The Symbolism of the Altar in Joshua 22:9-34 Cover Image

Symbolika ołtarza w Joz 22,9-34
The Symbolism of the Altar in Joshua 22:9-34

Author(s): Grzegorz Szamocki
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Gdańskie Seminarium Duchowne, Kuria Metropolitalna Gdańska
Keywords: the Book of Joshua; Israel; altar; loyalty; identity

Summary/Abstract: Według tradycji biblijnej związanej z osiedleniem się Izraela w Kanaanie, potomkowie Gada i Rubena oraz połowa plemienia Manassesa otrzymali na zamieszkanie ziemię na wschód od Jordanu. Tekst Joz 22 podaje, że ci Izraelici udzielili pomocy rodakom w zajmowaniu przyznanej im ziemi zachodniojordańskiej, a następnie wyruszyli, aby zamieszkać na swoim terytorium. Po drodze, nad Jordanem, zbudowali ołtarz. Lud pozostający po stronie zachodniej uznał ten ołtarz za nielegalny oraz za znak buntu i niewierności wobec JHWH, które na wszystkich ściągną gniew i karę Boga. W rzeczywistości ołtarz nad Jordanem odpowiadał przepisom o ołtarzu dla JHWH. Nie był konkurencją dla ołtarza w centralnym sanktuarium w Szilo. Nie służył do składania ofiar ani żadnego kultu bałwochwalczego. Jako kopia ołtarza w Szilo otrzymał funkcję świadectwa. Miał świadczyć o przynależności plemion zajordańskich do ludu przymierza i o ich lojalności wobec JHWH. Był wyrazem ich troski o narodową i religijną więź i tożsamość.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 37
  • Page Range: 19-35
  • Page Count: 17
  • Language: Polish