Achieving of patients' rights in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Ostvarivanje prava pacijenata u Bosni i Hercegovini
Achieving of patients' rights in Bosnia and Herzegovina

Author(s): Ervin Mujkić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Human Rights and Humanitarian Law, Health and medicine and law
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Bosnia and Herzegovina; Patients; Patients' rights; Law;

Summary/Abstract: Svjetska zdravstvena organizacija u svom Ustavu definira zdravlje kao “stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i iznemoglosti”. Pravo na zaštitu zdravlja jedno je od osnovnih ljudskih prava utvrđeno članom 25 Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, članom 12 Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima i drugim međunarodnim dokumentima. Ostvarivanje ovog prava, koje po svojoj prirodi ima privatnopravni karakter, može se i treba posmatrati u javnopravnom kontekstu, jer podrazumijeva postojanje određenih sistemskih rješenja na nivou društvene zajednice.

  • Issue Year: 4/2013
  • Issue No: 14
  • Page Range: 57-68
  • Page Count: 12
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian