Financial backing as an element of infrastructural support for agricultural development: Ukrainian realities Cover Image

Financial backing as an element of infrastructural support for agricultural development: Ukrainian realities
Financial backing as an element of infrastructural support for agricultural development: Ukrainian realities

Author(s): Vitaliy Krupin, Vasyl Chemerys
Subject(s): Economy
Published by: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
Keywords: financial backing; infrastructure; agriculture; development; the Ukraine; wsparcie finansowe; infrastruktura; rolnictwo; rozwój; Ukraina

Summary/Abstract: This article sets out to investigate the current situation for financial backing of agricultural development in the Ukraine as an element of the complex infrastructural support for this type of economic activity. The research is based both on statistical data and its analysis, as well as on expert opinions of Ukrainian scientists, dealing with these particular issues.A number of components of the financial system were reviewed, including the activities of banks in financing of agricultural production, Ukrainian peculiarities and activities of credit unions, leasing and insurance companies, stock exchange markets, foreign and domestic investors, as well as the financial specificities in operation of local rural self-governance authorities and various inter-budgetary relations.The main conclusion is that Ukrainian financial backing of agricultural production remains inefficient, yet with proper measures, introduced in the future, it could become a proper tool for infrastructural support of producers and processors in agricultural sector of Ukrainian economy. It is a key requirement for being able to participate and be internationally competitive on agricultural and food markets.Celem artykułu jest zbadanie aktualnej sytuacji wsparcia finansowego rozwoju rolnictwa na Ukrainie jako elementu kompleksowego wsparcia infrastrukturalnego tego typu działalności gospodarczej. Badanie opiera się zarówno na danych statystycznych i ich analizie, a także opinii eksperckich ukraińskich naukowców, zajmujących się poszczególnymi kwestiami z tego zakresu. Jako elementy rozległego systemu finansowego przeanalizowano działalność banków w zakresie finansowania produkcji rolnej, ukraińskie cechy charakterystyczne i aktywność unii kredytowych, firm ubezpieczeniowych, giełd papierów wartościowych, inwestorów zagranicznych i krajowych, specyfiki finansowej działalności lokalnych władz samorządowych oraz stosunków międzybudżetowych. Główny wniosek jest taki, że ukraińskie wsparcie finansowe produkcji rolnej jest nadal nieefektywne, lecz po wprowadzeniu odpowiednich rozwiązań może stać się w przyszłości właściwym narzędziem wsparcia infrastrukturalnego producentów i przetwórców w sektorze rolnym ukraińskiej gospodarki, co jest jednym z kluczowych wymogów uczestniczenia ukraińskiego rolnictwa w warunkach międzynarodowej konkurencji na rynkach produktów rolnych i żywności.

  • Issue Year: 168/2015
  • Issue No: 3
  • Page Range: 79-89
  • Page Count: 11
  • Language: English