacement value does not have the ability to explain or interpret increasingly complex relationships on the market. Cost is not seen as a factor which affects market value using the substitution principle. Costs must regain their dynamic significance as a key factor providing information about the state of market equilibrium and pointing to its power to transform costs into market value. The paper proposes the abandonment of a separate category of replacement value in favour of using the cost approach in real estate valuation. Podejście kosztowe powiązane z kategorią wartości odtworzeniowej nie posiada zdolności do wyjaśniania i interpretacji coraz bardziej złożonych relacji rynkowych. Koszt nie jest postrzegany, jako czynnik kształtujący wartość rynkową z wykorzystaniem zasady substytucji. Kosztom należy przywrócić dynamiczne znaczenie kluczowego czynnika informującego o stanie równowagi rynku i wskazującego jego ich siłę przekształcania projektów inwestycyjnych w wartość rynkową. Przedstawiono propozycję rezygnacji z odrębnej kategorii wartości odtworzeniowej oraz wykorzystania podejścia kosztowego do określania wartości rynkowej nieruchomości.

  • Issue Year: 2/2017
  • Issue No: 100
  • Page Range: 11-18
  • Page Count: 8
  • Language: Polish