The Rus and their Saints in the Slavic Teaching of John Paul II. Between History and the Present Day Cover Image

The Rus and their Saints in the Slavic Teaching of John Paul II. Between History and the Present Day
The Rus and their Saints in the Slavic Teaching of John Paul II. Between History and the Present Day

Author(s): Grzegorz Przebinda
Subject(s): History, Social Sciences, Theology and Religion
Published by: Polskie Towarzystwo Rusycytyczne
Keywords: Russian Saints;John Paul II’s teaching and testimony;John Paul II;religion; theology

Summary/Abstract: W tekście podjęto próbę syntetycznego opisu stosunku Jana Pawła II — „Papieża z Polski” — do religijnego dziedzictwa Rusi Kijowskiej, będącej dziś wspólnym dziedzictwem i przestrzenią duchowo-historyczną dla Rosji, Ukrainy i Białorusi. Jan Paweł II , przyznając się ze swej strony do duchowego dziedzictwa Rzeczpospolitej Obojga Narodów, głosił w swoich dokumentach, wypowiedziach, pielgrzymkach i postawach życiowych „ekumenizm większej Europy”. Należą tutaj zarówno katolicki Zachód i Europa Środkowowschodnia, mające za duchowego patrona św. Benedykta, jak i prawosławna oraz greckokatolicka Europa Wschodnia, której patronują bracia Cyryl i Metody. Polski papież często nawiązywał jeszcze w tym kontekście do zasady „dwóch płuc chrześcijaństwa”, sformułowanej w 1930 roku przez rosyjskiego poetę-symbolistę i myśliciela Wiaczesława Iwanowa. W tym szerokim ekumenizmie — będącym podstawą wizji „Europy od Atlantyku aż po Ural” polskiego Papieża — swe miejsce mogą odnaleźć zarówno katolicy obrządku łacińskiego i grekokatolicy obrządku bizantyńskiego jak i prawosławni wszystkich narodów Europy Południowej i Wschodniej. W artykule zostało podkreślone, że ekumeniczna postawa Papieża z Polski w szczególności wobec rosyjskiego prawosławia przyczyniła się do epokowego, pierwszego w dziejach spotkania papieża Franciszka I z moskiewskim patriarchą Cyrylem I 12 lutego 2016 roku na Kubie.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 154
  • Page Range: 5-26
  • Page Count: 22
  • Language: English