THE RIGHT TO DETAIN A PERSON AND RELATED INSTITUTES OF RESTRICTION ON THE LIBERTY OF MOVEMENT Cover Image

ПРАВО ЗАДРЖАВАЊА ЛИЦА И СРОДНИ ИНСТИТУТИ ОГРАНИЧАВАЊА СЛОБОДЕ КРЕТАЊА
THE RIGHT TO DETAIN A PERSON AND RELATED INSTITUTES OF RESTRICTION ON THE LIBERTY OF MOVEMENT

Author(s): Sreten M. Jugović
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Институт за политичке студије
Keywords: задржавање; притвор; ограничавање слободе; лишење слободе; слобода кретања; лична слобода; права задржаних

Summary/Abstract: Задржавање је једно од овлашћења за ограничавање слободе кретања које је законодавац предвидео у циљу одржавања јавног реда, спречавања и сузбијања кривичних дела и прекршаја и спречавања угрожавања безбедности. Задржавање карактеришу краткорочност и акцесорност. Понегде се користи као синоним за лишавање слободе или превентивни притвор, премда се у законодавству, судској пракси и теорији инсистира на разликовању тих мера. Након анализе правног режима задржавања применом позитивноправног, упоредноправног и историјскоправног метода, закључује се да су законска права задржаних изнад нивоа права лица којима је ограничено кретање у европском законодавству. Права задржаних, у формалноправном смислу, готово се поклапају са правима и уставним гарантијама лица лишених слободе. Такође, она су у великој мери усклађена са чланом 5 ЕКЉП. Ако се има у виду да задржавање по Законику о кривичном поступку има готово иста обележја као и лишење слободе, онда се може рећи да оно представља својеврсни еуфемизам за лишење слободе. Стога је похвално решење нашег законодавца који права задржаних готово изједначена са правима лица лишених слободе.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 267-281
  • Page Count: 15
  • Language: Serbian