EDUCATION AS A FUNDAMENTAL RIGHT Cover Image

EDUKIMI SI NJË E DREJTË THEMELORE
EDUCATION AS A FUNDAMENTAL RIGHT

Author(s): Rexhep Meidani
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Balkan Human Rights Network

Summary/Abstract: Kuadri kushtetues shqiptar Në kreun IV "Liritë dhe të drejtat ekonomike, sociale e kulturore" të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në nenin 57 të saj për arsimimin thuhet: Kushdo ka të drejtën pë'r arsimim. 2. Arsimi shkollor i detyrueshëm caktohet me ligj. 3. Arsimi i mesë'm i përgjithshëm publik është' i hapur për të gjithë. 4. Arsimi i mesëm profesional dhe i lartë mund të kushtëzohet vetëm nga kritere aftësie. 5. Arsimi i detyrueshëm, si dhe arsimi i mesë'm i përgjithshëm në shkollat publike është falas. 6. Nxënësit dhe studentët mund të arsimohen edhe në shkolla jopublike të të' gjitha niveleve, të cilat krijohen e funksionojnë në bazë të ligjit. 7. Autonomia e institucioneve të arsimit të lartë dhe liria akademike janë të garantuara me ligj.

  • Issue Year: 2003
  • Issue No: 01
  • Page Range: 15-32
  • Page Count: 18
  • Language: Albanian