CORRUPTION IN THE PUBLIC ADMINISTRATION OF THE REPUBLIC OF SERBIA – PARTICULARITIES AND INSTITUTIONAL PREVENTIVE MECHANISMS Cover Image

КОРУПЦИЈА У ЈАВНОЈ УПРАВИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – СПЕЦИФИЧНОСТИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ МЕХАНИЗМИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ
CORRUPTION IN THE PUBLIC ADMINISTRATION OF THE REPUBLIC OF SERBIA – PARTICULARITIES AND INSTITUTIONAL PREVENTIVE MECHANISMS

Author(s): Sreten M. Jugović, Goran Bošković
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Институт за политичке студије
Keywords: корупција; држава; јавна управа; спречавање

Summary/Abstract: У раду се најпре претежно синтетички одређују појам и специфичности корупције у јавној управи. Потом се, у складу са актуелном стратегијом и стањем у Србији анализирају институционални механизми спречавања (и сузбијања) корупције. Теза је аутора да се једино јаким политичким институцијама и снажним административним институционалним механизмима корупција може држати под контролом. У Републици Србији постоје институционални механизми за борбу против корупције, међутим њихова делотворност није на завидном нивоу. Разлог томе је делимично нормативне природе (проблеми са применом новијих „антикорупцијских“ закона, нeдостатак ауторитативних овлашћења Агенције за борбу против корупције, и др.), а у већој мери то је, у начелу, недостатак импулса политичке власти. Могуће решење је у перманентном оснаживању државних институционалних механизама за супротстављање корупцији, као и ефективном оживотворењу антикорупцијских стратегија које упућују на одговарајући законски оквир и најоптималније моделе мера за спречавање корупције. Коначно, у раду се дају и конкретни предлози за јачање институционалних капацитета за супротстављање корупцији.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 3
  • Page Range: 137-155
  • Page Count: 19