Verdict Sejdić/Finci Cover Image

Presuda Sejdić/Finci
Verdict Sejdić/Finci

Author(s): Nedim Kulenović, Inja Hadžialić-Bubalo, Mirza Korajlić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Human Rights and Humanitarian Law, EU-Legislation
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Verdict Sejdić / Finci; European court for human rights; Bosnia and Herzegovina; human rights; freedom;

Summary/Abstract: Odluka Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine1, a u kojoj je Sud odredio da postoji kršenje člana 14. u vezi s članom 3. Protokola br. 1 Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama (u daljem tekstu: “Evropska konvencija”) koji se odnosi na nemogućnost aplikanata da se kandidiraju na izborima za Dom naroda Bosne i Hercegovine, te da postoji povreda člana 1. Protokola br. 12 zbog nemogućnosti aplikanata da se kandidiraju na izborima za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine značajna je iz najmanje tri razloga. Najprije, to je prvi predmet u kojem se Sud očitovao o povredi Protokola br. 12 u meritumu2. Zatim, Sud je iskoristio priliku da potvrdi temeljno pravilo međunarodnog prava da obaveze preuzete na međunarodnom nivou ne mogu biti izbjegnute pozivanjem na suprotne norme unutrašnjeg prava, pa bile one i odredbe samog ustava države3, a u kontekstu Bosne i Hercegovine (post facto) odgovornost države i za odredbe oktroiranog Ustava4, a koja se temelji u održavanju na snazi takvih odredbi. Konačno, značaj Presude nije samo u obavezi prilagođavanja određenih jasno definisanih odredbi Ustava BiH Evropskoj konvenciji, već i povod za analizu više aspekata ustavnog sistema Bosne i Hercegovine u kojem etnokratski elementi procedurama političkog odlučivanja isključuju ili ograničava efektivno učešće ne-konstitutivnih naroda u BiH, ili općenito, apstraktnog građanina. Na taj se način podrivaju općeprihvaćeni elementi pravne državnosti.

  • Issue Year: 1/2010
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 18-36
  • Page Count: 19
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian