Administrative oversight of the legality of general acts in Croatia-the need to expand active legitimacy Cover Image

Upravnosudski nadzor zakonitosti općih akata u Hrvatskoj-potreba širenja aktivne legitimacije
Administrative oversight of the legality of general acts in Croatia-the need to expand active legitimacy

Author(s): Alen Rajko
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Civil Law
Published by: Fondacija Centar za javno pravo

Summary/Abstract: Od početka 2012. godine u Republici Hrvatskoj uspo­stavljen je upravnosudski nadzor zakonitosti općih akata (tj. “ne­državnih” podzakonskih općih akata), koji je prije svega uređen odredbama čl. 3 st. 2 i čl. 83-88 Zakona o upravnim sporovima (ZUS), a manjim dijelom odredbama posebnih zakona. Spomenuti nadzor u ingerenciji je Visokoga upravnog suda Republike Hrvatske, a nerijetko se naziva objektivnim upravnim sporom.

  • Issue Year: 7/2016
  • Issue No: 25
  • Page Range: 9-12
  • Page Count: 4
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian