Character of unemployment in Poland and in rural areas by voivodeship in 2006–2009 Cover Image

Charakter bezrobocia w Polsce i na wsi w przekroju województw w latach 2006–2009
Character of unemployment in Poland and in rural areas by voivodeship in 2006–2009

Author(s): Włodzimierz Kołodziejczak, Feliks Wysocki
Subject(s): Economy
Published by: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
Keywords: unemployment; structural unemployment; rural areas; economic activity of the pop

Summary/Abstract: The aim of the paper was to recognize the character of unemployment both in total and in rural areas (breakdown of unemployment to its structural and cyclical components) in Poland by voivodships (province) in 2006–2009. Using a method of the Centre for Economic Policy Research (CEPR) [Unemployment... 1995], the natural rate of unemployment in total, as well as that in rural areas in Poland, was calculated for each quarter of analysed period and for each voivodship. From this analysis, the relation between the natural rate of unemployment and real unemployment rate was assessed. The research was conducted on the basis of individual and previously unpublished raw, quarterly LFS (Labour Force Survey) data. Research results were compared with the activity rate, employment rate and real unemployment rates. The authors attempt to draw some conclusions about the causes of unemployment. The analysis proved the structural nature of unemployment both in Poland and it’s rural areas in 2006–2009 but there was diversity in the situation in this field between voivodships. Despite a domination of the structural component in the real unemployment rate, parallel decreases in the natural rate of unemployment and real unemployment rate, as well as lower natural rate of unemployment than real unemployment rate were observed in total in Poland from 2009 and this may lead to an assumption that the real unemployment rate would be markedly reduced under conditions of rapid economic growth. Celem artykułu było zbadanie charakteru bezrobocia występującego w Polsce ogółem i na wsi (dekompozycja zjawiska bezrobocia na część strukturalną i koniunkturalną), w przekroju województw, w latach 2006–2009. Aby to osiągnąć, przy użyciu metody opracowanej przez The Center for Economic Policy Research (CEPR) [Unemployment... 1995], oszacowano stopę bezrobocia równowagi w Polsce ogółem i na wsi w poszczególnych kwartałach objętego badaniem okresu oraz w poszczególnych województwach, a następnie obliczono relację bezrobocia równowagi do bezrobocia rzeczywistego. Badanie przeprowadzono na podstawie niepublikowanych, indywidualnych, surowych danych kwartalnych BAEL. Uzyskane wyniki zestawiono z obliczonymi wartościami współczynnika aktywności zawodowej, wskaźnika zatrudnienia i stopy bezrobocia rzeczywistego. Podjęto próbę sformułowania wniosków dotyczących przyczyn występowania bezrobocia. Przeprowadzone badanie wykazało, że bezrobocie w Polsce ogółem oraz na wsi miało w okresie obejmującym lata 2006–2009 charakter w przeważającej części strukturalny, przy czym występowało pewne zróżnicowanie sytuacji w tym zakresie między poszczególnymi województwami.

  • Issue Year: 160/2013
  • Issue No: 3
  • Page Range: 103-118
  • Page Count: 16
  • Language: Polish